Hoppa till huvudinnehåll
Man med kofot i rivningshus

Rivningslov

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov.

Vad räknas som rivning?

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt. Det räknas som rivning om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad. Det räknas också som rivning när du tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda. Det räknas som rivning att flytta en byggnad från en plats, till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

När behöver jag rivningslov?

Du behöver rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader:

  • inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • utanför ett område med detaljplan, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.

När behöver jag inte rivningslov?

Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader:

  • utanför ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser
  • inom ett område med detaljplan, om kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse
  • inom ett område med områdesbestämmelser, om inte kommunen i områdesbestämmelserna beslutat att rivningslov krävs
  • om du ska riva byggnader eller delar av byggnader som man får uppföra utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar, om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs även för sådana rivningar.

Även om det inte behövs rivningslov eller anmälan enligt plan- och bygglagen, kan det krävas en anmälan eller ett tillstånd enligt någon annan lagstiftning, exempelvis miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Hur ansöker jag om rivningslov?

Du ska få rivningslov om det inte finns något rivningsförbud, eller om det som ska rivas inte bör bevaras. Om din ansökan om rivning gäller en byggnad med bevarandevärde kan byggnadsnämnden avslå ansökan.

Även om rivningslov inte krävs för en åtgärd så har du rätt att få din ansökan prövad om du vill det. En frivillig ansökan kan du göra för att få ett skriftligt bevis på att åtgärden du planerar följer plan- och bygglagen.

Hur länge gäller rivningslovet?

Rivningslov upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år eller är avslutat inom fem år efter att lovet vunnit laga kraft.

Blankett