Kemikalier i hem och verksamhet

Här hittar du information om kemikalier, både gällande de som finns i hemmet men även för dig som är yrkesverksam inom området.

Farliga hushållskemikalier ska vara uppmärkta

De flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika slag. Det kan vara medel för tvätt, disk och rengöring, bil- eller båtvårdsprodukter, växtskydd, målarfärger, lösningsmedel, drivmedel och oljor. Farliga ämnen förekommer även där vi kanske inte tänker på det, exempelvis i kläder och textilier, smink och hudvårdsprodukter, leksaker, elektronik och byggmaterial.

Kemikalier med farliga egenskaper ska ha märkning på förpackningen med information om hur de kan hanteras på ett säkert sätt. Läs alltid risk- och skyddsinformationen som finns på produkter med faromärkning. Alla varor som misstänks innehålla skadliga ämnen behöver dock inte ha märkning som varnar för innehållet. Fråga i butiken och titta efter märkningar som Bra Miljöval, Svanen och EU-blomman om du handlar nya produkter. Dessa produkter är kontrollerade och högre krav ställs på att innehållet inte ska skada hälsan eller miljön.

Yrkesmässig hantering av kemikalier

Vid yrkesmässig hantering av kemikalier finns vissa regler som ska följas. Hantering av kemikalier innefattar hela kedjan, så som inköp av råvaror, tillverkning, förpackning, transporter försäljning, användning och hur avfallet tas om hand.

Är du ansvarig för kemikalier i ditt företag?

Tänk då på att tillämpa den så kallade utbytesprincipen. Den innebär att man alltid väljer produkter som gör så liten skada på hälsa och miljö som möjligt. Skadliga produkter byts ut mot mindre skadliga. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO är ett verktyg som kan användas i arbetet med utbytesprincipen och val vid inköp av kemikalier.

Reglerna för förvaring och hantering är olika stränga beroende på produktens klassificering, om det finns anställda i företaget eller om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken.

Förvaringen av kemiska produkter ska ske på ett säkert sätt så att hälso- och miljörisker förebyggs. Tänk på följande vid förvaring:

 • produkternas förpackningar ska vara stadiga och återförslutningsbara och inte läcka
 • produkterna ska hållas åtskilda från brandfarliga och explosiva varor
 • förvaringen ska ske avskilt från foder och livsmedel
 • växtskyddsmedel av klass 2 ska förvaras svåråtkomligt för obehöriga och barn
 • växtskyddsmedel av klass 1L ska förvaras inlåsta
 • kemiska produkter ska förvaras i originalförpackningen
 • aktuella säkerhetsdatablad ska finnas tillgängligt
 • förvaringen ska ske på material som inte är absorberande
 • golvet ska vara hårdgjort och bör sakna golvbrunn
 • absorptionsmedel ska finnas tillgängligt för att kunna samla upp eventuellt spill

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter samt alla arbetsplatser med anställd eller inhyrd arbetskraft ska ha en förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som används i verksamheten. Förteckningen ska innehålla:

 • produktens namn
 • användningsområde
 • årlig förbrukning
 • information om produktens hälso- eller miljöskadlighet
 • samt klassificering avseende hälso- eller miljöfarlighet
23 juli 2024