Fotografi på ett bostadshus i två våningar, med rosa putsad fasad. Runt huset finns ett rött staket och marken runt huset är vit av snö. Framför huset står ett stort träd.

Detaljplan Kungsbacka, Bettna

Detaljplan för Kungsbacka 1:42 och 1:88 med flera i Bettna. Planområdet är beläget vid Strömsborgsvägen-Åkravägen i Bettna.

Planområdet är beläget vid Strömsborgsvägen-Åkravägen i Bettna. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till en mer flexibel användning i kvarteret som bostäder, vårdhem för ungdomar samt verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Inom Flens kommun finns generellt ett behov av marknära smålägenheter. På den parkmark som finns inom kvarteret föreslås därför att småskalig bostadsbebyggelse ska kunna uppföras.

Till detaljplanen hör:  Planbeskrivning och plankarta

Planförslaget har tidigare varit på samråd och mindre ändringar har gjorts utifrån  inkomna synpunkter.

Planförslaget är nu tillgängligt för granskning under tiden 8  – 23 maj 2017. Om du har synpunkter på förslaget ska de vara skriftliga och inkomna senast den 23 maj 2017 till:
Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

Sidansvarig: Britt-Marie Andersson
Senast uppdaterad: 2017-05-09 08:50:26

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Britt-Marie Andersson Mark- och exploateringsansvarig 0157-43 03 00
Nassim Pourshah Badinzadeh Planarkitekt 0157-43 03 05