Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Ändring av detaljplan för del av Skiringe 1:11 mfl

(Talja Norra industriområde), FL 237

Status i planarbetet:

laga kraft

Ändringen av detaljplanen FL 237 syftar till att enbart justera planbestämmelse om byggnadshöjd, som utgår, och istället införa ny bestämmelse om en högsta totalhöjd.

Bilden visar planområdets ungefärliga läge i Flen.

Flens kommun har tagit fram ett förslag på ändring av gällande detaljplan - Detaljplan för del av Skiringe 1:11 m fl (Talja norra industriområde), betecknad FL 237.

Ändringen av detaljplanen FL 237 syftar till att enbart justera planbestämmelse 8 m byggnadshöjd, som utgår, då den innebär en möjlig totalhöjd om ca 70 meter. En ny införd planbestämmelse om högsta totalhöjden 42 meter reducerar totalhöjden. Det ger en tydlighet över totalhöjden, vilket tidigare bestämmelse inte redovisade. Ändringen skapar i höjd tydligare förutsättningar i bygglovhanteringen.

I övrigt gäller detaljplan FL 237, Detaljplan för del av Skriringe 1:11 m fl (Talja norra industriområde), laga kraft 2010-05-26, med tillhörande planhandlingar såsom planbeskrivning, genomförandebeskrivning, samrådsredogörelse, utlåtande samt behovsbedömning. Ändringen är enligt förfarande 5 kap 11 § PBL.

Planen var på samråd onsdag den 13 september till onsdag den 4 oktober 2023.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-11-01, § 104 att anta Ändring av detaljplan för del av Skiringe 1:11 m fl (Talja norra industriområde), FL 237, Flens kommun. Protokollet anslogs 2023-11-01.

Kommunens beslut har inte överklagats till Mark- och miljödomstolen (MD). Länsstyrelsen har inte överprövat kommunens beslut att anta planen. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 23 november 2023.

Protokollsutdrag

Antagandehandlingar

Plankarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning tillhörande gällande detaljplan FL 237, Detaljplan för del av Skriringe 1:11 m fl (Talja norra industriområde), laga kraft 2010-05-26, finns att tillgå på kommunens hemsida nedan:

Ansvarig planarkitekt Johannes Nilsson, telefon: 0157-430305, e-post: johannes.nilsson@flen.se

Kontaktuppgifter

Taggar:

detaljplan
Skiringe

Sidan uppdaterad: 2023-11-29

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll