Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Förslag på förändringar i skola, förskola, kultur och fritid

Här kan du läsa mer om de förslag till åtgärder som finns för att få en budget i balans inom barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen. Det är viktigt att notera att frågorna utreds och beslutas i olika politiska processer.

Det här vet vi just nu

Förslag på budgetbesparande förändringar inom barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen hanteras i olika beslutsprocesser.

Kyrkskolan i Mellösa hanteras i den politiska beslutsprocessen, inte på tjänstemannanivå. Detta innebär att det fortfarande pågår politiska överläggningar och att framtiden för Kyrkskolan i Mellösa ännu inte är fastställd.

_________________________________________________________________________________________

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden utreder och beslutar om andra föreslagna
åtgärder för att en budget i balans.

 • På nämndsammanträde den 25 januari 2024 presenterades en rad förslag på åtgärder för att få en budget i balans inom skola, förskola, kultur och fritid.

 • Nämnden har nu beslutat att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning, enligt en gemensam återremiss i samverkan mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna.

 • Nämnden anser att förvaltningens underlag har varit välgrundade, men att kompletterande faktaunderlag ur fler perspektiv krävs.

 • Återremissen innebär att förvaltningen skall ta fram en budget utan förslag på nedläggning av förskolan i Mellösa och Bettna skola.

Det är viktigt att notera att det ännu inte går att säga något mer om vilka beslut som slutgiltigt kommer att fattas. Förvaltningen samverkar med politiken och arbetar nu med frågan som högsta prioritet för att leverera de nödvändiga handlingarna och utredningarna till nämndens sammanträde den 14 mars.

 • Justering och publicering av protokollet från nämndens sammanträde den 25 januari kommer att ske den 31 januari.

 • Handlingar och kallelse till nämndens sammanträde den 14 mars publiceras den 7 mars.

Dessa förslag till beslut har förvaltningen lämnat till nämnden den 25 januari:

Fritidsgård och fritidsklubb

Samtliga fritidsklubbar och fritidsgårdar samordnas och organiseras under befintliga skolor. Det innebär att externa lokaler över tid kan avvecklas. I Malmköping föreslås en avveckling av fritidsklubben för årskurs 4-6. Flens kommun har ingen kommunal skolverksamhet för dessa åldrar i Malmköping som klubben kan knytas till. Detta föreslås genomföras successivt under 2024.

Allmän förskola

Barn i allmän förskola vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande, har rätt till allmän förskoleplats 15 timmar/vecka, tidigare maximalt 20 timmar per vecka. Detta föreslås börja gälla från och med 1 september, 2024.

Avgift kulturskolan

Kulturskolan i Flen är idag avgiftsfri. Tidigare fanns en avgift för kulturskolan och den föreslås nu återinföras. Regeringen har beslutat om att införa ett digitalt fritidskort för de som är 8-16 år. Kortet kommer möjliggöra att barn och ungdomar kan delta i Kulturskolans aktiviteter kostnadsfritt. Avgiften föreslås börja gälla 1 september 2024.

Tilläggsbelopp

I dagsläget betalas tilläggsbelopp ut vid extraordinära stödbehov. Förändringen innebär att riktlinjerna justeras för de kommunala verksamheterna och att det framöver endast är omfattande medicinska skäl som omfattas av tilläggsbelopp. Det saknas skollagsstöd för att tilläggsbelopp ska finnas för den kommunala verksamheten. Förändringen påverkar inte de fristående verksamheterna.

Resurserna som frigörs till följd av förändringen fördelas för att finansiera CAI-gruppen (Centralt Anpassade Insatser) som redan finns, för att kunna möta extraordinära stödbehov. Verksamheten riktar sig till alla elever i Flens kommun och är därmed inte en resurs som omfattas av bidraget till fristående verksamheter.

Förskola

Förvaltningen ser behov av att förändra skolstrukturen genom att avveckla lokalerna och flytta verksamheten:

 • 1. Brogetorp, Förskola med 51 barn
 • 2. Tomtebo, Förskola med 49 barn
 • 3. Minskning av ett hus på Sjögården, 1 avdelning med cirka 18 barn.

