Hoppa till huvudinnehåll

Granbarkborrens angrepp

På denna sida samlas information kring granbarkborrens angrepp på granskog i Flens kommun.

Bakgrund

Under våren 2019 upptäcktes att granskog i området Brogetorp i Flen hade drabbats av skadeinsekten granbarkborren. Granbarkborren är en skadeinsekt som tar död på framförallt äldre granskog. Eftersom granbarkborren angripit granskog i området har samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun fattat beslut om att skog som drabbats av angrepp av granbarkborre ska kunna avverkas.

Ny strategi

Initialt var planen från Flens kommun, Mellanskog samt Skogsstyrelsen, att inom ett 20 hektar stort område avverka granskog, vilket skulle leda till att ungefär 10 hektar granskog skulle tas bort. Men detta har nu ändrats, en ny strategi har vuxit fram efter ytterligare genomlysning av ärendet med experthjälp. Det är kommunens mål att agera förebyggande, ett sätt att vara det är att placera ut fällor för att försöka hålla kvar insekterna i området – alltså motverka ytterligare spridning –  och ta död på så många som möjligt. Dessutom väljer man nu att enbart avverka ett litet område av angripna granar, cirka 1 hektar markyta. Resten av området lämnas orört.

Området

Avverkningsområdet består av en mindre yta i nordvästra delen av Brogetorp, samt en skyddszon längs med Vintervägen så att inte döda granar faller in på privata fastigheter.

Tid för avverkning

Avverkningen kommer att ske i vinter, i början av 2020, när tjälen satt sig. Detta för att arbetsmaskinerna ska inverka så lite som möjligt på skogsområdet. Under hösten kommer man dessutom att inventera andra riskområden i kommunen. Det görs för att kunna hinna sätta in eventuella åtgärder mot borrarna om det anses nödvändigt, eftersom deras främsta svärmningsperiod är i maj månad, och den vill man förekomma.

I höst kommer även avverkningsområdet i Brogetorp att förberedas för insatsen, men själva avverkningen, av enbart grannar, sker alltså först i vinter.

Informationsmöte

I augusti hölls ett informationsmöte där allmänheten fick ställa sina frågor och ge sina synpunkter till representanter från kommunen, Mellanskog samt Skogsstyrelsen. Detta förfarande kommer tillbaka i vinter, planen är att hålla ett öppet möte någon gång under januari månad. Plats och tid för detta kommer att meddelas i höst eller vinter.

Vid det första mötet var en av frågorna om hur vattenkvaliteten i Taljasjön påverkas av granbarkborreangreppet. Detta är något som kommunen kommer att följa noga framöver.

 

Snabba fakta

  • Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på Sveriges granskogar.
  • Den är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar.
  • Den torra sommaren 2018 har lett till stora angrepp i framförallt södra Sverige.

Du kan läsa mer om insekten på Skogsstyrelsens hemsida.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60