Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor och svar om God man och förvaltare

Hur ansöker man om god man?

Ansökan om god man/förvaltare skickas direkt till tingsrätten. Här finns information om godmanskap och förvaltarskap, vem som kan få god man/förvaltare, vem som kan ansöka samt vilka handlingar som skall bifogas en ansökan. Här hittar du även diverse blanketter för bl.a. ansökan. Mer information hittar du under rubriken ”Du som är i behov eller har god man/förvaltare”.

Vart ska jag skicka ansökan om god man eller förvaltare?

Ansökan om god man ska (tillsammans med kompletterande handlingar, såsom läkarintyg och social utredning) skickas direkt till tingsrätten. För personer folkbokförda i Flens kommun skickas ansökan till Nyköpings tingsrätt, box 333, 611 27 NYKÖPING. Mer information hittar du under rubriken ”Du som är i behov eller har god man/förvaltare”.

Vad kan en god man hjälpa mig med?

Ett godmanskap kan omfatta följande tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person. Omfattningen får avgöras i det enskilda fallet och kan variera från att vara begränsat till att exempelvis endast avse att bevaka den enskildes rätt vid en fastighetsförsäljning till att vara helt obegränsat, d.v.s. avse alla tre delarna.

Vad den gode mannen hjälper till med varierar mycket mellan olika ärenden. Ett godmanskap är frivilligt och bygger därmed på ett samarbete/samverkan mellan god man och huvudmannen. God man får inte företa några åtgärder utan samtycke från huvudmannen, förutom att betala de vardagliga, löpande utgifterna.

Den gode mannen kan till exempel sköta om sin huvudmans ekonomi, genom att betala räkningar, förvalta kapital, värdehandlingar och portionera ut fickpengar till huvudmannen. God man kan se till så att huvudmannen får de insatser från samhället som han har rätt till genom att identifiera huvudmannens behov och att ansöka om insatserna för denne, bevaka rätt. Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad, vilket i sig inte innebär att man skall sköta och vårda huvudmannen. Däremot innebär det att  god man skall se till att huvudmannen får så bra vård och omsorg som möjligt.Att sörja för person innebär att man skall informera sig om hur huvudmannen bor, vilket behov av vård och social service som finns, vilka sociala kontakter och vilket behov av rekreation huvudmannen har. Eftersom man som god man inte alltid kan samråda med och fråga sin huvudman om önskemål och behov, är man ofta hänvisad till kontakten med socialtjänsten, anhöriga och vårdinrättningar. Om anhöriga finns bör den personliga omvårdnaden utövas i nära samarbete med dem.

Mer information hittar du under ”blanketter och checklistor-dokument-läs mer om-mer information gode mannens uppgifter”.

Vart vänder jag mig om jag är missnöjd med min god man?

Den som är missnöjd med en god man/förvaltare kan skriva till överförmyndaren och informera om detta. Överförmyndaren skickar då en kopia av klagomålet till gode mannen/förvaltaren och begär samtidigt in ett yttrande från denne.

Om situationen inte förbättras efter detta kan man begära att få byta sin gode man/förvaltare. Då skall detta framgå av skrivelsen med en motivering varför man vill byta och om man har något eget förslag på ny god man/förvaltare. Även en begäran om byte skickas för kännedom och yttrande till gode mannen/förvaltaren som får svara huruvida denne anser att ett byte bör ske. En blankett för ansökan om att byta ställföreträdare finns under fliken ”blanketter”

I de flesta fall sker byte om huvudmannen begär det. En god man/förvaltare som begär sitt entledigande har alltid rätt att frånträda sitt uppdrag men måste kvarstå tills någon ny god man/förvaltare rekryterats för uppdraget.

Mer information hittar du under ”Du som är i behov eller har god man/förvaltare”.

Vad kostar det att ha god man?

God man/förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget enligt 12 kap 16 § föräldrabalken.

Huvudregeln är att det är huvudmannen som ska betala arvodet och ersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp för det år uppdraget avser. Prisbasbeloppet år 2018 är 45 500 kr. I annat fall ska kommunen stå för arvodet. Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger tas i anspråk för arvodet, kommunen betalar resterande del. Om särskilda skäl finns kan undantag från huvudregeln göras. Särskilda skäl kan vara, bl.a., höga vård- eller medicinkostnader.

Flen kommun tillämpar i huvudsak Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) riktlinjer för fastställande av arvode och ersättning. Dessa består av olika arvodesnivåer för såväl ekonomisk förvaltning som för personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp och är f.n. 10% (4.550 kr) + 10% (4.550 kr) samt 2% (910 kr) för kostnadsersättning (utgifter för telefoni, porto etc.) Ett obegränsat godmanskap kostar alltså c:a 10-11 000 kr/år.

Hur gör jag för att bli god man och vilka krav har ni?

