Kartor

Information

Federico Morales Pasik
GIS-ingenjör

Tel: 0157-430039

E-post

Här kommer du åt alla tillgängliga kartor i Flens kommun. Till de flesta objekten inne i kartorna finns länkar till mer information.

Inne på huvudkartan finns en lista uppe till vänster. Där kan du välja vilken av följande kategorier som ska visas:

Kommunkarta

Här hittar du:

 • Adresser
 • Fastighetsindelning
 • Parkeringar
 • Gång- och cykelvägar
 • Flygfotokarta

 

Turism, kultur och fritid

Här hittar du:

 • Besöksmål och sevärd natur
 • Bibliotek och fritidsgårdar
 • Badplatser
 • Fritids- och sportanläggningar
 • Leder och motionsspår

 

Skola och omsorg

Här hittar du:

 • Skolor och förskolor
 • Skolupptagningsområden
 • Lokaler för vård och omsorg
 • Vårdområden

 

Samhällsplanering

Här hittar du:

 • Lediga tomter
 • Detaljplaner
 • Översiktsplan
 • Kommunägd mark
 • Fastighetsindelning

 

Kartinformation

Syftet med kartorna är att underlätta informationssökning för dig som besökare på kommunens webbplats. Du kan till exempel hitta förskolor och skolor, en ledig tomt, söka upp närmaste badplats eller idrottsanläggning och mäta hur lång din motionsslinga är. Du kan även göra utskrifter av valfria utsnitt av kartan. På dessa kan du dessutom rita figurer och skriva in egna texter direkt i kartbilden innan utskrift.

Innehåll

Kartornas innehåll har hämtats dels från Lantmäteriets nationella kartverk, bl.a. fastighetskartan och översiktskartan, dels från Flens kommuns primärkarta och andra databaser. Koordinaterna anges i system SWEREF99 zon 16 30.

Upphovsrätt

Det är tillåtet att framställa kopior av kartorna i enstaka exemplar för eget bruk. Information från kartorna eller från registren får inte kopieras eller användas för kommersiella syften.
Kartinformationen har sitt ursprung i två huvudkällor som båda är upphovsrättsligt skyddade, kommunens egna kartdatabaser och Lantmäteriverkets nationella kartdatabaser.

Kartornas informationskvalitet

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt information i de kartor och register som visas i Flens kommuns kartfunktion. Dock lämnas inga garantier. Användare av webbplatsen har inte rätt till ersättning för eventuell skada som uppstått på grund av fel eller ofullständigheter i den information som presenteras.

Kartornas överensstämmelse med verkligheten är i allmänhet hög men det finns betydande kvalitetsskillnader mellan tätort och landsbygd. Generellt gäller att tätorterna har en högre uppdateringsstatus och att varje enskilt kartobjekt där återges med betydligt bättre lägesnoggrannhet.

Kvalitetsskillnaderna beror på olika karteringsmetoder. Inom tätorterna framställs och uppdateras kartan kontinuerligt genom mätning på plats. Landsbygden karteras mestadels med hjälp av flygbilder. Uppdateringsfrekvensen på landsbygden är också lägre.

Fastighetsgränser

Fastighetsgränsernas lägeskoordinater utanför tätbebyggelse har i många fall låg kvalitet. De återgivna gränserna har ingen rättsverkan och ska betraktas som illustrationer. De är helt olämpliga att använda för arealberäkningar, lägesbestämning och liknande ändamål. Önskar du hjälp med gränsbestämning eller andra fastighetsfrågor, kontakta Lantmäteriet.

Byggnader

Återgivningen av byggnader kan ske antingen med byggnadens fasadliv eller med dess takkant. Av denna anledning kan man inte vara säker på att byggnaden i kartan anger den verkliga byggnadsarean (den yta som byggnaden upptar på marken).

Återgivningen av byggnader i kartorna är inte fullständig i alla delar. Särskilt gäller det friggebodar och andra enklare småbyggnader som inte kräver byggnadslov.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2017-10-18 10:09:43