Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan Knekten

Förskolan Knekten är belägen i natursköna Malmköping med närhet till både skola och naturområde.

Förskolan består av sju hemvister, Blåbäret, Hallonet, Krusbäret och Lingonet för våra yngre barn, Björnbäret, Smultronet och Nyponet är för de äldre barnen. Grundbemanningen är två förskollärare och en barnskötare per avdelning.

Vi har för närvarande pedagoger som har svenska, arabiska, ryska, polska och kurdiska som modersmål.

Förskolans vision
När jag blir sedd blir jag trygg, när jag är trygg vågar jag möta andra, när jag möter andra lär jag mig”. Vi skapar tillsammans en trygg, lustfylld och lärorik miljö där barnens lärande och utveckling finns som en ledstjärna i vårt dagliga arbete.

Om förskolan

Vår strävan är att undervisningen bedrivs så att varje barn upplever, förstår och ser sitt eget lärande och att det är lustfyllt.

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Det gör vi genom att vara medforskande pedagoger som utforskar och upptäcker tillsammans med barnen. Pedagogerna ställer utmanande frågor och ger barnen tid att tänka utan att ge det rätta svaret.

Detta leder till att barnens lärande utvecklas och fördjupas samt att dem ser sitt eget lärande.

Förskolans utvecklingsarbete ska grundas sig både i forskning och i beprövad erfarenhet. I arbetet med att synliggöra lärandet har forskningsgrunden varit John Hattie och för förskolans del James Nottingham.

Lärmiljöer

Förskolan ska vara trygg och rolig för alla barn och undervisningen ska anpassas så att den är tillgänglig och skapar förutsättningar till delaktighet och lärande i hela utbildningen och i alla aktiviteter både ute och inne.

Utemiljön består av två gårdar, en för de yngre och en för de äldre i direkt anslutning till förskolan samt en mindre gård i utkanten av förskoleområdet. som kan nyttjas av alla. Gårdarna och dess innehåll inbjuder till lek och rörelse.

För att skapa bra förutsättningar för lärande utomhus  erbjuds barnen även olika material att utforska tillsammans med pedagogerna som till exempel matematik-,natur-musik- och språklådor. Närheten till skogen på Plevnahöjden möjliggör för alla att regelbundet vistas i skogen för lek och lärande.

Förskolan har öppna och ljusa lokaler med goda möjligheter för barn och pedagoger att samarbeta mellan avdelningarna. Den pedagogiska lärmiljön skapas tillsammans med barnen och vi ser till att den utformas utifrån deras intressen och behov.

Barnen skall tydligt kunna se vad som erbjuds och stimuleras till lek och lärande. Detta sker genom intervjuer, demokratiska val och genom pedagogisk dokumentation som är en viktig del av vårt arbete på förskolan.

Eftersom vår undervisning utgår ifrån Synligt lärande har vi utformat lärväggar där foton och barns tankar sätts upp, genom dokumentation reflekterar vi tillsammans med barnen och barnen kan då se sitt egna lärande.

Grön flagg

Förskolan Knekten är  Grön Flagg certifierad vilket betyder att vår förskola arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i den dagliga verksamheter samt i undervisningen. Varje år påbörjas en ny Grön Flagg resa och under läsåret 22/23 kommer temat vara Global samverkan.

  • Det första utvecklingsområdet är Lika-Olika där vi vill ge barnen  kunskap om människors likheter och olikheter och människors lika värde.
  • Det andra utvecklingsområdet är Länder där vi vill ge barnen kunskap om att det finns olika länder.
  • Det tredje utvecklingsområdet är Barnkonventionen där vi vill ge barnen kunskap om barnkonventionen samt vad den innebär.

Högläsning

För att stärka barnens språkutveckling har vi stort fokus på högläsning. Alla avdelningar har planerad högläsning med samtalsfrågor under förmiddagen, böcker väljs efter barnens intresse eller utifrån det tema vi arbetar med.

Polyglutt är en app som används på förskolan, i appen ges möjligheten att både lyssna eller läsa barnböcker både på svenska och andra språk. Appen finns att tillgå även för vårdnadshavare.

Vi erbjuder även Kapprumsbibliotek på varje modul, där barn och vårdnadshavare kan låna hem böcker och läsa tillsammans. Detta är ett samarbete som Flens kommun har tillsammans med folkbiblioteket för att stärka barns språkutveckling.

Verksamhetsplan och likabehandlingsplan

Genvägar


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carina Lukic

Rektor för förskola område B

0157 - 43 02 11