Hoppa till huvudinnehåll

Arbetet på Landsvägsgatan i Malmköping

På denna sida samlas information om det pågående arbetet på Landsvägsgatan i Malmköping. Har ni fler funderingar går det bra att kontakta tjänstemännen ni ser i nederkant av sidan.

Aktuellt läge

Juni 2019. För närvarande pågår arbetet med att färdigställa etapp 3 som sträcker sig mellan Källgatan och Källargatan. Arbetet är beräknat att slutföras under vecka 26 och gatan beräknas öppnas för trafik under vecka 27.

Sträckan kommer att få en utformning som motsvarar den på sträckan mellan Brunnsgatan och Källgatan. Det vill säga att trottoarerna utformas med betonghällar och smågatsten medan gatan får en beläggning av asfalt. Räcken av samma utformning som på tidigare sträckor kommer att monteras på den södra sidan mot angränsande fastigheter och växtlighet som ingår i entreprenaden kommer att återplanteras.

Ytan framför flygeln på Värdshuset kommer även den att utformas med betonghällar och smågatsten. Garvaregränd kommer att asfalteras och den stensatta rännstenen från Landsvägsgatan kommer att bevaras.

Badhusgatan kommer att stängas av för biltrafik direkt ovanför infarten till garagen till Landsvägsgatan 30 och infart till carporten till samma fastighet kommer istället att ske via Kungsgatan-Badhusgatan.

Den sista sträckan mellan infarterna till värdshuset kommer temporärt att asfalteras i avvaktan på fortsatt arbete med den kvarvarande sträckan mellan Källargatan och Tingsgatan.

Kommunen har den 20 maj beslutat att inte gå vidare med projektering av den kvarvarande sträckan just nu. Det medför att inga ytterligare gatuombyggnadsarbeten kommer att påbörjas förrän tidigast under hösten 2020. Det som möjligen kan bli aktuellt innan dess är förberedelsearbeten på VA-nätet i Sörmland vattens regi.

Februari 2019

I februari kom Flens kommun, Sörmland vatten och avfall AB (SVAAB) och Triab överens om att avbryta projektet tillfälligt. Den främsta anledningen till det var att projektet kraftigt avvikit från den tänkta tidsplanen och att samhällsbyggnadsförvaltningen såg ett behov av ett omtag för att försöka hålla tidsplanerna i resten av arbetet och säkerställa att den kvarstående byggnationen kan genomföras inom beslutad budget.

Under mars månad pågår besiktningar och slutdokumentation för de tre etapperna som genomförts. Under vecka 12 kommer såväl elarbeten som vatten-, avlopps- och gatuarbeten att slutbesiktigas. Därefter kommer en del av gatorna att kunna öppnas för trafik som vanligt. Det är viktigt att besiktningarna blir korrekt utförda eftersom det är en förutsättning för en rättvis ansvarsfördelning om eventuella problem uppstår under de närmaste åren. Det är därför betydelsefullt för alla parter att arbetena dokumenterats korrekt innan trafiken släpps på.

Samtidigt som de pågående besiktningarna och dokumenteringen pågår, sker arbetet med att ta fram nya handlingar för i första hand beläggningen på etapp 3.

Delen mellan Källgatan och Källargatan samt Garvargränd kommer att byggas färdigt och asfalteras så snart som möjligt efter att den nuvarande entreprenören har lämnat arbetsplatsen. Detta kan ske efter godkänd slutbesiktning enligt ovan. På sträckan kommer gatans ytskikt samt vissa kvarvarande arbeten i anslutning till de berörda fastigheterna att färdigställas. Förhoppningsvis kan de återstående arbetena på denna, idag grusade del, påbörjas redan i början av april 2019.

Parallellt med arbetena på sträckan Källgatan-Källargatan kommer en kontroll att göras av hela ritningsunderlaget och delar av det kommer att behöva projekteras om. Förhoppningen är att nya bygghandlingar ska vara färdiga före sommaren så att en ny upphandling av den fortsatta entreprenaden kan påbörjas. Först när upphandlingen är klar och en entreprenör har antagits så kommer vi att veta när hela sträckningen fram till Tingsgatan kan vara färdigbyggd.

Inga nya arbeten på gatan kommer att sättas igång förrän efter sommarperioden. Vilket betyder att trafiken inte kommer att påverkas av några planerade vägarbeten under sommaren.

När ytterligare information och en ny tidsplan för de fortsatta arbetena ute i gatumiljön finns kommer detta att meddelas i kommunens tidning Glimten samt på denna sida. Dessutom kan utskick via posten till fastighetsägare i området komma att bli aktuella.

Bakgrund och fakta

Landsvägsgatans ombyggnation är ett samarbete mellan Flens kommun, SVAAB och upphandlade entreprenörer. Arbetet omfattar utbyte av det gamla ledningsnätet och i samband med det en delvis ny utformning av Landsvägsgatan. På vissa ställen görs också en sänkning av den befintliga gatunivån,  planen är att den nya gatuhöjden ska ligga närmare ursprungsnivån. Detta innebär att det kommer grävas och läggas om asfalt även på andra gator i Malmköping.

Arbete med den långa Landsvägsgatan har genomförts i tre etapper. Etapp 1 omfattade sträckan mellan Norra infarten och rondellen vid trekanten och etapp 2 omfattade sträckan mellan rondellen vid trekanten och busstorget.

Etapp 3, den sista etappen och den som fortfarande pågår, har delats upp i kortare deletapper för att minska påverka för boende, näringsidkare och besökare. Sträckan som berörs i etapp 3 är från Järnvägsgatan/Landsvägsgatan till Tingsgatan/Landsvägsgatan.

Etapp 3 inleddes på hösten 2017, något försenat på grund av att upphandlingen fick göras om. Ursprungligen var tanken att arbetet skulle vara slutfört i början av 2019, men projektet har tyvärr fortsatt kantats av förseningar. Det ombytliga vädret under vintern 2017 – 2018 blev en stor utmaning, den första deletappen drog ut på tiden då det inte gick att asfaltera vintertid, det momentet fick istället genomföras under våren.

Här är en del av de andra händelserna som inneburit förseningar och omplanering av det komplexa arbetet.

  • Gamla vatten- och avloppsledningar med flera okända ledningar har upptäckts. När en tidigare okänd ledning påträffas krävs en utredning.
  • Marken har visat sig vara sämre än vad den geotekniska undersökningen visade vilket inneburit större schaktningsarbeten än planerat.
  • Stenkolstjära i befintlig asfaltsbeläggning vilket krävt medverkan av miljökontoret och extra försiktighet vid hanteringen.
  • En dieselförorening i marken har krävt omfattande sanering.
  • En gammal gårdsbrunn har påträffats, vilket krävde en kulturmiljöutredning från Länsstyrelsen.
Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2019-06-02 14:55:06

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95