Åtgärderna föreslås påbörjas inför hösten 2024.

Grundskola

Förvaltningen ser behov av att förändra skolstrukturen genom att avveckla lokalerna och flytta följande enheter:

 • Mellösa, F-6 skola med 117 elever
 • Bettna, F-6 skola med 70 elever

Mellösa kyrkskola
Ärendet gällande skolan i Mellösa handläggs av kommunstyrelsen sedan tidigare vilket innebär att skolan inte är med som förslag till beslut i tjänsteskrivelsen.

Förändringen är omfattande och kommer att behöva planeras över tid och med en tydlig genomförandeplan. Förvaltningen föreslår att åtgärden genomförs med start inför hösten 2024.
Det förutsätter att ärendet hinner beslutas av kommunfullmäktige under våren.

Gymnasieskola

 • Samordna gymnasieskola och Vuxenutbildning
 • Avveckla de nationella programmen Samhällsvetenskapligt program och Naturvetenskapligt program.
 • Bibehåll de nationella programmen med lärlingsprogram.
 • Bibehåll introduktionsprogrammet.

Förslaget innebär att förändringen genomförs från hösten 2024 och att det inte görs någon antagning till de nationella programmen (exklusive lärling) från hösten 2024. I dialog med berörda individer kommer planering av lösningar för de elever som går i årskurs 2 och 3 att föras för att nå en så bra lösning som möjligt.

Förvaltningen kommer att genomföra vissa åtgärder som inte kräver politiska beslut. Nedan kan du läsa mer om vilka det är.

Skolskjutsavtal

 • Ett nytt avtal för skolskjuts har ingåtts, vilket leder till en kostnadsminskning på 1 miljon kronor under hela 2024.

Barnomsorgsavgift

 • Justeringar av barnomsorgsavgiften har genomförts under 2023, vilket förväntas öka intäkterna med 1 miljon kronor jämfört med 2023.

Uppsagd lokal för bibliotek i Flen centrum

 • Avtalet för bibliotekets lokal i Flen centrum har sagts upp, vilket innebär att lokalen avvecklas inför 2025.

Samordning av verksamheter på Stenhammarskolan

 • Förvaltningskontoret för Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen, central elevhälsa och den interkulturella enheten kommer att samordnas på Bildningscentrum Stenhammar. Detta frigör ytor, inklusive i Stadshuset, och minskar de totala kostnaderna för grundskolans lokaler. Åtgärden är i linje med Kommunfullmäktiges beslut om att minska lokalytan per elev till 8-12 kvm.

Budgetreserver

 • Budgetmässigt har det tidigare år nyttjats reserver för att hantera bland annat löneöversyner och demografiska förändringar. Från 2024 minskas dessa reserver och ersätts av en buffert för att hantera demografiska förändringar.

Frågor och svar

Barn-, utbildnings- och kulturnämnden har återremitterat de förslag som lades fram av förvaltningen på nämndsammanträdet den 25 januari.

 • Den 14 mars kommer ärendet åter att tas upp för beslut
 • Kallelse och handlingar till detta sammaträde publiceras 7 mars
 • Justerat protokoll offentliggörs och publiceras ca en vecka efter sammanträdet ägt rum

Gällande Kyrkskolan i Mellösa så hanteras ärendet i kommunfullmäktige den 4 mars.

Vi förstår att de förslag som lagts fram skapar oro hos många invånare i kommunen. I största möjliga mån har förvaltningen försökt att vara transparent i den demokratiska processen. Kommunen kommer löpande att informera om vilka beslut som fattas och hur de påverkar berörda.

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen har hamnat i ekonomisk obalans på grund av att flera enheter redan inför budgetåret 2022 hade färre barn och elever. Trots detta har förvaltningen inte lyckats anpassa verksamheten tillräckligt mycket i relation till de minskade intäkterna, vilket har skapat en ekonomisk obalans. Detta resulterade i att år 2023 inleddes med ett underskott eftersom enheterna inte hade genomfört anpassningen i tillräckligt stor utsträckning.

