Välkommen på dialogcafé 10 mars i Hälleforsnäs - vi talar om ledordet VERKA. Bild på folksamling, Bruket i Hälleforsnäs

Översiktsplan Sörmlands hjärta – med plats för alla

Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Innehållet i den nya kommuntäckande översiktsplanen ska kunna bidra till att kommunens strategiska mål förverkligas, genom att tydligt redovisa kommunens viljeriktning när det gäller mark- och vattenanvändningen.

Översiktsplanen visar på kommunens utvecklingsmöjligheter och ska tydligt beskriva ställningstaganden för att  ge vägledning i fortsatt planarbete och tillståndsprövning. Planen ska behandla de viktiga frågor som Kommunfullmäktige utpekat. Till översiktsplanen har 12 mål arbetas fram, utifrån de sex strategiska målen och det arbete som politiker och tjänstepersoner genomfört tillsammans vid en workshop i september 2015. Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-28 §3 om följande mål för översiktsplanen.

– Lokalisering med närhet till bra kommunikationer
– Ge möjligheter till ökad inflyttning.
– Skapa utveckling genom hushållning av resurser.
– Öka förutsättningarna för hållbara transporter.
– Skapa förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv.
– Stärka den lokala attraktionskraften.
– Möjliggöra utveckling av besöksnäring och turism.
– Tydliggöra sambanden och öka samverkan inom kommunen.
– Utveckla och belysa viktiga natur- och kulturvärden.
– Bibehålla och utveckla säkra och trygga utemiljöer.
– Möjliggöra för en levande landsbygd.
– Utveckla lärande och kreativa miljöer.

Samråd 27 mars – 2 juni 2017

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till översiktsplan för Flens kommun. Kommunen har parallellt arbetat i projektet ”Stärkt lokal attraktionskraft”, utifrån att det finns ett samband mellan mark- och vattenanvändning, landsbygden och möjligheterna till att utveckla turismen. Därav har landsbygden, naturen, turismen och besöksnäringen fått stort utrymme i översiktsplanen.

Utställning – Planhandlingarna finns uppsatta på Flens bibliotek.

Under samrådstiden finns det möjlighet för den som vill att komma med synpunkter på förslaget. Om du har synpunkter på förslaget ska de vara inkomna senast den 2 juni till: Flens kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 642 81 FLEN eller med e-post till samhallsbyggnad@flen.se . Märk dina synpunkter med ”Synpunkter samråd översiktsplan”.

Efter samrådet kommer förslaget arbetas om utifrån inkomna synpunkter och sedan ställas ut igen under hösten 2017. Det slutgiltiga förslaget ska enligt tidplan lämnas till kommunfullmäktige för antagande under våren 2018.

Medborgardialog, våren 2016

Som underlag till Sörmlands hjärta, med plats för alla – Översiktsplan Flens kommun har medborgarna involverats i ett tidigt skede. Dialogen har inneburit att medborgarna fått insyn i arbetet och givits möjlighet att kunna påverka översiktsplanens innehåll utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Olika frågeställningar har lyfts fram för att skapa ett bättre beslutsunderlag för politiken. Materialet har använts för att arbeta fram ett förslag till utvecklingsstrategi för kommunen. Förslaget på utvecklingsstrategi har presenterats för tjänstepersoner och politiker vid en gemensam workshop, i september 2016. Utvecklingsstrategin kommer vara en viktig del av översiktsplanen och har som syfte att visa viktiga områden och samband för kommunens framtida utveckling.

 

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2017-05-05 16:39:08

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Karin Tibbelin Plan- och exploateringschef 0157 - 43 02 99
Pernilla Hagström Turismansvarig 0157 - 43 09 98