Hoppa till huvudinnehåll

Avfallsdispenser

Avfallshanteringen i vår kommun styrs av nationell lagstiftning samt kommunala bestämmelser fattade av kommunfullmäktige. Kommunen är skyldig att hämta hushållsavfall där människor bor och verkar. Att minska mängden avfall är en miljöåtgärd i rätt riktning och kan innebära lägre hämtningsavgift.

Kommunens avfallsföreskrifter reglerar kärlstorlekar och hämtningsintervall och är utformade för att fungera för det stora flertalet. Den som använder sin bostad i liten utsträckning eller i övrigt minskar sitt hushållsavfall, kan ansöka om undantag eller dispens såvida vissa kriterier är uppfyllda. Alla undantag prövas av nämnden och ansökan ska göras skriftligen. För dispenser tas en prövningsavgift. Alla dispenser är personliga och upphör att gälla om fastigheten byter ägare eller om nyttjanderättshavaren ändras. Följande dispenser eller undantag kan sökas.

Förlängt hämtningsintervall – till 1 gång per månad
Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall kan medges under förutsättning att den sökande kan visa att följande villkor uppfylls:

  • Komposterbart material, matavfall och liknande får inte läggas i soptunnan utan komposteras i en kompost som är skadedjurssäker och lämplig för åretruntbruk.
  • Allt material som omfattas av producentansvar, exempelvis förpackningar, elavfall och batterier ska lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.
  • Möjligt hämtningsintervall kan variera beroende på om fastigheten är belägen i tätortsområde eller om det är en fritidsbostad.

Förlängt hämtningsintervall till vartannat år för tömning av slam från slamavskiljare kan medges under förutsättning att avloppsanläggningen håller en god standard.

Gemensam behållare
Två fastighetsägare eller två nyttjanderättshavare med gemensam tomtgräns kan få använda gemensam behållare för hushållsavfall. Ansökan görs gemensamt. Gemensam behållare beviljas om avfallet bedöms kunna rymmas i behållaren.

Uppehåll i hämtning
Om en fastighet för permanent boende inte kommer att användas under en sammanhängande period av minst sex månader kan uppehåll i hämtningen av hushållsavfall beviljas. För fritidsboende kan uppehåll medges om fastigheten står outnyttjad under hela hämtningsperioden.

Uppehåll i tömning av slamavskiljare kan medges om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period av minst ett år. Observera att uppehåll i hämtningen inte innebär total avgiftsbefrielse. Varje fastighetsägare eller nyttjanderättshavare måste betala en grundavgift, men slipper hämtnings- och behandlingskostnaden.

Befrielse från hämtning av hushållsavfall
Befrielse från hämtning av latrin (28§) kan beviljas om man kan uppvisa att man själv kan hantera det inom sin fastighet. Enklaste sättet att hantera latrinet är genom att kompostera det. Motsvarande gäller för slam från trekammarbrunnar och slutna tankar.

Befrielse från kommunal hämtning av hushållsavfall kan medges om fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren kan ta om hand avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar olägenheter för människor eller miljö, eller strider mot gällande författningar. Här behöver sökanden tydligt i ansökan redovisa hur detta ska ske.

Observera att det inte är tillåtet att elda upp avfall, det är heller inte tillåtet att gräva ned avfall eller på motsvarande sätt göra sig kvitt avfall. Har du som fastighetsägare beviljats uppehåll av hushållsavfall måste du ändå betala en avgift. Avgiften representerar kommunens kostnad för återvinningsstationerna och för omhändertagandet av hushållens farliga avfall, kylmöbler och annat grovavfall.