Bygglov

På denna sida hittar du information om krav för bygglov, vad du behöver göra innan du startar och vad som gäller vid schakt och grävning.

Glad arbetare som tittar in i kameran

Krav för bygglov

Kravet på att du som ska bygga måste söka bygglov finns angivet i Plan- och Bygglagen. Startbesked och bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller att ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer,exempelvis att inreda en vind eller att ändra en byggnads utseende väsentligt.

Bygglov kan också krävas för annat än byggnader, exempelvis:

  • skyltar
  • murar
  • plank och upplag
  • markarbeten och rivning.

Utformning och anpassning av byggnaden

Kraven gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen, gällande planbestämmelser och hänsyn till grannar. Huset måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. Även vid rivning av byggnad måste vissa regler uppfyllas.

Byggrätt

I detaljplaner regleras byggrätten för respektive fastighet. Byggrätt innefattar bland annat byggnadsarea, byggnadshöjd, byggnadens placering och bruttoarea.

Detaljplanen för din fastighet

Om du vill veta mer om detaljplanen för din fastighet kan du söka i vår karttjänst. Klicka på knappen "Detaljplanering", där du i sökraden kan söka efter fastigheten du är intresserad av. Du kan även klicka direkt i kartan för att få reda på vilken detaljplan som gäller för det område du är intresserad av.

Innan bygget påbörjas

Innan byggnadsarbetet påbörjas ska ett startbesked erhållas av bygg-, miljö- och räddningsnämnden. Bygget ska påbörjas inom två år och slutföras inom fem år räknat från beslutsdatumet.

Följande handlingar ska lämnas in vid ansökan om bygglov:

  • ansökningsblankett
  • situationsplan
  • fasadritningar
  • planritningar
  • kontrollplan

En kontrollansvarig ska föreslås redan i bygglovsansökan i de ärenden som det krävs.

Schakta & gräva

Om du ska gräva på kommunens gata eller annan mark behöver du ett tillstånd från kommunen. Det är du som utför grävjobbet som ansvarar för att VA- ledningar, el, tele, bredband, fjärrvärme, kabelvision med mera inte skadas.

Kontaktuppgifter

23 juli 2024