Pågående planarbeten

Sparreholm

Hyltinge strand, Björkhult 2:7
Detaljplanen syftar till att skapa nya tomter för ca 60 bostäder. Planprogram har tagits fram. Detaljplanen beräknas skickas ut på samråd under december 2017.

Malmköping

Malmköping 2:111
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva sex meter av utfartsförbud på östra sidan av fastigheten Malmköping 2:111, mot Landsvägsgatan för att möjliggöra uppförande av en ny in/utfart från fastigheten. Detaljplanen är beräknad att antas i december 2017.

Malmköping 2:112 (Heden)
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att ersätta befintligt sjukhem med ett äldrecenter med bland annat bostäder, korttidsboende och hemtjänst, samt att ge möjlighet att bygga i två plan. Detaljplanen planeras att gå på samråd i september 2017.

Malmköpings centrala delar
Bevarande av kulturhistoriskt intressant bebyggelse och utformning av torgmiljö. För närvarande vilande på grund av prioritering av andra planärenden.

Flens stad

Kvarteret Pokalen
Detaljplanen syftar till att reglera byggrätter inom fastigheterna Pokalen 7 och 8 så att ett flerbostadshus kan byggas på en lämplig plats inom fastigheterna. Detaljplanen beräknas skickas på samråd i oktober 2017.

Kvarteret Hörnjärnet (Coop)
Detaljplanen syftar till att förtäta Flens centrum med bostäder och handel. För närvarande är detaljplanen vilande på grund av risker för människors hälsa i samband med eventuell olycka på närliggande industri.

Mer info

Planområdet ligger i Flens centrum och omfattas av Coophuset med tillhörande parkering. Kvarteret har ett mycket centralt läge med närhet till tågstation, butiker och arbetsplatser. Området ägs av AB Sofielunds fastigheter.

Plan- och byggkontoret har på fastighetsägarens initiativ och i samarbete med Tyréns AB tagit fram ett planförslag. Syftet är att ge möjlighet till att förtäta kvarteret med ytterligare bostäder och centrumverksamheter som handel, kontor med mera. En viktig del är också att uppnå en mer attraktiv stadsmiljö med tilltalande och varierad bebyggelse samt att tillföra staden rörelse och liv.

Till detaljplanen hör: Planbeskrivning, plankarta, skrivelse från fastighetsägaren samt utredningar av omgivningsbuller och riskhänsyn. Planhandlingarna finns uppsatta på Plan- och byggkontorets anslagstavla i Flens stadshus samt på Flens bibliotek, samt i PDF-form i spalten här till höger.

Planförslaget har varit på samråd under tiden 9 – 31 januari 2017. Ett samrådsmöte hölls onsdagen den 11 januari på Skjortan i Flen.

Arbetet med planen fortskrider och ett nytt förslag kommer att ställas ut för granskning så snart omarbetningen är klar.

Planhandlingar

Kvarteret Stämpeln
Syftet med en ny detaljplan är att ge en mer flexibel byggrätt och därigenom öka möjligheterna att bygga bostäder i ett centralt och attraktivt läge. Detaljplanen planeras att gå på samråd under augusti 2018.

Parken (del av)
Syftet med planen är att utöka användningen för fastigheten Parken 1 med centrumändamål, handel, boende och hotellverksamheter. Samråd är planerat till februari 2018.

Salsta 7:3 & 7:15 Slottsskogen
Detaljplan för att ge möjlighet till utbyggnad av äldreboendet vid Slottsskogen. Detaljplanen planeras gå ut på samråd under januari 2018.

Städet 7 (del av)
Syftet med planen är att ge en mer flexibel byggrätt och därigenom öka möjligheterna att bygga bostäder i ett centralt och attraktivt läge. Detaljplanen planeras att gå på samråd under september 2017.

Söderskolan
Syftet med en ny detaljplan är att att möjliggöra byggande av bostäder inom Söderskolans område. Samråd är planerat till februari 2019.

Mellösa

Mellösa-Sundtorp 1:38
Detaljplan för att ge möjlighet till bostad och verksamheter i före detta Tumstocksfabriken. Detaljplanen beräknas antas i september 2017.

Mer info

Detaljplan för Mellösa Sundtorp 1:38. Planområdet är beläget i Mellösa norr om järnvägen och längs med Sockenvägen (väg 687) och nära det nya bostadsområdet Hasselbacken.

Syftet med planen är att skapa möjligheter för att använda gamla fabriksbyggnaden till ateljéer, bostäder och kontor. Planen skall också ge möjlighet för ny gång- och cykelväg längs med den befintliga vägen genom Mellösa.

Till detaljplanen hör: Planbeskrivning, plankarta

Planhandlingarna finns uppsatta i stadshuset på plan- och exploateringsenhetens anslagstavla i Flens stadshus.

Planförslaget är på granskning under tiden 3 juli – 24 juli 2017.

Om du har synpunkter på förslaget ska de vara skriftliga och inkomna senast den 24 juli till:
Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

Planhandlingar

Påbörjas under 2017

Orrestaö – camping, bad, koloniområde.

Tyghuset 3 – bostäder.

Fornbo, Fållökna, Malmsjöberg – VA-utbyggnad med mera.

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2017-08-09 14:17:10

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Britt-Marie Andersson Mark- och exploateringsansvarig 0157-43 03 00
Nassim Pourshah Badinzadeh Planarkitekt 0157-43 03 05
Martin Malmgren Planarkitekt 0157-43 03 06