Hoppa till huvudinnehåll

Central barnhälsa

Förskolan har ansvar för att skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där hälsa, lärande och utveckling utgör grunden. Barnhälsoteamet är en viktig del i detta arbete tillsammans med förskolans rektorer.

Barnhälsoteamet (BHT) finns till för organisation, rektorer samt pedagoger, med stöd och utvecklingsfokus för en likvärdig förskola i Flens kommunala förskolor. Vårt uppdrag är främst hälsofrämjande och förebyggande arbete i syfte att främja hälsa, lärande och utveckling för ALLA barn i Flens kommunala förskolor.

Vi ska verka för en ökad likvärdighet för barnen i förskolorna samt utgöra stöd för rektorer och pedagoger med vår samlade kompetens kring barnhälsa. Statliga styrdokument och lagar som uppdraget regleras utifrån är bl a; Skollagen, Lpfö18 och Barnkonventionen. Lokala styrdokument är bl. a. Nämndplan och Barnhälsoplan.

Vi alla har i vårt professionsutövande ett uppdrag att arbeta tillsammans, internt och externt (BUP, BVC, Barnhab), för att erbjuda ALLA barn en hälsofrämjande, utvecklande och lärande verksamhet i de kommunala förskolorna i Flen.

Barnhälsoteam

Förskoleområde A, Kungsfågeln och Sjögården
Kerstin Johansson rektor
Camilla Vahlberg specialpedagog
Anna Winbäck logoped

Förskoleområde B, Knekten, Brogetorp och Mårbacka
Carina Lukic rektor
Camilla Vahlberg specialpedagog
Anna Winbäck logoped

Förskoleområde C, Tallbacken, Tomtebo, Björkliden
Marie Magnusson rektor
Camilla Vahlberg specialpedagog
Anna Winbäck logoped

Central specialpedagog

Jag heter Camilla Vahlberg och i mitt uppdrag som specialpedagog ska jag tillsammans med pedagoger och rektor bidra till att skapa en tillgänglig och hälsofrämjande lärmiljö där alla barn känner sig inkluderade och delaktiga. Uppdraget är att bidra till utveckling på organisations-, grupp- och individnivå i ett åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Det handlar till stor del om att förändra/utveckla arbetsprocesser och strukturer. Genom att lyfta barnperspektivet och barns perspektiv säkerställer jag som specialpedagog att barnets röst blir synlig i verksamheternas olika sammanhang och uppdrag. Det handlar om ett inkluderande förhållningssätt som utgår från alla människors lika värde samt allas rätt och möjlighet att ingå i en gemenskap där de kan känna full delaktighet.

Central logoped

Jag heter Anna Winbäck och i mitt uppdrag ska jag stötta personal i att arbeta systematiskt med att utveckla lärmiljöer, göra effektiva kartläggningar i syfte att erbjuda alla barn språk- och kommunikationsfrämjande lärmiljöer. Mitt uppdrag riktar sig främst mot förskola men även till kommunens skolor. Det ingår inte i mitt uppdrag att utreda i syfte att diagnostisera utan snarare att handleda och utbilda personal.

Exempel på innehåll och metod:

Strategier för mer språkstimulerande arbetssätt

Skapa miljöer/aktiviteter som främjar funktionell kommunikation

Strategier för inlärning – Positivt Beteendestöd/ tillämpad beteendeanalys

AKK, TAKK, PECS, MI, tydliggörande strategier och bildstöd

Autism och andra NPF-diagnoser

Utbilda och handleda personal samt stöd i processutveckling på verksamhetsnivå

Kontakt

Vi arbetar som team, så välkommen att kontakta någon av oss oavsett fundering. Är du förälder till barn i förskolan, kontakta i förstahand ditt barns pedagog eller rektor med ditt ärende.

Camilla Vahlberg specialpedagog

Anna Winbäck leg logoped


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mogens Lauridsen

IKT-pedagog

0157-43 02 19