Hoppa till huvudinnehåll
Grävskopa lastar avfaltsavfall på ett lastbilsflak

Asfaltsavfall Talja 1:5

På denna sida samlas information om arbetet med bortforsling av asfaltsavfall på fastigheten Talja 1:5 utanför Flen.

Bakgrund

Sluttäckning av den gamla avfallsdeponin på Frutorp upphandlades våren 2020 och för att förbereda inför denna behövdes mellanlagrade massor forslas bort. Mellanlagring av massor, i det här fallet asfalt, görs för att vid behov kunna använda massan i nya arbeten då den kan utgöra ett bra konstruktionsmaterial. Inom området fanns under våren 2020 tre högar med asfalt där större delen utgjordes av riven asfalt och en mindre mängd utgjordes av krossad asfalt.

I anslutning till det gamla deponinområdet har asfalt tippats och lagrats. Det finns ett tillstånd för mellanlagring av asfalt, utfärdat 2005-04-20, som omfattar 10 000 ton. Tillståndet omfattar inte deponering, det gäller endast mellanlagring. Ytan som använts ligger precis utanför den del av den gamla deponin som ska sluttäckas.

Nuläge

När arbetet med att ta bort asfaltshögarna inleddes 2020-08-24 testades asfalten och den innehöll inte stenkolstjära enligt spraymarkeringar. Asfalten kördes då till BOSAB, ett återvinningsföretag i Katrineholm.

Ju längre ner i högarna man kom desto tätare testades asfalten. När man närmade sig botten av högarna fanns indikationer på att asfalten kunde misstänkas innehålla stenkolstjära och vid mottagningskontroller hos BOSAB visade det sig stämma.

Efter detta konstaterande kördes asfalten istället till RGS90 i Norrköping för omhändertagande, dessa transporter påbörjades på eftermiddagen 2020-09-03. RGS90 är ett företag specialiserat på återvinning av bland annat byggnads- och rivningsavfall.

Från och med 2020-09-09 körs massor både till BOSAB samt RGS90 beroende på om massorna är förorenade eller inte. Det mesta körs till BOSAB, alltså oförorenad asfalt.

När man nådde botten av högarna visade det sig att asfalten fortsatte ned i det som från början antogs utgöra ytan på upplagsplatsen. Provgropar grävdes och den underliggande markstrukturen antyder att asfalt tidigare tippats över släntkanten och sedan packats för att fylla ut upplagsplatsen. Därmed hittade man mera asfalt än vad som förväntades och mängden ryms inte inom det tillstånd som finns.

Detta leder till misstanke om att delar av den utökade vägkroppen och större delen av upplagsytan är konstruerad av förorenad asfalt alternativt en blandning av ren och förorenad asfalt.

Upptäckten av den förorenade asfalten är en helt oförutsedd händelse som Flens kommun jobbar skyndsamt på att åtgärda.

Händelsen är att betrakta som ett misstänkt miljöbrott och det kommer att vara upp till åklagare att avgöra detta.

Åtgärder

För att komma tillrätta med detta fortgår arbetet med att köra bort asfalten till godkända aktörer. En grov uppskattning gjord på eftermiddagen 2020-09-10 gör gällande att rör sig om en kvarstående mängd på mellan 4 000 och 10 000 ton. Hittills har man bortforslat 13 100 ton till BOSAB och 2 500 ton till RGS90.

Flens kommun har anlitat en extern miljöspecialist för att på ett fackmannamässigt riktigt sätt utreda frågan vidare samt upprätta ett åtgärdsförslag.

Kontakt

Björn Rabenius
Chef samhällsbyggnadsförvaltning
0157-43 02 60
samhallsbyggnad@flen.se

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2020-09-14 16:47:02

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95