Hoppa till huvudinnehåll
Bettna skolgård med skollokal och grönyta

Bettna skola

Bettna skola ligger vackert mellan kyrkan och skogen och med utsikt över åkrar. Vi är en F-6-skola som tar till vara på fördelarna med den lilla skolan. Alla elever är all personals ansvar och vi arbetar tillsammans för att skolan ska präglas av trygghet, glädje och kunskaper.

Bland det viktigaste vi arbetar med på skola och fritids är att eleverna ska utvecklas i att vara duktiga på att kommunicera, samarbeta och leka med varandra. Detta arbetar all personal med under lektioner, fritidstid och raster.

För oss är det viktigt att varje elev ses som en egen individ och ges möjligheter till personlig utveckling i samspel med andra. Vi arbetar för att varje elev ska vara stolt över den egna personen och den egna prestationen samt vara medveten om sin egen utveckling och sitt eget lärande.

Elevinflytande

Eleverna har stora möjligheter att påverka innehåll och svårighetsgrad i sitt skolarbete.

Vi arbetar med Klassråd, Elevråd, Matråd och Kamratråd där elevernas idéer och åsikter tas till vara.

Vi arbetar även kontinuerligt med ökat elevinflytande i undervisningen. Där är det även viktigt att eleverna får hjälp att få syn på allt det som de redan idag kan påverka och välja själva.

Föräldrasamverkan

Skolans samarbete med hemmen är viktig för eleverna och det finns olika former för detta samarbete.

Ett par gånger per termin träffas Föräldrarådet som har en grundstomme i rektor/biträdande rektor, lärare och föräldrarepresentanter från varje klass, där en förälder är ordförande och en är sekreterare. Alla föräldrar är dock välkomna att delta på mötena.

Utvecklingssamtal erbjuder vi varje termin och det samtalet ger elever och föräldrar mest om alla är väl förberedda – att prata med varandra innan och att läsa de skriftliga omdömen som är aktuella.

För att föräldrarna ska få en bra och tydlig inblick i skolarbetet använder vi oss av lärplattformen UNIKUM. På skolan värnar vi om samtalet mellan hem och skola.

Fritidshem

Bettna fritidshem är integrerat i skolan. Vi har en del hopslagningar vid lov och under sommaren med förskolan Mårbacka.

Vi arbetar med bildstöd och försöker dela gruppen i mindre intressegrupper.

Här finns också fritidsklubb för barn i åldrarna 10-12 år.

Läs mer och hitta ansökan om fritidshem på denna sida.

Länkar

Elevhälsa

Utveckling och kvalitet

Mat och måltider i skola och förskola

Läsårstider