Om Du önskar få uppdrag som god man/förvaltare i Flens kommun ska du fylla i en intresseanmälan som finns att skriva ut på hemsidan. Överförmyndaren gör sedan kontroller i Rikspolisstyrelsens belastningsregister samt hos Kronofogdemyndigheten. Om du som har intresseanmält dig inte finns registrerad i dessa register tar överförmyndaren sedan kontakt med dig.

Enligt 11 kap. 12 § föräldrabalken skall en god man/förvaltare vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Den som är underårig eller själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare.

Mer information hittar du under ”Bli god man & förvaltare”:

Jag behöver få ett förvaltarfrihetsbevis, vad är det och hur gör jag?

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift. Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd.

Så ansöker du
Skicka ett e-postmeddelande eller brev till oss där du skriver att du vill ha ett förvaltarfrihetsbevis. Du behöver ange ditt namn och personnummer. För att din ansökan ska kunna behandlas av oss måste du vara folkbokförd i Flens kommun. Observera att du inte behöver skicka in något personbevis.
När vi har behandlat din ansökan skickar vi hem ett intyg till dig. Där styrker vi att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap registrerade hos oss. Intyget skickar vi till din folkbokföringsadress.

Vad finns det för alternativ till godmanskap? Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

I många fall behövs inte en god man när hjälpen kan fås på annat sätt med mindre ingripande åtgärder, t.ex. genom anhörigas omsorg, fullmakter, framtidsfullmakter, boende personal, kontaktperson eller personlig assistent.

Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare, och ett komplement till vanliga fullmakter.

Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill försäkra dig om att någon tar hand om dina personliga angelägenheter om du skulle drabbas av en varaktig sjukdom. Framtidsfullmakten innebär att, när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk, kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan göra det.

Fullmakten kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. För att den ska gälla ska fullmakten vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer och det ska framgå att det är en framtidsfullmakt, vem som är fullmaktshavare och eventuella villkor. Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse, och överförmyndarenheten har alltså varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta.

Den som är fullmaktshavare ska vara lojal och samråda med dig som är fullmaktsgivare. Hen måste inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet men du får utse en person till granskare om du vill. Både granskaren och kommunens överförmyndare har då rätt att begära att fullmaktshavaren redovisar sitt uppdrag. En framtidsfullmakt gäller i förhållande till tredje man, till exempel en bank.

Läs mer om framtidsfullmakter här:

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

Svenska Bankföreningens informationsblad

Konsumenternas.se

Anhörigbehörighet
Sedan 1 juli 2017 behöver anhöriga inte längre ha en fullmakt för att kunna företräda en familjemedlem som tappat förmågan att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter på grund av varaktig sjukdom. Det innebär att du som anhörig, för personens räkning, till exempel kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol. Du som anhörig bör alltid agera på det sätt du tror att familjemedlemmen skulle vilja.

Anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdarskap. Det betyder att behörigheten inte gäller om familjemedlemmen sedan tidigare har god man, förvaltare eller företrädare genom framtidsfullmakt. Anhörigbehörigheten är reglerad i Föräldrabalken 17 kapitlet.

Överförmyndarnämnden har ingen tillsyn över anhörigbehörigheten.

Läs mer om anhörigbehörighet här:

Förvalta egendom, sörja för person och bevaka rätt

Förvalta egendom innebär att gode mannen/förvaltaren sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, lämnar fickpengar, förvaltar kapital, fastigheter m.m, ser till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad o.s.v.

Sörja för person innebär att gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen får den vård och omsorg denne behöver och har rätt till. Det kan t.ex. handla om att påtala behov av fler hemtjänsttimmar, fler assistanstimmar, se till att huvudmannen har daglig sysselsättning, ansöka om färdtjänst och besöka huvudmannen ibland.

Bevaka huvudmannens rätt kan kallas den juridiska delen av godmansuppdraget. Det innebär att den gode mannen ska bevaka sin huvudmans intressen, i exempelvis ett dödsbo. Uppdrag som kan ingå i att bevaka huvudmannens rätt kan vara att ansöka om bidrag och ersättningar hos försäkringskassan eller kommunen, och se till att han får de insatser enligt LSS eller SoL som är aktuella.

Det är ibland svårt att dra gränsen mellan sörja för person och bevaka rätt eller sörja för person och förvalta egendom eftersom det som ligger inom ramen för sörja för person ibland kräver att gode mannen/förvaltaren antingen ansöker om något eller att gode mannen/förvaltaren köper något till nytta för huvudmannen så att dennes personliga omvårdnad fungerar tillfredsställande. För att kunna göra detta krävs då även att förvalta egendom ingår i uppdraget.

Om sörja för person ska ingå i uppdraget torde även bevaka rätt och/eller förvalta egendom behöva ingå.

 

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2018-05-15 15:26:36