Hoppa till huvudinnehåll

Rutin för mottagande och introduktion

Rutin för mottagande och introduktion av nyanlända barn och ungdomar som kommer till Flens kommuns förskolor och skolor.

Målbild

I Flens kommun har alla förskolor/skolor/fritidshem/gymnasium ett interkulturellt förhållningssätt. Ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och rättvisa är nyckelord i vår interkulturella förskola/skola/fritidshem/gymnasium.

Alla får utvecklas till sin fulla potential. De som kommer från andra länder eller som har svenska som sitt andraspråk ges möjlighet att fortsätta utveckla sitt modersmål genom kompetent modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i ett nära samarbete mellan modersmålsstödjare/modersmålslärare/studiehandledare och förskollärare, ämneslärare, klasslärare samt fritidspedagog.

Rektor ansvarar för att de nyanlända barnens/elevernas kunskaper och erfarenheter kartläggs noggrant. Mottagande och start i verksamheterna planeras individuellt i samverkan mellan pedagoger utifrån elevens situation, kunskaper och sociala mognad.

Verksamheterna har ett väl fungerande system, där språkstöd/studiehandledning på modersmålet eller kunskapsspråket (i det fall då elev blivit undervisad på annat språk än modersmålet) är en viktig insats för de som behöver språkligt stöd. Detta möjliggör fortsatt kunskapsutveckling innan det svenska språket utvecklats tillräckligt för att fungera som undervisnings- och kunskapsspråk.

Samarbetet med vårdnadshavare är prioriterat – ledning och personal känner sig trygga i det nära samarbete som är en förutsättning för ett gott utvecklings- och kunskapsresultat.
Verksamheterna har en organisation där man har ett förhållningssätt som säkerställer att information når alla familjer och  man vet vilka personer som är nyckelpersoner i denna samverkan samt hur processerna löper smidigt i systemet.

Lokalerna är välanpassade för att möjliggöra snabb flerspråklig interaktion, auditivt och visuellt.

Det finns en flexibilitet i organisationen som gör att verksamheten alltid utgår från individfokus.

Personalen har adekvat kompetens för att arbeta med andraspråksutveckling, man arbetar medvetet med språkutveckling i alla ämnen och alla verksamheter.

Det finns ett nära samarbete med kultur, fritid och frivilligorganisationerna i kommunen som möjliggör en stimulerande och aktiv fritid för alla barn och ungdomar. Dessa aktiviteter bygger broar mellan individer, skapar språkliga och sociala utvecklingsmiljöer samt berikar kommunens kultur- och fritidsliv.

Nyanländ elev

De nyanlända eleverna vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. De nyanlända eleverna kan till exempel vara barn till arbetskraftsinvandrare, anhöriginvandrare eller flyktingar från krigsdrabbade länder. En del är asylsökande, vissa har kommit med sina vårdnadshavare, medan andra har kommit ensamma. Somliga får ganska snart efter ankomsten till Sverige permanent uppehållstillstånd, medan andra får uppehållstillstånd efter en längre väntan på till exempel en flyktingförläggning. Det finns även elever vars familjer är papperslösa.

Nyanlända elever kan också vara svenska medborgare som till exempel bott utomlands och inte tidigare gått i den svenska skolan.De nyanlända eleverna är alltså en heterogen grupp och deras skolbakgrund ser också olika ut. Det som de allra flesta nyanlända eleverna har gemensamt är att de har brutit upp från det sammanhang där de tidigare levt och att de oftast inte har svenska som sitt modersmål. (Utbildning för nyanlända elever Dnr 2015:00597, Remissversion Skolverkets allmänna råd med kommentarer)

Börja skolan

Anmälan om nyinflyttad barn/ungdom kommer från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen eller genom spontanbesök av den nyanlände själv eller på annat sätt till mottagningsenheten Kompassen.

Nyanlända barn 0-5 år:
1. Inskrivning. Familjebild, kontaktuppgifter och enklare bakgrundshistorik.
2. Information till vårdnadshavarna ges om regelverk, förutsättningar för barnomsorg, uppmaning om snarast besöka Vårdcentral för hälsosamtal och smittskyddsprovtagning.
3. Ansökan gällande barnomsorg fylls i vid behov.

