Hoppa till huvudinnehåll

Renhållningsdispens

Avfallshanteringen i vår kommun styrs av nationell lagstiftning samt kommunala bestämmelser fattade av kommunfullmäktige. Kommunen är skyldig att hämta hushållsavfall där människor bor och verkar. Att minska mängden avfall är en miljöåtgärd i rätt riktning och kan innebära lägre hämtningsavgift.

Kommunens renhållningsföreskrifter reglerar kärlstorlekar och hämtningsintervall och är utformade för att fungera för det stora flertalet. Den som använder sin bostad i liten utsträckning eller i övrigt minskar sitt hushållsavfall, kan ansöka om undantag eller dispens från kommunens renhållningsföreskrifter såvida vissa kriterier är uppfyllda. Alla undantag prövas av nämnden och ansökan ska göras skriftligen. Alla dispenser är personliga och upphör att gälla om fastigheten byter ägare eller om nyttjanderättshavaren ändras. Följande dispenser eller undantag kan sökas.

Gemensam avfallsbehållare

Två fastighetsägare eller två nyttjanderättshavare med gemensam tomtgräns kan få använda gemensam behållare för hushållsavfall. Gemensam behållare beviljas om avfallet bedöms kunna rymmas i behållaren.

Utsträckt hämtningsintervall

Utsträckt hämtningsintervall av hushållsavfall kan medges under förutsättning att den sökande kan visa att följande villkor uppfylls:

  • Komposterbart material, matavfall och liknande får inte läggas i soptunnan utan komposteras i en kompost som är skadedjurssäker och lämplig för åretruntbruk.
  • Allt material som omfattas av producentansvar, exempelvis förpackningar, elavfall och batterier ska lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.
  • Möjligt hämtningsintervall kan variera beroende på om fastigheten är belägen i tätortsområde eller om det är en fritidsbostad.

Förlängt hämtningsintervall till vartannat år för tömning av slam från slamavskiljare kan medges under förutsättning att avloppsanläggningen håller en god standard. Förändringar i hämtning av filtermaterial från fosforanläggningar kan medges om särskilda skäl föreligger.

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Om en fastighet för permanent boende inte kommer att användas under en sammanhängande period av minst sex månader kan uppehåll i hämtningen av hushållsavfall beviljas. För fritidsboende kan uppehåll medges om fastigheten står outnyttjad under hela hämtningsperioden.

Uppehåll i tömning av slamavskiljare kan medges om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period av minst ett år. Observera att uppehåll i hämtningen inte innebär total avgiftsbefrielse. Varje fastighetsägare eller nyttjanderättshavare måste betala en grundavgift, men slipper hämtnings- och behandlingskostnaden.

Eget omhändertagande av hushållsavfall

Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten utan särskild anmälan.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas om det kan ske utan att olägenhet uppstår och i enlighet med gällande bestämmelser.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själv avser att kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten ska anmälan detta. Kompostering av matavfall på fastigheten ska efter anmälan ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Kompostering av latrin från fastigheten kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. Sedan kompostering skett får latrinet användas på fastigheten.

Eget omhändertagande av slam från enskilda anläggningar och filtermaterial från fosforfällande anläggningar från den egna fastigheten kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten eller annat liknande omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten.

För mer information om kompostering av slam och latrin, se informationsblankett här intill.

Befrielse från hämtning av hushållsavfall

Befrielse från hämtning av latrin (43 §) kan beviljas om man kan uppvisa att man själv kan hantera det inom sin fastighet. Enklaste sättet att hantera latrinet är genom att kompostera det. Motsvarande gäller för slam från trekammarbrunnar och slutna tankar.

Befrielse från kommunal hämtning av hushållsavfall kan medges om fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren kan ta om hand avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar olägenheter för människor eller miljö, eller strider mot gällande författningar. Här behöver sökanden tydligt i ansökan redovisa hur detta ska ske.

Observera att det inte är tillåtet att elda upp avfall, det är heller inte tillåtet att gräva ned avfall eller på motsvarande sätt göra sig kvitt avfall. Har du som fastighetsägare beviljats befrielse av hushållsavfall måste du ändå betala en avgift. Avgiften representerar kommunens kostnad för återvinningsstationerna och för omhändertagandet av hushållens farliga avfall, kylmöbler och annat grovavfall.

Avgift

Samhällsbyggnadsnämnden debiterar ingen handläggningsavgift för:

  • Ansökan om gemensam avfallsbehållare
  • Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
  • Ansökan om utsträckt intervall i hämtning av hushållsavfall
  • Anmälan om kompostering av matavfall

För handläggning av ansökan om eget omhändertagande av slam, latrin, urin eller fosforbindande filtermassor och befrielse från hämtning av hushållsavfall utgår en avgift i enlighet med Flens kommuns ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde”, antagen av kommunfullmäktige 2018-10-25 § 145 och indexuppräknad av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-17 § 158.