Foto: Mostphotos

Folkhälsa

Folkhälsa är en beskrivning på hur en befolkning mår. Hälsa innebär långt mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är snarare ett helhetsintryck där både det psykiska och det fysiska måendet vägs in tillsammans med upplevelser av meningsfullhet och hanterbarhet i livet.

Idag finns det skillnader i folkhälsa mellan olika grupper inom befolkningen och mellan män och kvinnor. Den ojämlika fördelningen av hälsa i befolkningen visar sig genom att olika hälsoproblem drabbar olika delar av befolkningen. Anledningen till de olika hälsotillstånden mellan grupperna kallas för bestämningsfaktorer. Sjukdomar som drabbar ett stort antal människor, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, kallas för folksjukdomar.

Bestämningsfaktorer (se figur nedan), det vill säga omständigheter som påverkar hälsan, är exempelvis utbildningsnivå och huruvida du röstar eller inte. Forskning visar nämligen personer med hög utbildningsnivå har högre medellivslängd än personer med en låg utbildningsnivå. Även att personer som röstar och är delaktiga i sitt samhälle också faktiskt mår bättre än de som inte röstar. Att må bra eller ha en god hälsa innebär långt mer än att vara fri från sjukdomar. Det handlar också om att känna sig delaktig i sitt samhälle, ha goda vänner, klara av sin ekonomi och känna en framtidstro.

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete innebär kort och gott att göra livet lite bättre för en massa människor. För en kommun är folkhälsoarbete en väldigt viktig del i det långsiktiga arbetet.

Folkhälsoarbete handlar till stor del om hälsofrämjande insatser, det betyder att skapa goda förutsättningar för människorna att bo och leva i kommunen. Folkhälsoarbete kan även handla om förebyggande insatser, det innebär att jobba mot en specifik problembild exempelvis ungdomars tobaksbruk.

Exempel på aktörer i folkhälsoarbetet är kommun, landsting, länsstyrelse, regionförbund, polis, näringsliv, krögare, föreningar, frivilligorganisationer och förbund. Samverkan är nyckeln till framgång. Folkhälsoarbete sker på nationell, regional och lokal nivå.

Sidansvarig: Kenneth Holmstedt
Senast uppdaterad: 2015-06-02 17:33:07

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Kenneth Holmstedt Tf kommunchef 0157 - 43 00 01