Nyanlända barn 6-18 år:

1. Inskrivning. Familjebild, kontaktuppgifter och enklare bakgrundshistorik.
2. Kartläggning. Del 1: Elevens bakgrund och erfarenheter
3. Kartläggning. Del 2: Litteracitet och numeracitet. Elevens kunskapsprofil överlämnas till rektor och mottagningsansvarig som startar planering av mottagande, klassplacering och datum för inskolningsamtal etc. Rektor beslutar om klassplacering.
4. Barnet/eleven kallas till hälsokontroll och hälsosamtal
5. Information om den Svenska skolan och planering av skolstart – ansökan om modersmålsundervisning, ansökan om skolskjuts, broschyr/fil om Svenska skolan och ett bildmaterial om skolan i Flen visas och samtalas kring

Mottagningsansvarig på respektive enhet får information från Kompassen och startar planering av mottagande, klassplacering datum för inskolningssamtal etc.

Förskoleklass, Grundskola och Språkintroduktionsprogrammet på Prins Wilhelmgymnasiet:
1. Kallar till inskolningssamtal där pedagog och eventuell annan personal och modersmålslärare/tolk träffar vårdnadshavare och elev.
2. Skolstart: Inom 2 månader.
3. Kartläggning Del 3 : Ämnesvis på respektive skola

Gå i skolan

Studiehandledning som extra anpassning eller särskilt stöd
Studiehandledning på modersmålet kan ges antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd. För att studiehandledning på modersmålet ska räknas som särskilt stöd ska insatserna vara av sådan ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra av lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen. Även insatsernas omfattning och varaktighet har betydelse när man ska avgöra om studiehandledning på modersmålet ska ses som särskilt stöd.
Om det finns risk att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen, trots att stöd ges i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska då se till att elevens behov av särskilt stöd utreds.Visar en utredning att en elev är i behov av särskilt stöd kan studiehandledning på modersmålet ingå bland åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Studiehandledningen ska då ges i den omfattning och på det sätt som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i det eller de ämnen som eleven uppvisar svårigheter i. Det är vanligt att det är lärare i ämnet modersmål som också får uppdrag som studiehandledare. Läs mer här.Studiehandledningsinsatsen ska vara tydligt preciserad i form av tid, område och mål. Det är ordinarie ämneslärare som ansvarar för planering av kunskapsområdet som studiehandledningen ska stödja och i nära samarbete med studiehandledaren planera och utvärdera den undervisning som inkluderar studiehandledningsinsatsen. Efter avslutad insats utvärderas hur målet uppnåtts och rektor fattar beslut om eventuellt fortsatt insats eller avslut.

Modersmål

Förskola:
Förskolan och förskoleklassen ska arbeta för att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Läs mer här.

Krav för att få undervisning på modersmålet i grundskola/gymnasieskola:
Elever i grundskolan och grundsärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om

• en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
• språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
• eleven har grundläggande kunskaper i språket

Om det finns 5 elever eller fler som önskar modersmålsundervisning i samma språk åligger det kommunen att erbjuda detta, underförutsättning att behörig eller annan personal med motsvarande kompetens kan anställas för uppdraget.

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Krav för att få undervisning på modersmålet i de nationella minoritetsspråken i grundskola/gymnasieskola:
Gällande de nationella minoritetsspråken åligger det kommunen att erbjuda undervisning även om det bara är en elev som önskar undervisning i språket, under förutsättning att behörig eller annan personal med motsvarande kompetens kan anställas för uppdraget.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Ansökan om modersmål görs vid ett tillfälle på blankett som du hittar här , därefter betraktas önskemålet som aktuellt till en eventuell uppsägning kommer in.

Uppsägning av modersmålsundervisning görs på blankett som du hittar här.

Modersmålsundervisning kan ges som traditionell undervisning på skolan där eleven går eller annan skola i kommunen, men det kan också ges som fjärrundervisning. För mer information om fjärrundervisning, läs här.

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2021-03-12 11:27:07

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lena Furén

Barn-, utbildning- och kulturchef

0157 – 43 02 00