Eldning

På denna sida hittar du information och regelverk om hur du eldar på ett säkert och effektivt sätt i såväl trädgård som i kamin eller vedpanna.

Att elda trädgårdsavfall

En ny lagstiftning i avfallsförordningen började gälla i januari 2024. Ändringen i lagen påverkar bland annat eldning av trädgårdsavfall och innebär att du från och med i år antingen ska lämna ditt trädgårdsavfall till Frutorps återvinningscentral eller kompostera det hemma.

Naturvårdsverkets bedömning är att kommunen i sina avfallsföreskrifter kan tillåta eldning av trädgårds- eller parkavfall under vissa förutsättningar. Detta gäller även utanför planlagt område. Då frågan ses som principiellt viktig kommer beslut fattas av samhällsbyggnadsnämnden den 21 maj. Fram till dess är det tillåtet att elda trädgårdsavfall i enlighet med tidigare bestämmelser, det vill säga enbart under vecka 17.

Nedan framgår vad kommunens nuvarande föreskrifter säger kring eldning av trädgårdsavfall:

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
9 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan ska helt undvikas; kompostering ska ske i första hand. I de fall eldning sker är detta tillåtet endast v 17 och v 40 och kan förbjudas även under dessa tider om eldningen ger upphov till olägenhet för grannar.

Valborgsmässoeldar ska alltid meddelas till miljökontoret och räddningstjänsten för gemensam besiktning och yttrande. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Föreskrifter för avfallshantering
36 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten utan särskild anmälan. Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och i enlighet med gällande bestämmelser.

Kommer jag att få elda trädgårdsavfall under vecka 17?

Ja, om du uppfyller de andra kraven gällande att det ska vara torrt material som inte kan komposteras och att det ej ger upphov till olägenhet för grannar.

Får jag anordna en valborgsmässoeld?

Ja, om du sökt om polistillstånd i det fall det är en allmän sammankomst, samt har anmält elden till bygg och miljö via e-tjänsten:

Anmäl här Länk till annan webbplats.

För handläggning av dispensansökan utgår en avgift som är fastställd av kommunen.

Glöm inte brandfaran!

Vår- och sommarsolen kan göra markerna torra och ibland görs bedömningen att markerna är så torra att eldningsförbud råder. Om du ska elda utomhus är det ditt ansvar att ta reda på om det råder eldningsförbud eller inte. För att veta vad som gäller den dag du ska elda eller grilla kan du ringa räddningstjänsten för att kolla om det är risk för brandfara.

Eldning får aldrig ske så att brandrisk uppstår. Ha därför alltid vatten till hands och tänd aldrig en eld om det blåser för mycket. Det är även bra att ha krattor och liknande tillhands. En eld ska vara ordentligt släckt innan du lämnar den. Eldning får endast ske när det är ljust ute och det är alltid du som eldar som ansvarar för eldningen.

Vedeldning

Tänk på grannarna och elda på rätt sätt. Småskalig förbränning av ved och pellets är en relativt stor källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar i Sverige. Föroreningar som släpps ut vid eldning kan leda till problem i andningsvägarna eller hjärt- och kärlsystemet och är cancerframkallande. Barn och äldre samt astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär är särskilt känsliga. 

Eldar man på rätt sätt med lagom torr, finkluven ved och med god syretillförsel är problemen oftast små. Med ackumulatortank kopplad till pannan behöver man inte elda lika ofta och störningarna blir mindre. Det är viktigt att vedeldning sker på bästa möjliga sätt. Om eldningen inte sker på ett godtagbart sätt kan rätten till att elda komma att begränsas.

Om du blir störd av din grannes eldning ska du alltid börja med att prata med grannen om saken. Om ni inte kan komma fram till en lösning och problemen fortfarande kvarstår kan du vända dig till kommunens bygg- och miljöavdelning.

Tips för att bli en god vedeldare

 • Elda uteslutande med torr ved. Veden bör ha torkat minst ett år och ha förvaras under tak eller skyddats från fukt på annat sätt.
 • Veden bör ha en fukthalt på 15-20 %.
 • Avfall, behandlat virke eller virke med målarfärg samt stora mängder papper får ej eldas.
 • Stapla veden luftigt. Lägg ett par större vedträn underst och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt som i en fyrkant.
 • Tänd i toppen och använd gärna tändmedel som finhuggen torr ved, briketter eller tändpåsar för att få bra fart på elden och minimera utsläppen.
 • Elda med full effekt, det vill säga – håll tillufts- och rökgasspjäll öppna hela tiden.
 • Stryp inte draget. Det leder till ökade utsläpp, ökad risk för sotbrand och sämre verkningsgrad. Om det inte går att elda utan att strypa draget bör man överväga andra åtgärder som installation av motdragslucka, ackumulatortank och/eller pannbyte.

Om röken är:

 • Svagt vit och genomskinlig, kommer det nästan enbart vattenånga ur skorstenen och förbränningen är bra.
 • Kompakt vit, är förbränningen bra men veden är allt för fuktig.
 • Gulaktig, svart eller grå är det dock ett tecken på att det kommer ut mycket luftföroreningar. Rådfråga din sotare.
 • Mörk och illaluktande, är förbränningen ofullständig, troligen beroende på för liten lufttillförsel.
 • Gul, innehåller den tjära. Förbränningen är ofullständig, troligen beroende på för låg temperatur och för lite luft.

 • Ordentligt utbränd aska från vedeldning kan återföras till skogen.
 • Mindre mängder aska kan spridas i den egna trädgården, på gräsmattor och runt prydnadsbuskar till exempel, som en vårkalkning. Askan bör dock inte läggas på mark där livsmedel odlas.
 • Om askan är kall kan den även sorteras som brännbart avfall.
 • Se till att askan är ordentligt utbränd när den sprids och att den inte orsakar frätskador på huden, dammar eller smutsar ner för dig själv eller dina grannar.

 • Prata med grannarna och försäkra dig om att de inte störs av din vedeldning.
 • Undvik att att elda vid inversionstillfällen, d v s när luften är kallare vid marken än högre upp i luftlagren. Rökgaserna lägger sig då närmast marken.
 • Försök undvika att elda när vindriktningen ligger mot grannbebyggelse.
 • Avbryt eldningen om rökutvecklingen är direkt störande.

 • Du måste göra en bygganmälan för att installera en ny eldstad.
 • Öppna spisar och kaminer är enbart avsedda för trivseleldning och inte för uppvärmning av ett helt hus.
 • Vid byte av panna, välj en miljögodkänd panna med ackumulatortank och god prestanda. Här finns förutom miljövinster även pengar att tjäna!
 • Följ noga tillverkarens, sotarens och bygg- och miljöavdelningens anvisningar vid byte eller nyinstallation av pannanläggning.
 • Om din vedeldning medför olägenhet för människors hälsa kan det leda till eldningsförbud.

Kontaktuppgifter

18 juli 2024