Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna mot vit bakgrund som skriver på tecknade textbubblor

Synpunkter och klagomål

Enligt skollagen 4 kap. 8§ och 25 kap. 8§ har du rätt att lämna synpunkter och klagomål på din
förskola, pedagogisk omsorg eller skola. Givetvis blir vi också glada om du är nöjd med vårt arbete.

Klagomålshantering inom Flens kommuns förskolor och skolor

Om Du som elev, vårdnadshavare eller annan har synpunkter på verksamheten vill vi gärna veta det.

Så här gör du:
1. Vi vill uppmuntra till att klagomål på verksamheten eller dess personal i första hand
tas upp direkt med den personal det berör.

2. I andra hand vänder du dig till ansvarig rektor. Kontaktuppgifter
hittar du under respektive förskola eller skola.
Rektor tar emot ditt klagomål och du får inom 7 arbetsdagar ett
besked om hur handläggningen av ditt klagomål går vidare.

3. Huvudmannen (Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen i Flens kommun) har ansvar
för den kommunala skolverksamheten och förskoleverksamheten i kommunen. Om det
uppstår problem som du och personalen eller skolans ledning inte kan lösa själva kan du
vända dig till huvudmannen. Du får återkoppling från förvaltningen inom 10 dagar.

4. Som sista alternativ kan du också vända dig till Skolinspektionen som har tillsynsansvar
för skolverksamhet och kommunala förskolor.

Om ditt klagomål gäller en friskola vänder du dig direkt till friskolan. Kommunen är tillsynsansvarig
för fristående förskolor men inte för fristående skolor

Annan huvudman för förskolan eller skolan?

Enligt skollagen är alla som driver en skola, alltså huvudmännen, skyldiga att ta emot och
behandla klagomål. Detta gäller både kommunala och fristående huvudmän och reglerna gäller
inte bara skolan, utan hela skolväsendet.

Bestämmelserna innebär i korthet följande
Huvudmän som bedriver skola eller annan verksamhet inom skolväsendet ska informera föräldrar
och andra berörda om hur de ska göra om de vill klaga på verksamheten. Om klagomålen visar att
det finns brister i verksamheten så ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas.
Huvudmannen får själv bestämma hur arbetet med klagomål ska organiseras. Det måste dock
finnas skriftliga rutiner, så att vem som helst kan se hur klagomål ska hanteras. Rutinerna för
klagomålshanteringen ska innehålla en intern ansvarsfördelning, som bland annat visar vem som
har ansvar för att ta emot inkommande klagomål.

 

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2022-04-06 15:10:38

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lena Furén

Barn-, utbildning- och kulturchef

0157 – 43 02 00