Fontän och Flens stadshus

Hur man får god man eller förvaltare

En god man är en person som biträder en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller intressebevakning, både på det rent personliga planet och gentemot samhället eller det privata. Ett godmanskap är en helt frivillig hjälp som den hjälpbehövande tar emot och innehåller inget tvång mot denne.

En förvaltare har samma uppgifter som en god man. Skillnaden är att den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga för de delar som förvaltaren ansvarar för. På detta sätt är förvaltarskap en tvingande åtgärd som kan företas mot en människas vilja.

I texten nedan kan du läsa mer om hur du eller någon i din närhet kan få god man eller förvaltare.

När en person får svårt att betala sina räkningar och ta kontakt med myndigheter kan ofta en nära anhörig eller god vän, med hjälp av fullmakt från den enskilde, hjälpa till.

Om den enskilde på grund av sjukdom eller motsvarande inte längre kan skriva en fullmakt eller inte har någon närstående som den vill ge ett sådant förtroende kan en ansökan om godmanskap vara aktuellt.

Den enskilde själv eller en nära anhörig kan ansöka om godmanskap/förvaltarskap.

Anmälan om god man/förvaltare, från annan myndighet

Om personal vid andra myndigheter såsom socialtjänsten, äldreomsorg, psykiatrin eller sjukvården får kännedom om att en enskild är i behov av hjälp med att ”bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person” ska dessa anmäla detta behov till överförmyndaren.

Det är viktigt att anmälan är komplett, med läkarintyg, social utredning etc. för att överförmyndaren ska kunna utreda den enskildes behov.

Myndighet kan anmäla behov av god man/förvaltare

Så här ansöker du om god man eller förvaltare eller anmäler behov av god man och förvaltare

Ansökan

Ansökan om god man eller förvaltare ska skickas direkt till den tingsrätt som den enskilde tillhör. För personer som folkbokförda i Flens kommun ska ansökan skickas till:

Nyköpings tingsrätt, Box 333, 611 27 NYKÖPING

Till ansökan ska bifogas:

  • Uppgifter om sjukdom, funktionsnedsättning, social situation, närmast anhöriga, ekonomiska förhållanden, bostadssituation, sysselsättning, myndighets- och sjukvårdskontakter samt en beskrivning av vilket behov av hjälp den enskilde har och hur detta har uppstått.
  • Om den enskilde förstår vad saken gäller, ska han eller hon samtycka till att en god man utses.
  • Läkarintyg utfärdat av läkare.
    Läkarintyg eller annan utredning bifogas – på avsedd blankett. (finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se  – Godmanskap: SoSB 76322 2007-01pee. Förvaltarskap: SoSB 763322 2005-12pee)
  • Namn och adresser till närmast anhöriga.
  • Utredning från socialtjänst, kurator eller liknande som styrker behovet av hjälp från god man.

Anmälan

Till anmälan ska bifogas samma dokument som till ansökan om god man eller förvaltare. Se stycket ovan. Anmälan ska skickas till följande adress:  Överförmyndaren, 642 81 FLEN

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2017-11-24 08:43:05

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Arne Lundberg Överförmyndare 0157-43 00 16
Marita Arola Överförmyndarhandläggare 0157 - 43 00 70
Jenny Dunberg Överförmyndarhandläggare 0157- 43 00 70
Tina Landin Administrativ Överförmyndarhandläggare 0157 - 43 00 70