Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Tillgänglighet

Flens kommun arbetar aktivt för att öka tillgängligheten i samhället för de med funktionsnedsättning.

Öka tillgänglighet i samhället

En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning. Att förbättra tillgängligheten är ett av de centrala målen inom funktionshinderspolitiken. I kommunens arbete med planering och byggande har tillgänglighetsfrågor en viktig roll.

För att vi ska kunna skapa ett samhälle där alla kan delta oavsett funktionsförmåga måste alla som arbetar med den byggda miljön, från övergripande nivå ner till detaljer, redan från början ha funktionshindersperspektivet med i allt arbete. Det räcker alltså inte att enbart de som arbetar med åtgärder som ökar tillgängligheten är med i processen. Istället behöver vi gemensamt stadsplanera och bygga för en god tillgänglighet.

Vilka lokaler och platser berörs?

Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde samt på allmänna platser. Lokaler dit allmänheten har tillträde är sådana lokaler som riktar sig till, och används av, allmänheten. Det kan då röra sig om receptioner på butiker, sjukhus, vårdcentraler eller myndigheter.

Allmänna platser är de gator, vägar, torg, parker, med mera, som är redovisade som allmän plats i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Vem ansvarar?

Det är den som äger publika lokaler eller allmänna platser som har ansvar för att kraven uppfylls. Enkelt avhjälpta hinder i miljöer som kommunen är huvudman för ska avhjälpas så snart det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Kommunen är ansvarig för tillsynen.

När ska åtgärderna vara genomförda?

Boverkets föreskrifter trädde i kraft 1 december 2003 och principen är att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas direkt. Regeringen har satt som ett mål att åtgärderna ska vara genomförda senast vid utgången av 2010.

(Kravet på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder finns i 17 kap. 21a § PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2003:19 HIN.)

Ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer kan sökas hos kommunen där du är folkbokförd. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Tillståndet gäller i hela landet och inom hela ESS (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet).

Tillstånd kan utfärdas till rörelsehindrad med varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Bedömningen grundas på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. För att få parkeringstillstånd som passagerare krävs att behovet av hjälp är av sådan art att man inte klarar av att invänta föraren vid en målpunkt.

Information om giltighet och användning finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida.

Bedömning och beviljande

Bedömning av parkeringstillståndsansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå. Beslutet tas av den nämnd som ansvarar för trafikfrågor. Ansökan om förnyat parkeringstillstånd innebär inte automatiskt att parkeringstillståndet beviljas.

Taggar:

Tillgänglighet
Funktionshinder
Parkeringstillstånd
Rörelsehinder

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll