Hoppa till huvudinnehåll
Sotare arbetar på skorstenen på ett hustak.

Sotning

En stor del av alla bränder i bostäder är orsakade av brister i eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Kommunen är enligt lagen om skydd mot olyckor skyldig att se till att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs i förbränningsanläggningar och vissa andra anläggningar.

Soteld och sotning
En välsotad skorsten och att elda effektivt kan förhindra soteld. Vid eldning bildas beläggningar i eldningsanordningen(pannan) och den tillhörande rökkanalen(skorstenen). Det är viktigt att inte låta dessa beläggningar bli för tjocka. Beläggningarns kan nämligen antändas av heta brandgaser och leda till att det uppstår brand i rökkanalen, så kallad soteld. För att undvika detta är det viktigt att rengöring (sotning) sker regelbundet.

Brandskyddskontroll
Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är rengöring (sotning) och den andra är en brandskyddskontroll då man gör en bedömning av förbränningsanordningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.

Kommunen ansvarar för att dessa båda delar genomförs regelbundet men den enskilde fastighetsägaren har möjlighet att själv få utföra rengöring (sotning) eller låta någon annan utföra rengöringen (sotningen) efter beviljad dispens inom den egna fastigheten

Kontaktinformation

Sotningskontoret (telefontid 08.00-11.00)

Telefon: 0157-43 02 61

E-post


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Robert Kjellman

Skorstensfejarmästare

0157 - 43 03 08