Hoppa till huvudinnehåll

Natur och biologisk mångfald

Fungerande ekosystem och biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Flens kommun arbetar för att bidra till ökad biologisk mångfald genom vår samhällsplanering, skogs- och parkförvaltning och genom att värna om den tätortsnära naturen.

Flens kommun äger ca 700 ha skog. Under 2021 har en ny skogsförvaltare upphandlats och framöver ska en naturvårdsinriktad skogsbruksplan tas fram, där framförallt den tätortsnära naturen ska värnas särskilt. Med tätortsnära natur menas den natur som ligger alldeles i anslutning till tätorter, och som gärna används för motion och rekreation. Tillgång till tätortsnära natur är en viktig faktor för hälsa och välbefinnande. Det pågår arbete för att inrätta vissa tätortsnära skogar som kommunala naturreservat.

I kommunens blomplanteringar planteras växter som är gynnsamma för pollinatörer och vägkanter och vissa gräsmattor klipps först efter att blommorna har blommat klart. Kommunen har fått bidrag för att så in ängsfröväxter och skapa blomsterängar på två platser i Flen: vid Salstakulle och längs infarten till Flen från Migrationsverket. Det finns planer på liknande åtgärder på andra platser i kommunen, allt för att gynna den biologiska mångfalden.

I kommunen finns en del skyddad natur, enligt följande skyddsformer:

Naturreservat

I Flens kommun finns 17 naturreservat. Några av reservaten är dessutom Natura 2000-område. Enstaka reservat har bildats för friluftslivet, men flertalet har bildats till skydd för naturvärden eller särskilt skyddsvärda geologiska formationer. Mer information om naturreservaten finns hos Länsstyrelsen.

Fågelskyddsområden

Länsstyrelsen har inrättat så kallade fågelskyddsområden ibland annat Båven och Nedingen. Det innebär att det råder tillträdesförbud i området under en viss tid. I några fall gäller tillträdesförbudet även 100 meter utanför området. Vad som gäller framgår av de skyltar som finns uppsatta. Tiden och avståndet är beroende på fåglarnas häckningsperiod och störningskänslighet. Kontakta Länsstyrelsen för att veta mer, tel 010-223 40 00.

Natura 2000

Natura 2000 är EU:s nätverk av värdefull natur. Utifrån de så kallade habitat- och fågeldirektiven, ska varje medlemsstat anmäla områden som man anser bör ingå i nätverket. Beslut om att inrätta Natura 2000-område fattas av kommissionen. I Flens kommun finns 19 Natura 2000-områden. Områdena består i huvudsak av ängs- och hagmarker, skog eller sjö. Sjön Båven är i sin helhet Natura 2000-område.

Biotopskydd

Mindre områden med värdefull naturmiljö kan ges så kallat biotopskydd. Vissa mindre mark- och vattenområden i jordbrukslandskapet omfattas av generellt biotopskydd, vilket innebär att områdena har automatiskt skydd enligt miljöbalken. I andra fall kan länsstyrelsen och skogsstyrelsen besluta om särskilda biotopskydd. I Flens kommun finns flera skogsområden med biotopsskydd. Man kan hitta områdena via Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor.

Strandskydd

Strandskyddet är till för att ge allmänheten tillgång till stränderna och för att skydda växt- och djurlivet. Inom strandskyddsområdet får man inte uppföra nya byggnader, ändra byggnaders användning (till exempel från båthus till gäststuga)eller göra anläggningar eller anordningar (exempelvis staket) som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda området. Man får eller inte vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv.

Strandskydd gäller 100 meter upp på land och 100 meter ut från land kring sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen kan besluta om att utöka strandskyddet. Det har man gjort kring sjön Båven. Runt Båven (med vissa undantag) har strandskyddet utökats till 300 meter. Under vissa givna förutsättningar kan man få dispens från strandskyddet. Det är kommunen som prövar ansökan om dispens. Strandskyddet kan också inskränkas i detaljplan.

Sidansvarig: Josefin Smeds
Senast uppdaterad: 2023-01-16 10:13:26

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefin Smeds

Miljöstrateg

0157 - 43 00 44