Hoppa till huvudinnehåll

Barn och unga i behov av särskilt stöd

En elev är i behov av särskilt stöd om han eller hon trots att skolan gjort extra anpassningar, inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen.

Lärare och övrig skolpersonal som uppmärksammar tecken på att en elev kan vara i behov av annat stöd än det som ges i form av extra anpassningar ska anmäla detta till rektor. Rektor beslutar med stöd av elevhälsoteamet  om utredning ska påbörjas. Syftet med utredningen är att förstå vilka hinder som finns för att eleven ska kunna nå kunskapskraven och vilket stöd som därför ska sättas in. Utredningen bör bestå av två delar: kartläggning av elevens svårigheter på individ-, grupp- och skolnivå samt pedagogisk bedömning. När utredningen är klar beslutar rektor om särskilt stöd ska ges och i vilken form. Detta dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Det särskilda stödet kan handla om regelbundna insatser av specialpedagog eller speciallärare, undervisning enskilt eller i mindre grupp, tillgång till elevhandledare, anpassad studiegång.

Om utredningen behöver fördjupas kan den kompletteras med medicinsk, psykologisk och social bedömning. Vid ytterligare utredningsbehov kan remiss skrivas till barnhabiliteringen, ungdomspsykiatrin (BUP) eller logopedmottagningen.

Särskola

Om det vid den fördjupade utredningen med pedagogisk, medicinsk, psykologisk och social bedömning visar att eleven har en utvecklingsstörning, och att det står klart att eleven inte kommer att nå kunskapsmålen i grundskolan, ska eleven erbjudas att läsa utifrån särskolans läroplan inom skolformen grundsärskola eller gymnasiesärskola.

Teamet som utreder delger Elevhälsans chef sitt utlåtande som efter att vårdnadshavare gett sitt medgivande fattar det formella beslutet om mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan.

Flens kommun har en särskola för de lägre åldrarna. Det finns även möjlighet att läsa integrerat i Flens kommuns grundskolor.

Övrig resurs kan vara:

Tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet är avsett för att ge ersättning för extraordinära stödåtgärder. Det handlar om stöd som krävs för att kunna fullgöra skolgången.

BLANKETTER TILLÄGGSBELOPP