Flens kommuns violsymbol

Lagar

Kommunallagen

Kommunens verksamhet styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser. Kommunallagen anger förutsättningarna för vad en kommun får syssla med, det vill säga den kommunala befogenheten. Kommunen får själv ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunen eller deras medlemmar och som inte ska handhas av annan, exempelvis stat eller landsting.

Kommunen ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelserna i andra lagar kan utvidga den kommunala kompetensen och befogenheten och ge möjlighet att frångå de grundläggande principerna i kommunallagen. Exempel på sådana lagar är socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen.

Kommunallag (1991:900) finns tillgänglig i sin helhet online.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen reglerar hur myndigheter ska gå tillväga vid sin behandling av ärenden. Det kan bland annat röra sig om service gentemot individer, samverkan med andra myndigheter samt hur beslutsprocessen inom myndigheten ska hanteras.

I lagen finns också krav på att myndigheter ska behandla ärenden så snabbt och billigt som rättssäkerheten tillåter. Förvaltningslagens främsta syfte är att garantera individers rättssäkerhet i kontakt med myndigheter, vilket ofta anses inkludera en snabb handläggning och en god service.

Förvaltningslag (1986:223) finns tillgänglig i sin helhet online.

Sidansvarig: Anna Wallenberg
Senast uppdaterad: 2016-05-10 07:52:37

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Niklas Witt Kommunjurist 0157 - 43 00 98
Anna Wallenberg Kommunsekreterare 0157 - 43 00 42