Samhällsplanering

Här kan du ta del av Flens kommuns pågående projekt och hur samhällsplanering sker på både översiktlig- och detaljnivå med ett långsiktigt perspektiv.

en samling människor ute i naturen

Samhällsplanering handlar om hur man använder mark- och vattenområden för bebyggelse, trafik, friluftsliv m.m. I processen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process. Samhällsplaneringen styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken och det är kommunen som ansvarar för planeringen.

Översiktsplan för hela kommunen

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras ur ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Detaljplaner för bebyggelseområden

Detaljplan bestämmer hur mark- och vattenområden ska användas i ett visst område. Den kan även innehålla regler om hur mark, byggnader och vegetation får utformas. När du söker bygglov kontrolleras bland annat om din ansökan stämmer med detaljplanen.

Kontaktuppgifter

25 april 2024