Hoppa till huvudinnehåll

Vilka handlingar behövs?

Handlingar som behövs till bygglovsansökan/anmälan. Fler handlingar kan komma att begäras in av din handläggare.

Ritningar

Ritningar som krävs för att bygglovansökan ska kunna prövas är i de flesta fall:

  • Fasader, planer (planlösning) och sektionfasader och höjdsatta sektioner i skal 1:100 där befintlig och ny marklinje redovisas

av planritningarna ska framgå vad bygglovet avser (befintligt och nytt), ritningarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga och måttsatta, fastighetsbeteckning ska anges på ritningarna, förslag till färgsättning anges i ansökan.

Situationsplan

Situationsplan ritas i skala 1:400. Som underlag för situationsplanen behövs ofta en nybyggnadskarta. En situationsplan ska innehålla följande:

  • byggnadens mått och läge på tomten, samt övriga byggnader på tomten
  • befintlig bebyggelse på granntomter (som är av betydelse för prövningen)
  • parkeringplats
  • vägar, trappor, stödmurar o dyligt på tomten
  • väderstreck (angivet med norrpil)
  • plushöjder på tomten samt planerad sockelhöjd på nybyggnad
  • marknivåer som ändras ska redovisas med lutningsförhållanden, slänter och stödmurar

Nybyggnadskarta

Vid ansökan om ny- och tillbyggnader krävs i regel en situationsplan över tomten. Situationsplanen
bör, inom område med sammanhållen bebyggelse, normalt vara grundad på en nybyggnadskarta.
Utanför detaljplanelagt område kan man oftast använda ett enklare underlag till situationsplanen, till
exempel en avstyckningskarta eller ett utdrag ur kommunens kartdatabas om gränser och byggnader
där är redovisade med god kvalité och är kompletta. Din bygglovshandläggare avgör vilken karta du
behöver.
Beställning av nybyggnadskarta sker med blanketten som finns nedan. Debitering sker enligt gällande taxa.

Nybyggnadskarta 

Kontrollplan

I alla ärenden krävs en kontrollplan Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska föreslås i bygglovsansökan om en sådan krävs. Byggnadsnämnden ska godta certifierad kontrollansvarig vars kompetens har styrkts genom certifiering.

Grannemedgivande

Grannemedgivande krävs vid attefallsåtgärder där åtgärden är placerad närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Ansökan ska tillsammans med övriga handlingar lämnas eller sändas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Flens kommun
642 81 Flen

samhallsbyggnad@flen.se