Ekonomiskt bistånd

Hos kommunen kan du ansöka om ekonomiskt bistånd om du inte klarar din egen försörjning. Du har också möjlighet att få stöd så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi själv.
Vill du göra en förenklad beräkning om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd? Klicka på länken under fliken "Vad är ekonomiskt bistånd?"

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd fungerar som ett yttersta skyddsnät för personer som har tillfälliga svårigheter att försörja sig med egna inkomster. Endast den som inte kan klara sin ekonomi med egna inkomster eller med bidrag eller stöd från annat håll kan ha rätt till bistånd.

Här kan du själv göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Beräkning

1. Ekonomiskt bistånd täcker alla regelbundet återkommande kostnader, till exempel mat, kläder, boende och hushållsel, medan
2. Livsföring i övrigt innebär mer tillfälliga kostnader, exempelvis hälso- och sjukvård.
3. Riksnormen består av lika belopp för hela landet men varierar beroende på hur många som tillhör familjen.
4. Skäliga kostnader utanför riksnormen och
5. Ekonomiska behov utanför försörjningen varierar.

Ekonomiskt bistånd söks för en månad åt gången.

Hur ansöker man om ekonomiskt bistånd?

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du först ha gjort allt du kan för att själv klara din försörjning. Du ska till exempel söka arbete om du är arbetslös och ansöka om alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till.

Är du studerande? – Ekonomiskt bistånd utgår inte vid studier, då hänvisas du till studiemedel hos CSN.

Är du ålderspensionär? – Pensionsmyndigheten handlägger så kallat ”Äldreförsörjningsstöd” och ”Bostadstillägg”. Du kan från kommunen dock ha rätt till bistånd för vissa ekonomiska behov utanför försörjningen, till exempel glasögon.

Är du ny i Sverige och har fått uppehållstillstånd? – Migrationsverket ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan. Arbetsförmedlingen ansvarar för att en etableringsplan upprättas och att etableringssamtal genomförs samt beslutar om etableringsersättning. Försörjningen ska vara tryggad genom etableringsersättningen. Den som väljer att flytta till eget boende, utan så kallad ”kommunanvisning”, ansvarar själv för att planera sin ekonomi utifrån de kostnader ett boende innebär. Du kan från kommunen endast ha rätt till bistånd för vissa ekonomiska behov utanför försörjningen, till exempel glasögon.

Ta kontakt med receptionen för information och bedömning av om du kan vara berättigad till ekonomiskt bistånd.

Om ni kommer fram till att du ska göra en ansökan finns blankett för detta i receptionen. Är du sammanboende eller gift ska ansökan göras tillsammans med din partner. Ansökan ska vara underskriven av er båda. När du skriver under ansökan intygar du att uppgifterna som du lämnar är riktiga. Du godkänner också att Socialtjänsten får göra kontroller hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, A-kassa, ALFA – kassan, bilregister/infotorg, Skattemyndigheten, Migrationsverket och CSN.

Detta behöver du (och din partner) lämna tillsammans med din ansökan:

 • Beslut om ersättning och inkomstspecifikationer för de senaste tre månaderna
  • Med inkomst menas:
   – Lön
   – Arbetslöshetsersättning: a-kassa/ALFA-kassa, aktivitetsstöd
   – Ersättning från Försäkringskassan: barnbidrag, flerbarnstillägg, vårdbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning, sjukpenning, aktivitetsersättning/sjukersättning,               etableringsersättning, livränta, pension, bostadstillägg och bostadsbidrag
   – Studiebidrag, studiemedel, studielån
   – Skatteåterbäring
   – Övriga inkomster
 • Kontoöversikt från bank för de senaste tre månaderna
 • Kontoutdrag från bank för de senaste tre månaderna
 • Uppgifter över tillgångar, till exempel sparade pengar, fonder, aktier, bil, MC, fastighet och liknande
 • Deklaration från Skattemyndigheten: preliminär skatteuträkning, specifikation från senaste deklarationen och besked om slutlig skatt enligt årets taxering och kontoutdrag
 • Hyreskontrakt, hyresfaktura och kvitto på senast inbetald hyra
 • Alla utgifter ska styrkas med underlag, till exempel elfaktura eller kvitton
 • Vid sjukskrivning ska läkarintyg visas
 • Vid arbetslöshet ska handlingsplan och daganteckningar för de senaste 3 månaderna från Arbetsförmedlingen visas, och en lista på vilka arbeten du har sökt
 • Om du inte är svensk medborgare ska arbets- och uppehållstillstånd/permanent uppehållstillstånd styrkas

Om du lämnar in en ansökan kommer du att få en kallelse till ett besök hos socialsekreteraren som utreder din ekonomiska situation. Om du är sammanboende eller gift ska ni båda komma till besöket.

Tillsammans med socialsekreteraren gör du en planering för vad du behöver göra för att du så fort som möjligt ska klara din försörjning själv. Om du är i behov av stöd för att få ett arbete eller börja studera finns möjlighet till kontakt med Arbetsmarknadsenheten AME. På AME finns arbetsmarknadscoacher och studie- och yrkesvägledare som tillsammans med dig arbetar för att du ska närma dig egen försörjning.

Efter besöket kommer du via brev att få besked om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Om du har rätt till ekonomiskt bistånd kommer detta att utbetalas till ditt bankkonto. Om du inte har rätt till bistånd, din ansökan avslås, har du möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsdomstolen.

Ansökningshandlingar

Blankett till nyansökan lämnas bara ut i receptionen för ekonomiskt bistånd.
Klicka här nedan för att komma till löpande ansökan samt ansökan om hjälp till begravningskostnad:

Hur överklagar man ett beslut om avslag?

Om du inte har rätt till ekonomiskt bistånd och får avslag på din ansökan får du ett skriftligt meddelande om detta. Du har rätt att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar.

I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du vill ha ändrat.

Överklagan skickar du till den socialsekreterare som har fattat beslutet. Socialsekreteraren måste få din överklagan senast tre veckor efter den dag du fått beslutet. Socialsekreteraren undersöker om beslutet behöver ändras.

Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra socialsekreterarens beslut.

Att överklaga kostar ingenting.

Sekretess – Hur behandlas personuppgifter och information?

I samband med att du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer dina personuppgifter att registreras enligt personuppgiftslagen (PUL). Du har rätt att begära utdrag och rättelse av det vi har registrerat om dig. All personal inom Socialtjänsten har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till andra personer utan att du samtycker till det.

Kontakt

Besöksadress: Norra Kungsgatan 8, Flen (ovanpå Ica)
Telefon: 0157-43 03 90 (reception). Tillgängligt under receptionens öppettider

Receptionen är öppen (tiderna kan ändras, ring receptionen):
Måndag 9-12 och 13-15
Tisdag    9-12 och 13-15
Onsdag  9-12 och 13-15
Torsdag       –         13-15
Fredag   9-12 och 13-15

Postadress:
Flens Kommun
Socialförvaltningen
Utredningsenheten för ekonomiskt bistånd
Sveavägen 1
642 81 Flen

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jenny Demervall Avdelningschef Egen försörjning 0157 - 43 04 70