Hoppa till huvudinnehåll
Lekplats utanför Mårbacka förskola med byggnad i bakgrunden

Mårbacka förskola

Mårbacka är en natur- och skogsnära förskola med två hemvister som ligger i samma byggnad som Bettna skola.

På vår förskola ser vi framför oss glada och trygga barn i en lärorik och föränderlig miljö som inte är förutsägbar utan utmanar till nya lärsituationer ute och inne.

Barnen är indelade i två åldersintegrerade grupper. Linden som består av barn 1-3 år.  Boken som består av barn 3-5 år. Delar av dagarna är dessa grupper var för sig och ibland är vi tillsammans. Grundbemanningen på förskolan är i dagsläget 3 förskollärare och 1 barnskötare.

Förskolans naturnära läge gör att man i undervisningen använder naturen för att främja både hälsa och lärande om natur och miljö.

Förskolans vision
”När jag blir sedd blir jag trygg, när jag är trygg vågar jag möta andra, när jag möter andra lär jag mig”. Vi skapar tillsammans en trygg, lustfylld och lärorik miljö där barnens lärande och utveckling finns som en ledstjärna i vårt dagliga arbete.

Om förskolan

Vår strävan är att undervisningen bedrivs så att varje barn upplever, förstår och ser sitt eget lärande och att det är lustfyllt.

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Det gör vi genom att vara medforskande pedagoger som utforskar och upptäcker tillsammans med barnen. Pedagogerna ställer utmanande frågor och ger barnen tid att tänka utan att ge det rätta svaret. Detta leder till att barnens lärande utvecklas och fördjupas samt att dem ser sitt eget lärande.

Förskolans utvecklingsarbete ska grunda sig både i forskning och i beprövad erfarenhet. I arbetet med att synliggöra lärandet har forskningsgrunden varit John Hattie och för förskolans del James Nottingham.

Förskolan har öppna och ljusa lokaler med en gemensam hall som skapar ett naturligt samarbete för barn och pedagoger att samarbeta mellan hemvisterna.Hallen är också en kommunikativ funktion mellan förskola och hem.Lärande och utveckling till självständighet har också en given plats i hallen där barnen ges möjlighet till att ta ansvar för påklädning genom att både pröva själva och hjälpa varandra.

Förskolan ska vara trygg och rolig för alla barn och undervisningen ska anpassas så att den är tillgänglig och skapar förutsättningar till delaktighet och lärande i hela utbildningen och i alla aktiviteter både ute och inne.

Förskolans naturnära läge gör att vi  använder skogen och naturen för att främja både hälsa och utforskande. Under 2023 ligger undervisningens fokusområden i förskolan på matematik, högläsning och estetiska lärprocesser samt att utveckla vårt arbete med synligt lärande.

Lärmiljöer

På Mårbacka möter barnen pedagoger som skapar förutsättningar för att väcka barnens nyfikenhet och tro på sina egen förmåga och våra pedagogiska lärmiljöer utformar vi tillsammans med barnen utifrån deras intressen och behov.

Vi har två utemiljöer intill huset – en på vardera sida av huset för att möjligheterna till sol/skugga/lä ska vara goda. I våra utemiljöer erbjuder vi rörelselek som är en viktig del av barns hälsa och välbefinnande, med skogen bredvid och våra stora gräsytor runtomkring ger det oss möjlighet till ett lärande om natur och miljö. Vår vattenbana som finns på den större gården utmanar barnen att upptäcka och utforska fysikaliska fenomen och teknik tillsammans på ett lustfyllt sätt.

För att skapa bra förutsättningar för mer lek & lärande utomhus erbjuds barnen även att använda material som finns inne för att tillgodose barnens intressen och behov.

I vår lärmiljö erbjuder vi estetiska lärprocesser där barnen får möjlighet att utforska och uppleva olika material  samt upptäcka musik, drama och dans på olika sätt och i olika gruppkonstellationer. Bygg och konstruktion miljön utmanar barnen i sitt matematiska, tekniska och naturvetenskapliga tänkande. Där skapar barnen intressanta och spännande lekmiljöer tillsammans som växer fram både ute och inne.

Vårt sinnesrum är det vi håller på att utveckla nu på förskolan för att kunna ge olika sorters sinnesstimulans. Här ska barnen på olika sätt få uppleva rörelse, titta, lyssna och känna. Sinnesrummet ska erbjuda både aktivitet och vila, allt utifrån barnets behov.

Grön flagg

I Januari 2019 blev Förskolan Mårbacka Grön Flagg certifierad vilket betyder att vår förskola arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i den dagliga verksamheten samt i undervisningen. Vi fortsätter vårt arbete med miljöarbete i vårt närområdet och allemansrätten, vilket berör livsstil, hälsa, skräp, avfall, djur och natur.

Lärandet barnen får genom arbetet möjliggör att barnen utvecklar respekt och förståelse för alla människors lika värde oavsett hur vi ser ut, hur vi lever och var vi lever.

Högläsning

För att stärka barnens språkutveckling har vi stort fokus på högläsning. Alla avdelningar har planerad högläsning med samtalsfrågor under förmiddagen. Litteraturen väljs efter intresse och barnens egna bokpåse samt utifrån de projekt vi arbetar med. Vi får även ta del av ny litteratur genom biblioteket.

Polyglutt är en app som används på förskolan, i appen ges möjligheten att både lyssna eller läsa barnböcker både på svenska och andra språk. Appen finns att tillgå även för vårdnadshavare. Vi erbjuder även bibliotek i vår hall där barn och vårdnadshavare kan låna hem böcker och läsa tillsammans. Detta är ett samarbete som Flens kommun har tillsammans med folkbiblioteket för att stärka barns språkutveckling.

I våra undervisningssituationer använder vi oss bland annat av:

  • Bokpåsen som innebär att varje barn turas om att ta med en valfri bok hemifrån. Boken bearbetas och följs upp med olika kreativa lärprocesser.
  • Vi jobbar även med demokratiska val och barns inflytande för att få barnen mer delaktiga i verksamheten.
  • Närheten till skolan möjliggör för oss att använda idrottshallen varje vecka och vi har ett tätt samarbete med biblioteket som som besöker förskolan varje vecka.

Genvägar


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Carina Lukic

Rektor för förskola område B

0157 - 43 02 11