Hoppa till huvudinnehåll
Två utedass på tomt

Attefallshus

Det är tillåtet att bygga en eller flera komplementbyggander i bostadshusets omedelbara närhet.

Komplementbyggnadernas sammanlagda byggnadsarea får vara högst 30,0 kvadratmeter och taknockshöjden högst 4,0 meter. Byggnaden  får användas som bostad, ett så kallat komplementbostadshus. Om komplementbyggnaden ligger närmare 4,5 meter från grannens gräns krävs ett medgivande från berörda grannar. Komplementbyggnaden måste även ligga minst 30,0 meter från närmaste järnvägsspår och placeras minst 4,5 m från allmän plats (gata, väg eller parkmark).

En anmälan ska innehålla samma handlingar som för bygglov och göras till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett startbesked ska meddelas innan byggnation av komplementbyggnaden får påbörjas. Slutbesked måste erhållas innan byggnaden får tas i bruk.