Familj på promenad på en skogsstig

Avgifter

Du betalar en avgift för hemtjänst- och omvårdnadsinsatser samt service i Flens kommun. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges är beräknade utifrån aktuellt prisbasbelopp.
Här nedan kan du läsa mer om avgifter i Flens kommun.

Högkostnadsskydd

Kommunfullmäktige i Flen beslutade 2016-12-15 § 195 att höja högkostnadsskyddet.
Från och med 1 februari 2017 betalar du högst 1 991 kronor i avgift för den hjälp du får av kommunen. Det gäller insatser för hemtjänst om du bor kvar hemma eller har flyttat till ett äldreboende och har omfattande hjälpinsatser. Detsamma gäller för korttidsvård i kommunen. Var och en betalar utifrån sin ekonomiska förmåga.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet för ensamstående över 61 år är 5 057 kronor per månad och 4 273 kronor per månad för vardera sammanlevande makar/partner.

Förbehållsbeloppet för ensamstående under 61 år är 5 292 kronor per månad och 4 508 kronor per månad för vardera sammanlevande makar/partner.

Förbehållsbeloppet ska räcka till:

Mat Tandvård
Hemförsäkring Förbrukningsartiklar
Kläder och skor Öppen hälso- och sjukvård
Hushållsel Läkemedel
Fritidsaktiviteter Möbler och husgeråd
Resor Läkemedel
Hygien Dagstidnng, telefon och TV-avgift

Förbehållsbeloppet kan höjas om du har varaktiga fördyrade kostnader på minst 200 kronor per månad. Exempelvis fördyrad kost, om du har matleverans eller mat vid särskilt boende och korttidsvård. Gäller även kostnader för god man.

Förbehållsbeloppet samt bostadskostnaden dras av från din nettoinkomst per månad innan kommunen får ta ut någon avgift av dig.
Din aktuella inkomst per månad är beräknad på nettoinkomsten samt eventuellt bostadsbidrag/tillägg.

Hemtjänst

Har du få insatser för hemtjänst betalar du 257 kronor per timme. Du betalar högst 1 991 kronor per månad för dina hemtjänstinsatser.

Korttidsvård

Har du korttidsvård betalar du avgift för omvårdnad, dock högst 66:36 per dag eller 1 991 kronor per månad. Förbehållsbeloppet höjs med cirka 41 kronor per vistelsedag, vilket kan påverka avgiften för korttidsvård.

Trygghetslarm

Har du endast trygghetslarm betalar du högst 180 kronor per månad.

Dagverksamhet

Har du dagverksamhet betalar du en måltidsavgift med 20 kronor per dag på Björken samt Rönnen och 50 kronor per dag på Hedens dagrehab.

Hemsjukvård/Inkontinenshjälpmedel

Har du hemsjukvård och rehabilitering i hemmet betalar du 150 kronor per tillfälle för enstaka hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut samt sjukgymnast. Detta gäller för dig som inte är inskriven i hemsjukvården.
Har du inkontinenshjälpmedel betalar du 100 kronor per förskrivningstillfälle.

Måltider

Lunch och matleverans till bostaden kostar 52 kronor per måltid.
Matabonnemang i särskilt boende kostar 3 000 kronor per månad. Per dag blir priset 100 kronor. Vid korttidsvård kostar maten 100 kronor per vistelsedag. För maten betalas faktisk kostnad, då den inte ingår i högkostnadsskyddet.

Avdrag på avgift vid bortovaro

Blir du inlagd på sjukhus görs avdrag på avgiften från inskrivningsdagen till och med dagen innan utskrivningsdagen.
Vid annan bortovaro görs avdrag från och med 7: e dagen, om inte hänsyn har tagits för andra skäl.

Avdrag på matkostnad/abonnemang

Vid sjukhusvistelse från särskilt boende görs avdrag för varje hel frånvarodag från inskrivningsdagen till och med dagen innan utskrivningsdagen.

Överklagan över avgift

Beslut om avgift kan överklagas till Förvaltningsrätten. Skicka skrivelsen till Flens kommun, Socialnämnden, 642 81 Flen och tala om vilken ändring du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla namn, adress samt personnummer och ska ha inkommit senast inom tre (3) veckor från den dag du fick beslutet för att överklagandet ska kunna prövas.

Ändrade inkomster/förhållanden

Om du får ändrad inkomst eller ändrade förhållanden under året som kan påverka beräkningen av avgiften är du skyldig att upplysa det till:
Socialförvaltningen, Avdelning för Myndighetsutövning, 642 81 Flen.

Ansökan om bostadstillägg/bidrag

Ska göras hos Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan, personalen kan hjälpa dig att fylla i din ansökningsblankett. Du kan också hitta blanketter här
Du kan ha rätt till bostadstillägg/bidrag på grund av låga inkomster. Därför är det viktigt att du ansöker om bostadstillägg/bidrag för att få besked om du har rätt till det.

Avgiftshandläggare

Telefontid
Kl. 09.30 – 11.30

Särskilt boende och korttidsvård i hela kommunen
Hemtjänst Bettna och Flen
Telefon 0157-43 03 54
E-post

Hemtjänst Hälleforsnäs, Mellösa, Malmköping och Sparreholm.
Telefon 0157-43 03 53
E-post