Hoppa till huvudinnehåll

Granbarkborrens angrepp

På denna sida samlas information kring granbarkborrens angrepp på granskog i Flens kommun. Granskogen vid Brogetorp och delar av Talja är svårt angripen av granbarkborren.

En stor del av granarna vid Brogetorp och delar av kommunens granskog vid Taljaområdet är död eller svårt angripen av granbarkborren. Den skog som är död måste tas ned för att undvika att människor kan komma till skada då träden riskerar att falla. De träd som ännu inte dött utan bara är angripna måste också avverkas för att undvika att angreppen sprider sig ytterligare till kringliggande skog.

Åtgärder
Frågan om åtgärder som följd av angrepp av Granbarkborre togs upp vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 september. Beslut fattades att Mellanskog, som förvaltar kommunens skog, kommer att avverka gran på ett område huvudsakligen norr om Brogetorp ner mot Taljasjön som omfattar cirka 20 hektar samt cirka 20 hektar skog på Taljaområdet som ansluter till återvinningsanläggningen.

Huvuddelen av avverkningen på Brogetorp är föryngringsavverkning medan det på Talja handlar om huvudsakligen gallring. Återplantering kommer att ske med tall och lärk. Flens kommun och Mellanskog har i ärendet dialog med Skogsstyrelsen.

Kommunen agerar förebyggande när det gäller övrig kommunal skog och därför pågår nu, tillsammans med Mellanskog, en inventering av tillståndet på samtliga kommunala fastigheter. Även vattenkvaliteten i Taljasjön kommer att undersökas.

Frågor
Vid frågor kan du vända dig till Niklas Witt, 0157 – 43 00 98.

Bilder

Klicka på bilden för att se den i större format.

Satelittbild över aktuellt område

Bakgrund

Under våren 2019 upptäcktes att granskog i området Brogetorp i Flen hade drabbats av skadeinsekten granbarkborren. Granbarkborren är en skadeinsekt som tar död på framförallt äldre granskog. Eftersom granbarkborren angripit granskog i området har samhällsbyggnadsnämnden i Flens kommun fattat beslut om att skog som drabbats av angrepp av granbarkborre ska kunna avverkas.

Korta fakta

  • Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på Sveriges granskogar.
  • Den är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar.
  • Den torra sommaren 2018 har lett till stora angrepp i framförallt södra Sverige.

Du kan läsa mer om insekten på Skogsstyrelsens hemsida.

Kontakt

Niklas Witt
Kommunjurist
0157 – 43 00 98


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60

Niklas Witt

Kommunjurist, tf HR-chef

0157 - 43 00 98