Hoppa till huvudinnehåll
barn som leker med en boll i ett skogsbryn

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan är en central förvaltningsgemensam enhet som utgör en stödfunktion för förskolornas och skolornas elevhälsoarbete. Om du som vårdnadshavare vill ha vår hjälp vänder du dig till ledningen på ditt barns förskola eller skola.

Förskolans och skolans huvuduppdrag är utveckling och lärande. En god lärmiljö är en förutsättning för barn och elevers kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Goda studieresultat och hälsa hänger samman. Målet är att barn och unga i förskola, skola och gymnasium i Flens kommun ska ha möjlighet att utvecklas och nå de mål som är uppsatta för verksamheten. För att detta ska vara möjligt ska alla i förskola och skolan arbeta för att barn och unga har en god hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Skolan ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull så att alla elever kan utvecklas maximalt. Personalen ska arbeta för att ge alla barn och elever den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling.

Skolan har ett särskilt ansvar att uppmärksamma de elever vars situation och svårigheter utgör hinder för deras inlärning. Skolan ansvarar också för att uppmärksamma elever som far illa och uppvisar tecken på ohälsa. En strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utifrån en tvärprofessionell kunskap utgör den Centrala Barn- och elevhälsan ett stöd i detta arbete.

 

Specialskola

I Flens kommun finns ingen specialskola.

Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor finns på https://www.spsm.se/skolalternativ

Elevhälsoplan 2022

Blanketter

Kontakt

Verksamhetschef
Carolina Eriksson
carolina.eriksson@edu.flen.se
tel: 0157-43 02 30

Administratör
Linda Blomberg
linda.blomberg@edu.flen.se
tel: 0157-43 02 31

Skolsamordnare
Josefina Blas
josefina.blas@edu.flen.se
tel:0157-43 02 56

Kontaktuppgifter till samtliga medarbetare finns under central barnhälsa respektive central elevhälsa

Sidansvarig: Carolina Eriksson
Senast uppdaterad: 2023-03-09 10:22:20

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carolina Eriksson

Enhetschef barn- och elevhälsan

0157 - 43 02 30