Äldre fabriksbyggnad i tre våningar med fasad av tegel och stora spröjsade fönster.

Detaljplan Mellösa Sundtorp

Detaljplan för Mellösa Sundtorp 1:38. Planområdet är beläget i Mellösa norr om järnvägen och längs med Sockenvägen (väg 687) och nära det nya bostadsområdet Hasselbacken.

Syftet med planen är att skapa möjligheter för att använda gamla fabriksbyggnaden till ateljéer, bostäder och kontor. Planen skall också ge möjlighet för ny gång- och cykelväg längs med den befintliga vägen genom Mellösa.

Till detaljplanen hör: Planbeskrivning, plankarta

Planhandlingarna finns uppsatta på Flens bibliotek och Café Bysmedjan i Mellösa samt i stadshuset på plan- och byggkontorets anslagstavla i Flens stadshus.

Planförslaget är på samråd under tiden 27 februari – 20 mars 2017.

Om du har synpunkter på förslaget ska de vara skriftliga och inkomna senast den 20 mars till:
Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
642 81 FLEN

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2017-02-28 14:51:58

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Nassim Pourshah Badinzadeh Planarkitekt 0157-43 03 05
Britt-Marie Andersson Planarkitekt 0157-43 03 00