Hoppa till huvudinnehåll
Tre barn som läser en bok

Förskoleklass

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Beslutet innebär att elevers rätt till utbildning i förskoleklass stärks och att förskoleklassen behåller sin viktiga roll som bro mellan förskola och grundskola. Förskoleklassen kvarstår som en egen skolform med oförändrat syfte, uppdrag och innehåll.
Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan och behöver ansöka om ledighet.

Läroplan.
Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. Det är läroplanens första och andra del tillsammans med den tredje delen som ska ligga till grund när läraren planerar och genomför undervisning i förskoleklassen. Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger.

Rätt till…

  • Eleverna i förskoleklassen ska få rätt till kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider.
  • De ska också få rätt till kostnadsfri skolskjuts på samma villkor som grundskoleelever.
  • 525 timmar undervisning, högst 6 timmar/dag

I Flens kommunala verksamhet…

  • Omfattning likställs med timplanen för åk 1
  • Förskoleklassens “timplan” ska vara flexibel och ämnestematiskt uppbyggd, men följa timplanen för åk 1
  • Förskoleklass ska ha idrott och hälsa med idrottslärare
  • Bedömningsstöd från Skolverket, obligatoriskt
  • Alla använder gemensam samtalsmall i Unikum
  • Bornholmsmodellen skall vara en gemensam metod för språk- läs- och skrivinlärningen
Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2018-06-21 10:28:31

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lena Furén

Barn-, utbildning- och kulturchef

0157 – 43 02 00