Hoppa till huvudinnehåll
Fasad förskolan Kunsfågeln, framsida

Kungsfågelns förskola

Kungsfågelns förskola är belägen i ett naturskönt villaområde i Flens tätorts östra del.

Förskolan består av åtta avdelningar varav två just nu står tomma på grund av minskat barnantal i kommunen. Tre av avdelningarna är så kallade syskonavdelningar med barn i åldrarna 3-5 år. Sedan finns det för närvarande två renodlade småbarnsavdelningar med åldrarna 1-3 år. Den sjätte avdelningen är en mottagningsavdelning för barn till asylfamiljer som ännu inte fått sitt permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Dessa barn vistas på förskolan 15 tim/vecka i en förmiddags grupp och en eftermiddagsgrupp med utbildade flerspråkiga pedagoger.

Pedagogisk inriktning

På förskolan Kungsfågeln skapas en innovativ lärmiljö för barnen både inomhus och utomhus. Detta läsår har arbetslagen valt att lägga fokus på det systematiska kvalitetsarbetet för att bättre kunna fånga varje barns progression i undervisningen. På förskolan Kungsfågeln möter barnen pedagoger som skapar förutsättningar för att väcka barnens nyfikenhet och tro på sina egna förmågor. Vi arbetar aktivt med ett förebyggande och främjande värdegrundsarbete enligt vår likabehandlingsplan. Syftet är att skapa trygghet och stärka barnens förmågor vad gäller att visa varandra hänsyn och respekt, ta hand om varandra och ge en hjälpande hand. Detta skapar förutsättningar för att de har en stadig och trygg grund att utgå från inför kommande skolstart.

Förskolan Kungsfågeln är en av tre enheter i förskoleområde A som är rikt på många kulturer och många olika språk och där vår ambition är att ta tillvara på alla fina förutsättningar för att skapa en interkulturell förskola och möta barns olika behov. Området har en strävan att barngruppens sammansättning ska speglas i arbetslaget, så att barnen kan få möjlighet att utveckla sin interkulturella identitet med sitt modersmål som grund. Utmaningen ligger i att kunna undvika  avancerade inlärningsmetoder på enbart svenska och istället använda ett transpråkande arbetssätt med konkret och riklig samtalsmetodik för att stimulera en kreativ språkutveckling. I detta arbetssätt används verktyg för att mäta varje enskilt barns utökade ordförråd, vilket utgör grunden till ett rikt språk. Med ett rikt ordförråd är det lättare att bygga meningar genom att sätta orden i ett sammanhang.

Om förskolan

Kungsfågelns förskola har en stor härlig gård. Där finns naturliga inslag med träd, stockar och stenar, samt olika uppbyggda lekmiljöer. Allt för att på ett lustfyllt sätt stimulera barnens lek, motoriska förmåga och fantasi.

Då skogen är förskolans närmsta granne utgör djur och natur en självklar del i vår verksamhet av utforskande, kunskapsinhämtning och språkutvecklande samtal.

Kungsfågelns förskola har en ljus och fin inomhusmiljö med stora låga fönster, där barnen får möjlighet att skapa. Tanken är att göra denna lärmiljö ständigt föränderlig utifrån barnens egna lärande.

Alla avdelningar är utformade på liknande vis, lärmiljön är däremot under ständig förändring och skiljer sig därför åt mellan de olika avdelningarna.

Förskolan har olika lärandegrupper med en medvetet planerad undervisning varje dag. Undervisningen planeras, dokumenteras och utvärderas i lärplattformen Unikum, där arbete även synliggörs för vårdnadshavare.

Samverkan med vårdnadshavare är ett prioriterat arbete för att nå största möjliga trygghet och effekt med förskolans undervisning.

Förskolans alla arbetslag arbetar aktivt med att synliggöra lärandet och fånga de olika lärprocesserna som sker i respektive barngrupp och på individnivå. För att möjliggöra detta har alla pedagoger på förskolan tillgång till digitala verktyg såsom exempelvis lärplattor och Chromebooks. Dessa digitala verktyg öppnar upp många möjligheter i den pedagogiska dokumentation som sker både analogt och digitalt. På detta sätt ges vårdnadshavare en bättre inblick i verksamheten med möjlighet att påverka sitt barns vardag.

Genom att medvetet använda oss av modern teknik vill vi öka barnens kunskapande och ge dem nya verktyg att uttrycka sig genom. Barnen är i dessa olika processer till största delen kreativa producenter snarare än konsumenter av den moderna teknikens utbud. Detta öppnar upp för nytt spännande kunskapande med nya lärprocesser i samspel med andra barn, vuxna och närmiljön.

Hela förskolan arbetar med Grön flagg och hållbar utveckling. Förskolan har valt ut tre olika temaområden med hållbar utveckling som mål som vi jobbar med under vårterminen 2023. Dessa teman är: ”vatten och hav”, ”djur och natur” samt ”skräp och avfall”.På syskonavdelningarna använder vi oss av NTA-lådor med olika teman, som exempelvis ”teknik”, ”luft” och ”vatten”. I dessa lådor finns material för experiment och utforskande.

Välkommen till Kungsfågelns förskola, där olikheter välkomnas och grunden för ett lärande med utökad bredd och därmed avsedd för framtidens nya “världsmedborgare”.

Verksamhetsplan och likabehandlingsplan

Genvägar


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carina Lukic

Rektor för förskola område B

0157 - 43 02 11