Hoppa till huvudinnehåll

Handlingar

Handlingar som behövs till bygglovsansökan/anmälan.

Ritningar

Ritningar som krävs för att bygglovansökan ska kunna prövas är i de flesta fall:

 • Fasader, planer (planlösning) och sektionfasader och höjdsatta sektioner i skal 1:100 där befintlig och ny marklinje redovisas
 • av planritningarna ska framgå vad bygglovet avser (befintligt och nytt)
 • ritningarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga och måttsatta
 • fastighetsbeteckning ska anges på ritningarna
 • förslag till färgsättning bifogas
 • eventuella foton

Situationsplan

Situationsplan ritas i skala 1:400. Som underlag för situationsplanen behövs en nybyggnadskarta. En situationsplan ska innehålla följande:

 • byggnadens mått och läge på tomten, samt övriga byggnader på tomten
 • befintlig bebyggelse på granntomter (som är av betydelse för prövningen)
 • parkeringplats
 • vägar, trappor, stödmurar o dyligt på tomten
 • väderstreck (angivet med norrpil)
 • plushöjder på tomten samt planerad sockelhöjd på nybyggnad
 • marknivåer som ändras ska redovisas med lutningsförhållanden, slänter och stödmurar

Nybyggnadskarta

Kartan är ett hjälpmedel för både den bygglovsökande och plan- och byggkontorets bygglovhandläggare vid bygglovprövningen. Bygglovhandläggaren avgör om nybyggnadskarta krävs och vilken typ av karta som behövs.

Intyg från grannar

Om förslaget avviker från detaljplan eller byggnadsåtgärden planeras närmare tomtgräns än 4,5 meter gör du klokt i att i förväg underrätta grannar och andra som kan beröras av bygglovet. En grannes (lagfaren/lagfarna ägare) namnpåskrift och datum på ritningarna är bevis på att denne tagit del av lovet. Annars måste grannarna och andra berörda sakägare underrättas vid senare tillfälle av plan- och byggkontoret och då ges möjlighet att yttra sig över ansökan, vilket förlänger handläggningstiden

Ansökan ska tillsammans med övriga handlingar lämnas eller sändas i 2 exemplar till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Flens kommun
642 81 Flen

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska föreslås i bygglovsansökan. Byggnadsnämnden ska godta certifierad kontrollansvarig vars kompetens har styrkts genom certifiering.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-01-11 13:46:59