Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan

Rivning av byggnad eller del av byggnad får inte påbörjas förrän byggherren har underrättat samhällsbyggnadsnämnden genom en rivningsanmälan.

En rivningsanmälan ska göras minst tre veckor före rivningsarbetet påbörjas. Anmälan ska normalt vara skriftlig och beskriva projektets art och omfattning. Till anmälan fogas en rivningsplan som närmare redovisar hus rivningsmaterialet kommer att hanteras. Syftet med rivningsanmälan och rivningsplan är bl.a. att främja återbruk av byggmaterial och ett tillförlitligt omhändertagande av farliga ämnen. Arbeten som kräver rivningsplan får påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden har godkänt planen.

Kravet på rivningsanmälan gäller inte:

  • komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus.
  • sådana ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och som hör till jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
  • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och är av hemlig natur.

För utrivning i samband med ändring eller underhåll av en byggnad krävs ingen rivningsanmälan.
Rivningsplan vid bygganmälan

För vissa bygganmälningspliktiga åtgärder har samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att ställa krav på rivningsplan inom en vecka efter inkommen bygganmälan.

Det gäller till exempel:

  • sådana ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller
  • som avsevärt påverkar dess planlösning.
  • installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för
    ventilation i byggnader.
  • installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader inom tomter.

En förutsättning för att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna ställa kravet på rivningsplan för dessa åtgärder är att det kan antas att rivningsmaterialet innehåller farligt avfall.

 

Kontakt

Bygglovsenheten Flens kommun

Telefonnummer 0157-43 00 00

Du kan alltid maila in dina frågor till
E-post: samhallsbyggnad@flen.se

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2022-05-20 10:22:25

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60