Det är viktigt att förstå att dessa förändringar inte innebär nedskärningar, utan snarare anpassningar till det förändrade antalet barn och elever. Det är nödvändigt att genomföra dessa anpassningar nu, eftersom förvaltningen annars riskerar att fortsätta gå med ytterligare underskott framöver.

 • År 2023 var grundbudgeten för Barn-, utbildnings- och kulturnämnden 461 053 000 kronor. Inför 2024 har grundbudgeten minskat till 449 745 000 kronor, vilket innebär en minskning på 11 308 000 kronor.

 • Dessutom måste nämnden ha 2 % av budgeten i reserv för att klara oplanerade händelser, vilket motsvarar cirka 9 000 000 kronor mindre för år 2024.

 • Utöver detta finns behov av omfattande renoveringar i nuvarande lokalbestånd, vilket skulle öka kostnaderna om samma lokaler behålls.

Befolkningsprognosen, tillsammans med antalet tillgängliga förskole- och skolplatser i det aktuella området, utgör en viktig faktor för planeringen. En annan avgörande faktor är skolans förmåga att erbjuda likvärdig undervisning utan att det påverkar eleverna negativt på andra skolor. De föreslagna skolorna och förskolorna är i behov av renovering, vilket innebär att kostnaderna för dem förväntas öka under 2024 om de bevaras i nuvarande skick.

Barnkonsekvensanalyser kommer att genomföras i enlighet med en noggrant planerad tids- och aktivitetsplan. Dessa analyser, tillsammans med risk- och konsekvensanalyser, kommer att fungera som grund för den fortsatta planeringen och hur vi implementerar de förändringar som Barn-, utbildnings- och kulturnämnden har beslutat om.

Den minskade efterfrågan på förskola, fritidshem/fritidsklubb och skola beror på att det finns färre barn i behov av dessa tjänster. Den huvudsakliga orsaken till det minskade underlaget är det faktum att det föds färre barn, och den nedåtgående trenden i barnafödandet har fortsatt under de senaste åren. Barnafödandet är nu det lägsta på över 50 år.Prognoser antyder att elevantalet förväntas fortsätta att minska under de kommande åren med hänsyn till den nuvarande demografiska utvecklingen.

Förändringar i barn- och elevunderlaget är inte en utmaning som enbart påverkar Flen, utan är också något som andra kommuner står inför. I Linköping, till exempel, har åtgärder föreslagits, inklusive stängning av elva förskolor och tre grundskolor under 2023. Likaså har Norrköping föreslagit avveckling av fem förskolor och fem grundskolor för 2023/2024 som en reaktion på det minskade barn- och elevunderlaget. Detta indikerar att flera kommuner kämpar med liknande utmaningar och överväger åtgärder för att anpassa sig som en följd av det minskade barn- och elevunderlaget.

Ett lågt antal barn och elever påverkar ekonomin för förskolan och skolan eftersom finansieringen sker genom skolpeng per barn och elev. På enheter med få elever kan kostnaderna för personal, lokaler, elevhälsa, städning, och andra faktorer vara större per elev jämfört med skolor med större elevunderlag. Dessutom är det utmanande att skapa och upprätthålla en effektiv organisation när enheten är liten. Detta kan innebära att ekonomin blir mindre hållbar och att det blir svårt att tillhandahålla de resurser och tjänster som behövs för en kvalitativ undervisningsmiljö.

Det beror på att barn- och elevunderlaget minskat. Flens kommun har länge haft en ganska hög lokalkostnad per elev och den har ökat i takt med att barn- och elevunderlaget minskat.

Att genomföra en barnkonsekvensanalys är en omfattande process som tar tid. Samtidigt kräver beslut om budget omedelbar uppmärksamhet för att alla verksamheter ska kunna få veta hur mycket pengar de har till sitt förfogande under året. Vi vill utvärdera konsekvenserna för alla berörda barn på ett noggrant sätt.

Du kan läsa mer om förslagen i kallelsen till nämnd:

Sidan uppdaterad: 2024-02-13

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll