Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Vår strävan är att undervisningen bedrivs så att varje barn upplever, förstår och ser sitt eget lärande och att det är lustfyllt.

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Det gör vi genom att vara medforskande pedagoger som utforskar och upptäcker tillsammans med barnen. Pedagogerna ställer utmanande frågor och ger barnen tid att tänka utan att ge det rätta svaret. Detta leder till att barnens lärande utvecklas och fördjupas samt att dem ser sitt eget lärande.

Förskolans utvecklingsarbete ska grundas sig både i forskning och i beprövad erfarenhet. I arbetet med att synliggöra lärandet har forskningsgrunden varit John Hattie och för förskolans del James Nottingham.

Lärmiljöer

Förskolan ska vara trygg och rolig för alla barn. Undervisningen ska anpassas så att den är tillgänglig och skapar förutsättningar till delaktighet och lärande i hela utbildningen och i alla aktiviteter både ute och inne.

Brogetorps förskola har en stor härlig gård. Där finns det naturliga inslag med träd, stockar och stenar, samt olika uppbyggda lekmiljöer. Allt för att på ett lustfyllt sätt stimulera barnens lek, motoriska förmåga, fantasi och lärande. Då naturen är förskolans närmsta granne utgör skogen en självklar del i vår utbildning med utforskande, undervisning, lek och lärande. De äldre barnen brukar även besöka sjön som finns i närheten av förskolan.

Förskolan har en ljus och fin inomhusmiljö. Vi har en gemensam verkstad där vi kan undervisa i språk, matematik, bygg och konstruktion samt digitala verktyg. Där utmanas barnen i sin lek och sitt lärande. Den pedagogiska lärmiljön utformas tillsammans med barnen och vi ser till att den utformas utifrån deras intressen och behov.

Barnen skall tydligt kunna se vad som erbjuds och stimuleras till lek och lärande.Våra lärmiljöer är inspirerande och föränderliga både inne och ute. Eftersom vår undervisning utgår ifrån Synligt lärande  har vi utformat ¨lärväggar¨ där foton och barns tankar sätts upp, genom dokumentation reflekterar vi tillsammans med barnen och barnen kan då se sitt egna lärande.

Grön Flagg

Brogetorp förskola är certifierade inom Grön Flagg  vilket betyder att vår förskola arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i den dagliga verksamheten och undervisningen. Varje år påbörjas en ny Grön Flagg resa och under läsåret 21/22  är temat  Konsumtion och resurser.

Som aktiviteter har vi valt märkning av kläder och saker, matsvinn och återanvändning. Vilket betyder att vi undervisar barnen om att vi kan spara på jordens resurser genom att ta hand om och vara rädda om våra saker. Genom detta arbete vill vi uppmärksamma barnen på att allt hänger ihop, konsumtion/resurser, och att vi kan påverka detta i vår vardag.

Högläsning

För att stärka barnens språkutveckling har vi stort fokus på högläsning. Alla avdelningar har planerad högläsning med samtalsfrågor flera gånger i veckan. Vi delar in barngruppen i mindre grupper för att kunna anpassa val av bok efter barnens intresse och utvecklingsnivå. Vi läser även böcker valda utifrån det tema vi arbetar med.

Litteratur finns tillgänglig för barnen i flera av våra lärmiljöer, så att barnen själva kan läsa böcker eller be en pedagog att läsa för dem. Polyglutt är en app som används på förskolan, i appen ges möjligheten att både lyssna eller läsa barnböcker både på svenska och andra språk. Appen finns att tillgå även för vårdnadshavare. Vi erbjuder Kapprumsbibliotek på varje avdelning, där barn och vårdnadshavare kan låna hem böcker och läsa tillsammans. Detta är ett samarbete som Flens kommun har tillsammans med folkbiblioteket för att stärka barns språkutveckling.


Sidansvarig: Kerstin Johansson
Senast uppdaterad: 2022-05-06 22:18:19

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carina Lukic

Rektor för förskola område B

0157 - 43 02 11