Hoppa till huvudinnehåll

Historik – skolprojekt

Under många år har elever i Flens kommun haft svårt att klara godkända resultat i skolan. Skolinspektionen har vid två tillfällen riktat skarp kritik mot kommunen och svårigheterna att nå målen i skolan. Därför initierade ett enigt kommunfullmäktige i maj 2011 skolprojektet ”En skola att vara stolt över”, en treårig satsning uppdelad på tre faser där eleverna och deras resultat står i fokus. Tillsammans med skolans personal och i dialog med deltagande parter har en mängd åtgärder tagits fram. Alla förslag ska gynna elevernas lärande.

Målbild 2019

2019 har Flens kommun:

  • Skolor med hög kvalitet. Se Flens kommuns vision 2019.
  • Hög måluppfyllelse och goda betygsresultat.

För att nå dessa mål initierades Skolprojektet i Flen kommun av Kommunfullmäktige. Syftet med projektet var att ta fram och initiera åtgärder för en markant ökad måluppfyllelse för kommunens elever.

Målbilden ska nås genom arbete i fyra strategiska områden:

  • STRATEGI 1: En inspirerande och utmanande lärmiljö i mångfald
  • STRATEGI 2: En lärande organisation med fokus på mål och resultat
  • STRATEGI 3: En tydlig styrning och utmanande pedagogiskt ledarskap
  • STRATEGI 4: Samverkan och öppenhet

Övergripande strategi är ”En utmanande och inspirerande lärmiljö i mångfald” där huvudprocessen i utvecklingsarbetet är barn och elevers lärmiljö, övriga strategier är stödprocesser till huvudprocessen.

Projektet delades in i tre faser. Fas 3 sträckte sig fram till mars 2015 då Skolprojektet avslutades. Ansvaret för strategierna och insatserna/åtgärderna samt genomförande, uppföljning och eventuell revidering överfördes då till Barn- och utbildningsnämnd och Barn- och utbildningschef.