Hoppa till huvudinnehåll

Handlingar

Handlingar som behövs till bygglovsansökan/anmälan.

Ritningar

Ritningar som krävs för att bygglovansökan ska kunna prövas är i de flesta fall:

 • Fasader, planer (planlösning) och sektionfasader och höjdsatta sektioner i skal 1:100 där befintlig och ny marklinje redovisas
 • av planritningarna ska framgå vad bygglovet avser (befintligt och nytt)
 • ritningarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga och måttsatta
 • fastighetsbeteckning ska anges på ritningarna
 • förslag till färgsättning bifogas
 • eventuella foton

Situationsplan

Situationsplan ritas i skala 1:400. Som underlag för situationsplanen behövs ofta en nybyggnadskarta. En situationsplan ska innehålla följande:

 • byggnadens mått och läge på tomten, samt övriga byggnader på tomten
 • befintlig bebyggelse på granntomter (som är av betydelse för prövningen)
 • parkeringplats
 • vägar, trappor, stödmurar o dyligt på tomten
 • väderstreck (angivet med norrpil)
 • plushöjder på tomten samt planerad sockelhöjd på nybyggnad
 • marknivåer som ändras ska redovisas med lutningsförhållanden, slänter och stödmurar

Nybyggnadskarta

Vid ansökan om ny- och tillbyggnader krävs i regel en situationsplan över tomten. Situationsplanen
bör, inom område med sammanhållen bebyggelse, normalt vara grundad på en nybyggnadskarta.
Utanför detaljplanelagt område kan man oftast använda ett enklare underlag till situationsplanen, till
exempel en avstyckningskarta eller ett utdrag ur kommunens kartdatabas om gränser och byggnader
där är redovisade med god kvalité och är kompletta. Din bygglovshandläggare avgör vilken karta du
behöver.
Beställning av nybyggnadskarta sker med blanketten som finns nedan. Debitering sker enligt gällande taxa.

Intyg från grannar

Om förslaget avviker från detaljplan eller byggnadsåtgärden planeras närmare tomtgräns än 4,5 meter gör du klokt i att i förväg underrätta grannar och andra som kan beröras av bygglovet. En grannes (lagfaren/lagfarna ägare) namnpåskrift och datum på ritningarna är bevis på att denne tagit del av lovet. Annars måste grannarna och andra berörda sakägare underrättas vid senare tillfälle av plan- och byggkontoret och då ges möjlighet att yttra sig över ansökan, vilket förlänger handläggningstiden

Ansökan ska tillsammans med övriga handlingar lämnas eller sändas i 2 exemplar till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Flens kommun
642 81 Flen

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska föreslås i bygglovsansökan. Byggnadsnämnden ska godta certifierad kontrollansvarig vars kompetens har styrkts genom certifiering.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2021-11-16 12:16:33