Hoppa till huvudinnehåll

Strandskydd

Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljön.

Där strandskydd råder är det enligt Miljöbalken 7 kap 15 § förbjudet att :

  • Uppföra nya byggnader, t ex sommarstuga, bastu eller båtskjul.
  • Ändra byggnader så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts till, t ex bygga om en bod till en bastu.
  • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten inför planerad byggnation.
  • Utföra andra anläggningar eller anordningar som hindrar allmänheten från att beträda ett område, eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för växt och djurlivet. Exempel på anordningar eller anläggningar som kan vara förbjudna är bryggor, planteringar, flaggstänger, staket, trädgårdsgångar mm.
  • Vidta andra åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för växter och djur, exempelvis trädfällning av mer än enstaka träd på annat än skogsbruksfastigheter.

Strandskyddsdispens

Kommunen kan i vissa fall bevilja dispens mot förbuden. För att kunna få dispens från strandskyddet krävs så kallade ”särskilda skäl”. Exempel på särskilda skäl kan vara att marken redan är ianspråktagen, att en byggnad ersätter en annan byggnad ( med samma användningsområde) som rivits eller brunnit ner, eller att åtgärden tillgodoser friluftslivets behov. Strandskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt. Lagstiftaren har därför utgått från att frågan om dispenser alltid skall bedömas restriktivt. Inom områden som är särskilt skyddsvärda ska särskilt stor restriktivitet gälla. Angående bryggor krävs generellt strandskyddsdispens. Om särskilda skäl finns kan dispens medges, företrädesvis för mindre flytbryggor. Dessa bör inte utföras större än 1.5 x 6 meter.

Undantag från strandskydd

Inom etablerade tomtplatser, där allemansrätten är utsläckt, krävs normalt inte strandskyddsdispens för mindre bryggor (upp till 1.5 x 6 meter) under förutsättning att de inte placeras i tomtgränsen. Byggnader, anläggningar, anordningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jord- och skogsbruk eller yrkesfiske och som inte är avsedda för bostadsändamål är undantagna från bestämmelserna. Dispens krävs INTE för byggnader, anläggningar eller anordningar inom strandskyddszonen som utgör komplement till huvudbyggnad, som uppförs inom 15 m från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 m, belägen inom tomtplats som angivits i tidigare dispensbeslut.

Begäran om att strandskyddet upphävs vid små vattendrag i ett enskilt fall

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller 100 m från alla vattendrag och sjöar (frånsett Båven 300 m). Med vattendrag menas bäck och dike som under hela eller del av året är vattenförande. Intill små vattendrag kan det generella skyddets omfattning diskuteras i enskilda fall och vid specifika platser.

Vill DU få till stånd en ändring i ditt fall så kan du därför begära att strandskyddet upphävs på ett begränsat område. I en sådan begäran ställd till länsstyrelsen får du beskriva och avgränsa vilket upphävande vi vill få till stånd samt ange argumenten därför. Du behöver då bl a beskriva varför du anser att det är ”uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets båda syften”.

(Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område bl.a. om det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets båda syften.)

Kontakt

För att underlätta för dig som vill komma i kontakt med oss har vi telefontider.
Det innebär att det alltid finns en tjänsteperson som svara på nedan angivet telefonnummer och tid.

Telefonnummer 0157-43 02 67
Måndag 10-12
Tisdag    13-15
Onsdag  10-12
Torsdag 13-15
Fredag   10-12

Du kan alltid maila in dina frågor till
E-post: samhallsbyggnad@flen.se

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2019-08-21 11:27:15