Anpassad grundskola

Här hittar du information om den anpassade kommunala grundskolan, för barn med en intellektuell funktionsnedsättning.

Tjej med downs syndrom rockar sockorna 

Vad menas med anpassad grundskola?

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassade grundskolan som ett alternativ till grundskolan. Utbildningen ska bidra till utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Verksamheten i anpassad grundskola

Anpassade grundskolan ska ge elever med en intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Anpassade grundskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Betygssättning i anpassad grundskola

I anpassade grundskolan sätts bara betyg i ämnen om vårdnadshavaren eller eleven begär det. Det gäller inte ämnesområden, där sätts inte betyg. Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. Om eleven inte uppnår kriterierna för betyget E sätts inget betyg. Däremot ska ogiltig frånvaro finnas med i terminsbetyget.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, läraren och elevens vårdnadshavare träffas för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Detta kallas för ett utveck­lingssamtal. Samtalet ska ge en allsidig bild av elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Under samtalet ska man prata om hur skolan kan stödja och stimulera elevens utveckling. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka.

Vid utvecklingssamtalet ska en skriftlig individuell utvecklingsplan skrivas för de elever som inte ges betyg. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla omdömen och en framåtsyftande planering.

Anpassade grundskolan är nio år
och har en egen läroplan
som alla lärare följer.
Där står det vad eleverna ska lära sig
i varje ämne.

Några av ämnena i anpassade grundskolan är svenska, matematik, musik, bild, engelska och slöjd.
Andra exempel är motorik och vardagsaktiviteter.

I anpassade grundskolan
får eleverna utbildning
som i grundskolan
men lärarna anpassar undervisningen
efter elevernas behov.

Minst en gång per termin
berättar läraren
för eleven och föräldrarna
hur det går för eleven
i de olika ämnena.

Efter anpassade grundskolan
kan eleven söka till
anpassade gymnasieskolan
eller gymnasieskolans introduktionsprogram.

Vem får gå i anpassade grundskolan?

Det är kommunen som bestämmer
om eleven har rätt att gå i anpassade grundskolan.

Kommunen måste först göra
en noggrann utredning.

Först bedömer en specialpedagog
hur eleven klarar
de olika ämnena.
Sedan får eleven träffa en psykolog och en läkare.
Eleven får också
prata med en kurator.

Båda föräldrarna måste säga ja
för att eleven ska få börja i
anpassade grundskolan.

Om eleven trivs i grundskolan
kan eleven stanna där.
Då går eleven kvar i klassen
och följer samtidigt anpassade grundskolans läroplan.

Vill du veta mer?

Prata med rektorn på skolan
eller med lärarna
om du vill veta mer om
anpassade grundskolan.

Kontaktuppgifter

24 februari 2024