Hoppa till huvudinnehåll

Vad prövas i ett förhandsbesked?

I ett förhandsbesked prövar samhällsbyggnadsnämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga.

Samhällsbyggnadsnämnden prövar ditt förhandsbesked mot plan- och bygglagen, miljöbalken och kommunens översiktsplan. Det innebär bland annat att samhällsbyggnadsnämnden måste ta hänsyn till såväl riksintressen som regionala intressen och de ställningstagande som står skrivna i översiktsplanen.

I plan- och bygglagen står bland annat att markområden ska användas för det som området är mest lämpat för. Det finns många saker att ta hänsyn till vid bedömningen, till exempel ska det passa med en byggnad på platsen med tanke på landskapet och den bebyggelse som redan finns i närheten.

När du ansöker om förhandsbesked underrättar byggnadsnämnden grannar och andra som berörs, och ger dem möjlighet att yttra sig. I vissa fall får också Trafikverket, elbolag, telebolag, länsstyrelsen eller andra berörda myndigheter yttra sig.

Ett förhandsbesked är ofta förenat med vissa villkor. Ett villkor kan till exempel vara att du ska utforma huset på ett särskilt sätt så att det passar in i omgivningen. Ett annat villkor kan vara att infarten måste ligga på ett visst ställe för att vara trafiksäker.

 

Mer information

Mer om riksintressen från
Boverket

Mer om Flen kommuns
Översiktsplan

 

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2020-02-25 13:44:52