Pojke står och tittar på översvämmad villagata

Kommunens beredskap

Kommunens uppgift är att ha beredskap för att när en extraordinär händelse, olycka eller kris inträffar kunna se till att verksamhet som inte tål avbrott fortfarande kan utföras. Övrig verksamhet ska så långt det är möjligt bedrivas i normal omfattning och under vanliga former. För att kunna ha en sådan beredskap finns ett övergripande styrdokument där det framgår hur kommunen ska organiseras och ledas när någon av ovanstående situationer uppstår.

Vad är en extraordinär händelse?

Exempel på extraordinära händelser kan vara svåra störningar i försörjningssystemet (el, vatten, information, IT), översvämmning, allvarlig smitta, kemikalieutsläpp och stora flyktingströmmar. Det militära invasionshotet mot Sverige är i dag inte lika aktuellt. I stället är det andra typer av växande och icke-väpnade angrepp som utmålas som mer sannolika hot, exempelvis angrepp mot IT-system, terrorism och oroligheter i omvärlden.

Förebyggande och förberedande åtgärder

Ett exempel på krisberedskap på kommunal nivå är att kommunen skall följa lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Det innebär bland annat att kommunen gör så kallade risk- och sårbarhetsanalyser. Det innebär att risker och sårbarheter analyseras för att kunna göra åtgärdsförslag på hur dessa risker och sårbarheter kan minimeras i syfte att vara förebyggande. Krisberedskapen i kommunen utvecklas genom exempelvis utbildningar, övningar, utveckling av rutiner samt samverka med olika aktörer. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys från 2015 finns att läsa här intill.

Organisation

Svåra kriser och katastrofer kräver ofta samordning mellan olika verksamheter i kommunen. Därför upprättas en särskild organisation om en extraordinär händelse inträffar. Denna organisation består av krisledningsgrupper inom olika verksamheter och en kommunövergripande så kallad krisstab där kommunchefen, räddningschefen, IT-chefen, kommunikationstrategen och beredskapssamordnaren ingår. Vid behov kallas även andra personer in. Det kan vara förvaltningschefer, experter inom särskilda områden eller företrädare för andra myndigheter. I mycket omfattande händelser kan även den politiska organisationen ordnas på särskilt sätt. Då aktiveras en krisledningsnämnd som består av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunen har planer och rutiner för att hantera kriser och extraordinära händelser.

Tjänsteman i Beredskap – TiB

Flens kommun har en funktion som kallas tjänsteman i beredskap (TiB).

Huvuduppgiften för TiB är att säkerställa kommunens tillgänglighet dygnet runt vid kriser och andra allvarliga händelser. Händelser av mindre allvarlig karaktär ska hanteras av den ordinarie organisationen som berörs av händelsen.

Det är räddningstjänsten som bemannar funktionen tjänsteman i beredskap i Flens kommun.

Sidansvarig: Andrej Börjesson
Senast uppdaterad: 2016-12-29 18:36:08

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andrej Börjesson Beredskapssamordnare 0157- 43 00 31