Kontakt, ansökan & avgifter

De flesta insatser inom äldreomsorgen behöver du ansöka om. Biståndshandläggare fattar beslut. När du fått beslut om insats utförs den av äldreomsorgspersonal. Du kan till exempel beviljas hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende.

1. Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för dig som på grund av funktionshinder har svårigheter med att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Med riksfärdtjänst menas resor mellan kommuner där du till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Läs mer om Färdtjänst och riksfärdtjänst

2. Äldreomsorg

Att ansöka om hjälp
Socialnämnden har det övergripande ansvaret för vård och omsorg till äldre och funktionshindrade i Flens kommun. Behöver du individuell hjälp kan du även få hjälp med det. För att få hjälp och stöd måste du ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare. Läs mer på Äldreomsorg

3. Bostadsanpassningsbidrag

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att du ska kunna, komma in i och ut ur bostaden, förflytta dig inom bostaden, laga mat och sköta din hygien. Läs mer på Bostadsanpassningsbidrag

4. Funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att du på grund av sjukdom eller skada har svårt att fungera utan hjälp i ditt dagliga liv. En funktionsnedsättning kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda. Läs mer på Ansökan & Avgifter.

5. Överklaga beslut

Du kan överklaga ett beslut du är missnöjd med. För att överklagan ska kunna prövas måste det ha kommit in till socialnämnden senast inom tre (3) veckor från den dag du fick beslutet.
Överklagan lämnas eller skickas till: Flens kommun, Socialnämnden, Utredningsenheten för Äldre- och personer med funktionsnedsättning, 642 81 Flen.

Om socialnämnden inte ändrar beslutet på det sätt du begärt skickar nämnden ärendet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

6. Avgifter

Du betalar en avgift för hemtjänst- och omvårdnadsinsatser samt service i Flens kommun. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges är beräknade utifrån aktuellt prisbasbelopp.
Läs mer på Avgifter.

7. Blanketter och information

Kontakta Handläggare

Handläggare nås vardagar mellan 07.30 – 16.30.
Nås säkrast mellan 9.00 – 15.00.

Biståndshandläggare
Hemtjänst

Elisabeth Bohm
Telefon 0157-43 03 48
E-post

Amanda Kummelstam Thunberg
Telefon 0157-43 03 49
E-post

Christine Söderberg
Telefon 0157-43 03 46
E-post


Biståndshandläggare
Vårdplanering, biståndsbedömt boende, färdtjänst och riksfärdtjänst

Mika Juopperi, samordnare äldre och särskilt boende
Telefon 0157-43 03 56
E-post

Victoria Carlsson, färdtjänst och riksfärdtjänst
Telefon 0157-43 03 47
E-post

Malvina Langetoft, Prator, vårdplanering och korttidsvistelse
Telefon 0157-43 03 58
E-post


Biståndshandläggare
Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialpsykiatri

Örjan Johansson Odén
Telefon 0157-43 03 51
E-post

Ingrid Svenningsson
Telefon 0157-43 03 50
E-post


Handläggare
Bostadsanpassningsbidrag

Carl Mannerheim
Telefon 0157-43 03 55
E-post


Handläggare
Avgifter

Telefontid varje vardag mellan 09.30 – 11.30

Särskilt boende och korttidsvård i Flens kommun. Hemtjänst Flen och Bettna
Telefon 0157-43 03 54
E-post
Hemtjänst Mellösa, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm
Telefon 0157-43 03 53
E-post

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Maria Rosenqvist Enhetschef 0157 - 43 03 45