Hoppa till huvudinnehåll

Granbarkborrens angrepp

På denna sida samlas information kring granbarkborrens angrepp på granskog i Flens kommun. Granskogen vid Brogetorp och delar av Talja är svårt angripen av granbarkborren.

En stor del av granarna vid Brogetorp och delar av kommunens granskog vid Taljaområdet är död eller svårt angripen av granbarkborren. Den skog som är död måste tas ned för att undvika att människor kan komma till skada då träden riskerar att falla. De träd som ännu inte dött utan bara är angripna måste också avverkas för att undvika att angreppen sprider sig ytterligare till kringliggande skog.

Åtgärder
Frågan om åtgärder som följd av angrepp av Granbarkborre togs upp vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 september. Beslut fattades att Mellanskog, som förvaltar kommunens skog, kommer att avverka gran på ett område huvudsakligen norr om Brogetorp ner mot Taljasjön som omfattar cirka 20 hektar samt cirka 20 hektar skog på Taljaområdet som ansluter till återvinningsanläggningen.

Huvuddelen av avverkningen på Brogetorp är föryngringsavverkning medan det på Talja handlar om huvudsakligen gallring. Återplantering kommer att ske med tall och lärk. Flens kommun och Mellanskog har i ärendet dialog med Skogsstyrelsen.

Kommunen agerar förebyggande när det gäller övrig kommunal skog och därför pågår nu, tillsammans med Mellanskog, en inventering av tillståndet på samtliga kommunala fastigheter. Även vattenkvaliteten i Taljasjön kommer att undersökas.

Se fliken 2021 nedan för att följa åtgärdsarbetet.

Frågor
Vid frågor kan du vända dig till Niklas Witt, 0157 – 43 00 98.

2021

Januari

Avverkningen på Nybble är i stort sett klar, återstår att ta bort slyn och rensa stigar etc när vädret tillåter. Arbetet pågår vid Frutorps avfallsanläggning, även här har man kommit långt.

Februari

Efter ett samråd 12 februari mellan Flens kommun, Skogsstyrelsen och samtliga intressenter i frågan, står det klart vilka åtgärder som ska utföras i Brogetorpsområdet. Arbetet inleds i slutet av vecka 7 och beräknas pågå i några veckor. Dessa åtgärder görs vintertid för att minska risken för markpåverkan.

Södra sidan om berget – mot järnvägen

Granar som når fram till stigen huggs ner och lämnas som död ved. Övrigt virke huggs upp och körs ut. Ett frånsnitslat område i fuktigt parti mot järnvägen lämnas orört. Befintliga lågor och gamla vindfällen lämnas och förstärks med nya fällda stammar i direkt anslutning. Dessutom lämnas många högstubbar i området, både korta och höga.

Norra sidan berget – mot Taljasjön

Åtgärder utförs enbart i den västra delen. Alla granar inom fem till åtta meter från stigen huggs ned och de flesta lämnas som högstubbe. Träden utanför denna fem till åttameters-zon inom en trädlängd från stigen fälls för att minska risken att de faller över stigen. Delen med gran som ännu lever bort mot Nallestugan lämnas för tillfället orörd.

Mars/april

I början av april avslutar Mellanskog de åtgärder som skulle utföras i Brogetorpsområdet. Åtgärderna är utförda enligt det samråd som Skogsstyrelsen gjort och enligt de direktiv angående trädsäkring av stigar som Länsstyrelsen angett i det samrådet.
Framåt kommer bevakning utföras på nya angrepp under våren och eventell upphuggning av dessa träd.

Utförda åtgärder

På södra sidan berget , mot järnvägen.

Här avverkades maskinellt och virket arbetades upp och transporterades ut.
Utsnitslade områden lämnades orörda bortsett för trädsäkring.
Många högstubbar är lämnade längs stigen och även i övrigt.
Gamla lågor är förstärkta med ny död ved.

På norra sidan berget, mot sjön.

Längs stigen är en bredd på cirka fem meter bredvid avverkad med högstubbar och virket är upphugget och uttransporterat.
Utanför den zonen ut till cirka en trädlängd från stigen är döda träd fällda och ligger kvar.
I den mån det gått har träden lagts ihop i grupper mellan stigen och villaområdet för att öka framkomligheten.
Ett antal stigar mellan husen och stora stigen är fria från träd.
Ner mot sjön ligger de mer som de föll.

Detta område är en så kallad nyckelbiotop, ett område med höga naturvärden. Bland annat bombmurkla och flera vedsvampar.
Åtgärden som gjorts är endast till för att trädsäkra stigen i största möjliga mån utan att påverka den naturliga utvecklingen med död ved i området.
Åtgärden är gjord i enlighet med det samråd som gjorts med Skogsstyrelsen, vilka även förankrat åtgärden med säkringen av stigen med Länsstyrelsen.

Juni

Tisdag 22 juni: Efter samverkan med berörda parter utfördes ytterligare skogsavverkning i det större området mot Nallestugan till. Anledningen till att 110 träd fälldes var nytt angrepp.

Bilder

Klicka på bilden för att se den i större format.

Satelittbild över aktuellt område

Bakgrund

Under våren 2019 upptäcktes att granskog i området Brogetorp i Flen hade drabbats av skadeinsekten granbarkborren. Granbarkborren är en skadeinsekt som tar död på framförallt äldre granskog. Eftersom granbarkborren angripit granskog i området har samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun fattat beslut om att skog som drabbats av angrepp av granbarkborre ska kunna avverkas.

Korta fakta

  • Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på Sveriges granskogar.
  • Den är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar.
  • Den torra sommaren 2018 har lett till stora angrepp i framförallt södra Sverige.

Du kan läsa mer om insekten på Skogsstyrelsens hemsida.

Kontakt

Kommunjurist
Niklas Witt
0157 – 43 00 98


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60

Niklas Witt

Kommunjurist, tf Digitaliseringschef

0157 - 43 00 98