Demenssamordnande sjuksköterska

I Flens kommun finns en Demenssamordnande sjuksköterska vars huvuduppdrag är att samordna kommunens resurser inom demensvård samt sprida kunskap om demenssjukdomar både hos personal inom socialförvaltningen och till personer med demenssjukdom och deras anhöriga men även till allmänheten.

Den demenssamordnande sjuksköterskan :

  • Samverkar mellan olika verksamheter och huvudmän för att se till att kommunens verksamheter får ett fungerande stöd för personer med demenssjukdom.
  • Stödja myndighets- och verkställighetspersonal i frågor som rör demens.
  • Är sammankallande i Demensteamet.
  • Finns tillgänglig för biståndshandläggare för att kunna följa med på vårdplaneringar i hemmet när det gäller personer med demenssjukdom.
  • Samordnar dagverksamheterna Rönnen och Björken, tillsammans med ansvarig chef
  • Ansvarar för placeringarna i dagverksamheterna.
  • Samordnar och håller i utbildning om Demenssjukdomar tillsammans med ansvariga chefer i SÄBO och Hemtjänst.
  • Samverkar med boendesamordnaren vid akuta placeringar på korttidsboende för personer med demenssjukdom.

Kontakt

Demenssamordnande sjuksköterska
Nina Rolf
0157 – 43 08 65

Biståndshandläggare i demensteamet

Yvonne Eriksson

0157-43 03 47