Hoppa till huvudinnehåll
Bild på äldreboendet Slottsängen, solceller på taket

Energi och klimat

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I december 2015 enades världens länder kring det så kallade Parisavtalet som syftar till att hålla den globala temperaturökningen väl under två grader. Klimatutmaningen är global men åtgärderna är ofta lokala. I Flens kommun har vi alla möjligheter att minska vår påverkan på klimatet och ställa om till förnybar energi.

Utsläpp av växthusgaser (framför allt koldioxid, CO2) kommer från förbränning av fossila bränslen såsom olja, kol och torv. Fossila bränslen används för transporter (bensin, diesel), uppvärmning och kraftproduktion.

Flens kommun arbetar för att minska klimatpåverkan genom följande fem strategier i Energi- och klimatplanen:

Hållbara transporter

Infrastrukturen utvecklas för att ge plats åt förnybara alternativ och planering för t.ex. laddstolpar eller andra ”tankställen” för förnybara bränslen. I Januari 2022 invigdes en biogasmack tillsammans med Sörmland Vatten. Byggandet av fler gång- och cykelvägar fortsätter och kommunen jobbar för en utveckling av kollektivtrafiken så att behovet av personbilar minskar. Kommunikationer mellan tätorterna utvecklas. Webbmöten används för att minska på tjänsteresor. Arbete pågår för att kommunen ska ha en fossilfri fordonsflotta, till exempel genom att byta ut bilar till el- eller biogasbilar och tanka biodiesel i diesel-fordon.

Klimatsmart samhällsplanering

Vid samhällsplanering ska möjligheterna till bra kommunikationer via kollektivtrafik och gång- och cykelvägar främjas. Laddplatser för elbilar ska finnas med på planeringsstadiet. Även laddplatser för ett framtida ökat antal elcyklar ska möjliggöras. Möjligheter till lokal energiproduktion, exempelvis i form av solceller på byggnader, ska främjas redan i planprocessen. Avfallsplan och VA-plan utgör underlag vid planering.

Energieffektiva byggnader

Vid nybyggnation, renovering och underhåll av byggnader ska energieffektivitet och hållbarhet beaktas. Material samt teknik ska väljas med avseende på hållbarhet i ett livscykelperspektiv. Lokalytorna ska användas effektivt och överensstämma med verksamheternas behov. Genom bland annat byte av styr- och reglerteknik i befintliga byggnader kan energiåtgången minska samtidigt som komforten ökar. Individuell mätning av energiförbrukning för boende och nyttjare utvecklas.

Klimatsmarta invånare

Flens kommun informerar och inspirerar invånare och medarbetare inom energi- och klimatfrågor, till exempel via kommunens energi- och klimatrådgivare. Via Sörmland Vatten har Flens kommun deltagit i projektet Minimeringsmästarna där hushåll rekryteras för att minimera sitt avfall och leva mer hållbart under ett års tid. Information ska spridas om konsumentens möjlighet att påverka klimat- och energifrågor genom sitt agerande i vardagen, exempelvis genom val av produkter, mat, tjänster och transporter. Läs mer här

Lokal energi- och elproduktion

Kommunen verkar aktivt för olika typer av förnybar energiproduktion, och utreder förutsättningarna för dem. Via Solkartan kan fastighetsägare få en indikation om potentialen för solenergi på just deras tak. Möjligheter för fastighetsägare att investera i egen klimatsmart elproduktion uppmuntras. Kommunens fastighets- och bostadsbolag sätter upp solceller på sina fastigheter. Hittills har FBAB sex anläggningar i drift, FKAB har en anläggning i drift men planerar att installera minst en per år fram till 2030.

Sidansvarig: Josefin Smeds
Senast uppdaterad: 2023-01-16 10:06:50

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefin Smeds

Miljöstrateg

0157 - 43 00 44