Malma 1:10 Ängstuberget

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med villor, radhus och mindre flerbostadshus vid Ängstuberget i östra Malmköping.

Status i planarbetet:

Startskede

Om planarbetet

Planen bedöms ge ett tillskott på ca 75 lägenheter/hushåll. Även en tomt för en framtida förskola har införts i planen. Samtidigt föreslås en ny anslutning, i stället för bro norr om campingen, till Malmakvarnsområdet (område med gällande detaljplan från 2011), via Skjutbanevägens förlängning.

Planen har varit på samråd. Under samrådstiden är det möjligt att lämna synpunkter på planförslaget. Samrådstiden var torsdag den 26 januari till fredag den 24 februari 2023. Planhandlingarna fanns tillgängliga på Flen kommuns hemsida, Malmköpings bibliotek, samt Flens bibliotek.

Allmänt samrådsmöte hölls på Hotel Malmköping onsdag den 15 februari 2023 kl. 17.30-19.00.

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samråd.

Ansvarig planarkitekt:
Lina Goldman
telefon: 0157-430305
e-post: lina.goldman@flen.se

Samrådshandlingar

Kontaktuppgifter

17 juli 2024