Pågående planarbeten

Sparreholm

Hyltinge strand, Björkhult 2:7
Detaljplanen syftar till att skapa nya tomter för ca 60 bostäder. Planarbetet är för närvarande vilande.

Sparreholm 1:172 (Gästgiveriet) m.fl.
Syftet med planen är att de befintliga bostadshusen ska få en bestämmelse som motsvarar pågående användning, samt möjliggöra att det gamla gästgiveriet och tillhörande före detta garage används på ett sätt som kan bidra till att servicen och turistnäringen i Sparreholm förstärks. Samråd är planerat till maj 2018.

Malmköping

Malmköping 2:111
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva sex meter av utfartsförbud på östra sidan av fastigheten Malmköping 2:111, mot Landsvägsgatan för att möjliggöra uppförande av en ny in/utfart från fastigheten. Detaljplanen är beräknad att antas i juni 2018.

Mer info

Fastighetsägaren till fastigheten Malmköping 2:111 arbetar på uppdrag av kommunen för att tillgodose barn-, utbildning- och kulturnämnden behov av lokaler. Ombyggnation av skolområdet i Malmköping har pågått under en tid. För att möjliggöra varumottagning till förskolan i byggnaden närmast Landsvägsgatan behövs en ny in- och utfart. Matleverans och sophämtning ska ske på platsen . Enligt gällande detaljplan föreslås vissa sträckor utmed Landsvägsgatan få utfartsförbud och fastighetens östra sida mot Landsvägsgatan är en av dem . Plan- och exploateringsenheten anser att det är lämpligt att upphäva utfartsförbudet genom ändring av detaljplan på en mindre sträcka utmed Landsvägsgatan för att möjliggöra uppförande av in/utfart från fastigheten. Inga andra bestämmelser kommer att ändras i gällande detaljplanen.

Till detaljplanen hör:  Tillägg till gällande detaljplanens planbeskrivning och plankarta

Planförslaget är tillgängligt för samråd under tiden 23 augusti till  13 september 2017. Planhandlingarna finns uppsatta på Flens bibliotek, Malmköpings bibliotek och i stadshuset på plan- och exploateringsenheten anslagstavla i Flens stadshus.

Alla är välkomna till samrådsmöte torsdagen den 31 augusti 2017 kl. 18.30 i  Malmaskolan, Skolgatan 1, Malmköping

Om du har synpunkter på förslaget ska de vara skriftliga och inkomna senast den 13 september till:
Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

Malmköping 2:112 (Heden)
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att ersätta befintligt sjukhem med ett äldrecenter med bland annat bostäder, korttidsboende och hemtjänst, samt att ge möjlighet att bygga i två plan. Detaljplanen var på samråd under november 2017.

Mer info

Planområdet finns i Malmköping och omfattar fastigheterna Malmköping 2:112, Malmköping 2:17, Rekryten 12 och Rekryten 13, vilket bland annat innefattar Hedens äldreboende. Flens kommunfastigheter AB har som avsikt att utöka antalet platser på Hedens äldreboende. För att möjliggöra detta samtidigt som hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljön som planområdet ingår i tas en ny detaljplan fram. Detaljplanen medger en högre bebyggelse men ställer krav på anpassning till kulturmiljön, bland annat genom byggnadens struktur. En viktig del i planarbetet är att möjliggöra flexibilitet i planen, för att inte hindra framtida utveckling av fastigheterna inom planområdet.

Planförslaget var ute på samråd 6 – 27 november 2017. Ett samrådsmöte hölls torsdagen 16 november 2017  kl 18:30 i Malmköpings stadshus. 

För mer information om planen eller planarbetet kan du vända dig till:
Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN
Telefon: 0157 – 43 00 00
E-post: samhallsbyggnad@flen.se

eller

Martin Malmgren
Telefon 0157-430306
E-post: martin.malmgren@flen.se

Planhandlingar

Samrådshandlingar

Kvarteren Komministern, Köpmannen, Kaptenen, m.fl. 
En detaljplan tas fram i centrala Malmköping med huvudsyftet att skydda byggnader med högt kulturvärde genom q-bestämmelse. Vidare syften är:
– Att studera dagvattenhanteringen.
– Att studera eventuella införande av skydd av värdefulla träd.
– Att upphäva byggrätter på Malmahed som är inom fornlämningsområde.
– Studera förutsättningar till uppförande av komplementbyggnader och bygglovsbefriade åtgärder.
– Att anpassa användningssätt i detaljplan för exempelvis Gustav Adolfs Torg.
– Att studera eventuella brandskyddsåtgärder.

För mer information, Kontakta planarkitekt, Viktor Ståhl på viktor.stahl@flen.se eller 0157-430304.

Flens stad

Kvarteret Pokalen
Detaljplanen syftar till att reglera byggrätter inom kvarteret Pokalen så att ett flerbostadshus kan byggas på en lämplig plats inom fastigheterna Pokalen 7 och 8.

Mer info

Planområdet ligger mycket centralt i Flen, söder om järnväg och Stadshusgatan. Området består idag av ett flerbostadshus, Lokaler för daglig verksamhet, ett gammal byggnad, parkeringsplatser samt en garagebyggnad som avses att rivas.

Flens Bostads AB avser att uppföra ett flerbostadshus inom kvarteret Pokalen. Eftersom önskad uppförande ej ryms inom byggrätten för gällande detaljplanen behöver planen ändras för kommande byggnation på ett flexibelt sätt som medger olika tänkbara utföranden. Planen hanteras enligt reglerna för standardförfarande.

Planförslaget är tillgängligt för samråd under tiden 5 – 26  mars 2018.

Om du har synpunkter på förslaget ska de vara skriftliga och inkomna senast den 26 mars till:
Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

Planhandlingar:

 

Kvarteret Hörnjärnet (Coop)
Detaljplanen syftar till att förtäta Flens centrum med bostäder och handel. För närvarande är detaljplanen vilande på grund av risker för människors hälsa i samband med eventuell olycka på närliggande industri.

Mer info

Planområdet ligger i Flens centrum och omfattas av Coophuset med tillhörande parkering. Kvarteret har ett mycket centralt läge med närhet till tågstation, butiker och arbetsplatser. Området ägs av AB Sofielunds fastigheter.

Plan- och byggkontoret har på fastighetsägarens initiativ och i samarbete med Tyréns AB tagit fram ett planförslag. Syftet är att ge möjlighet till att förtäta kvarteret med ytterligare bostäder och centrumverksamheter som handel, kontor med mera. En viktig del är också att uppnå en mer attraktiv stadsmiljö med tilltalande och varierad bebyggelse samt att tillföra staden rörelse och liv.

Till detaljplanen hör: Planbeskrivning, plankarta, skrivelse från fastighetsägaren samt utredningar av omgivningsbuller och riskhänsyn. Planhandlingarna finns uppsatta på Plan- och byggkontorets anslagstavla i Flens stadshus samt på Flens bibliotek, samt i PDF-form i spalten här till höger.

Planförslaget har varit på samråd under tiden 9 – 31 januari 2017. Ett samrådsmöte hölls onsdagen den 11 januari på Skjortan i Flen.

Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Planhandlingar

Kvarteret Stämpeln
Syftet med en ny detaljplan är att ge en mer flexibel byggrätt och därigenom öka möjligheterna att bygga bostäder i ett centralt och attraktivt läge. Detaljplanen planeras att gå på samråd under augusti 2018.

Parken (del av)
Syftet med planen är att utöka användningen för fastigheten Parken 1 med centrumändamål, handel, boende och hotellverksamheter. Samråd är planerat till maj 2018.

Salsta 7:3 & 7:15 Slottsskogen
Detaljplan för att ge möjlighet till utbyggnad av äldreboendet vid Slottsskogen. Detaljplanen planeras gå ut på samråd under januari 2018.

Söderskolan
Syftet med en ny detaljplan är att att möjliggöra byggande av bostäder inom Söderskolans område. Samråd är planerat till februari 2019.

 

Påbörjas under 2018

Orrestaö – camping, bad, koloniområde.

Fornbo, Fållökna, Malmsjöberg – VA-utbyggnad med mera.

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2018-03-01 14:15:38

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Nassim Pourshah Badinzadeh Planarkitekt 0157-43 03 05
Martin Malmgren Planarkitekt 0157-43 03 06
Viktor Ståhl Planarkitekt 0157 - 43 03 04