Hoppa till huvudinnehåll
Skogsstig

Naturreservat Nybble

På denna sida samlas information om arbetet med att bilda ett kommunalt naturreservat i delar av Nybbleskogen i Flen.

Plats

Det aktuella skogsområdet ligger i nordvästra delen av Flen, se lila markering på kartbilden. I öster gränsar den mot bebyggelse vid Malmgatan och Odensgatan och i söder mot bebyggelse vid Bergsgatan och vattentornet.

kartbild över naturreservat Nybble

Syfte

Det finns flera syften med att skapa ett naturreservatet i Nybble.

 • vårda och bevara en värdefull naturmiljö i form av gammal talldominerad barrskog.
 • gynna typiska arter för området som till exempel knärot, linnea, blåmossa, grynig blåslav, tallticka, grovticka och granbarkgnagare så att Nybbleskogen på bästa sätt bidrar till den biologiska mångfalden i kommunen, landskapet och länet.
 • erbjuda kommunens skolor och förskolor ett intressant, närliggande område att bedriva naturstudier och friluftsliv i.
 • erbjuda närboende och andra besökare möjlighet till friluftsliv, rekreation och naturupplevelser.

Syftet ska nås till stor del genom att skogen får utvecklas fritt. Dessutom ska inslaget av död ved öka i reservatet, till exempel genom att lämna kvar naturligt död ved och skapa ett mindre antal lågor och faunadepåer i solexponerade lägen.

Bryn mot vägar och annan öppen mark hålls gallrade med stort lövinslag. Syftet ska även tillgodoses genom att åtgärder vidtas för att tillgängliggöra området och underlätta friluftslivet för allmänheten och närliggande skolor och förskolor, till exempel genom att hålla stigar framkomliga och tillhandahålla information om området.

Skäl till beslut

Nybbleskogen ligger i direkt anslutning till Flens tätort och är därför en viktig tätortsnära friluftsmiljö för kommuninvånarna. Skolor utnyttjar området för utflykter och naturstudier i skogen som ligger bara 400 meter från Stenhammarskolan och i direkt anslutning till blivande Nybble förskola. Väl upptrampade stigar visar på att den är en välbesökt plats som dessutom angränsar till en etapp av Sörmlandsleden.

Nybbleskogen har sannolikt en historia av lång skoglig kontinuitet. Förekomsten av knärot, linnea, blåmossa och flera gamla, bortemot 150-åriga träd tyder på det. Vegetationen är tämligen homogen och karakteriseras av olikåldrig, talldominerad barrskog. Fågellivet i Nybbleskogen erbjuder ett urval av landets allra vanligaste arter lövsångare, bofink, rödhake, kungsfågel, taltrast och talgoxe. Men även flera rödlistade arter har noterats i området – talltita, mindre hackspett och tallbit är tre exempel.

Förutsättningarna att bevara naturreservatets värden är goda om området sköts efter de riktlinjer som ges i skötselplanen. Prioriterade bevarandevärden i Nybbleskogen är den gamla barrblandskogen, död ved och block samt naturupplevelser, stigar och informationsskyltar.

Förslaget till naturreservat överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Flens tätort där Nybbleskogen pekas ut som blivande naturreservat med stor betydelse för det rörliga friluftslivet, närboende samt för skolor och förskolor. Det framgår att med tanke på naturreservatet ska den nordvästra delen av Nybbleområdet ej bebyggas. Gränsdragningen avviker något från det utpekade området, framförallt eftersom reservatet har utökats norrut för att inkludera rundslingan genom området samt fler storblockiga partier och gammal skog.

Förslaget överensstämmer också med kommunens översiktsplan som anger att kommunen ska arbeta för att säkra närströvområden intill tätorterna, samt förvalta biologisk mångfald genom att vårda, bevara och skydda värdefulla naturområden, till exempel genom att inrätta nya naturreservat. Liknande inriktningar finns i förslaget till hållbarhetsprogram för Flens kommun 2030 samt i kommunens natur- och vattenvårdsprogram.

Att inrätta Nybbleskogen som naturreservat ökar andelen formellt skyddad tätortsnära skog vilket går i linje med inriktningen i regionala och nationella strategier när det gäller skydd av skog. Att inrätta Nybbleskogen som naturreservat bidrar till flera av de nationella friluftsmålen, framförallt målen om “Attraktiv tätortsnära natur”, “Skyddade områden som resurs för friluftslivet” och “Tillgång till natur för friluftsliv”, samt de nationella miljökvalitetsmålen ”Levande skogar”, ”Ett rikt växt- och djurliv” och ”God bebyggd miljö”.

Vid frågor om beslutsunderlag, skötselplan eller dylikt, se kontaktuppgifter.

Ärendets historia

Naturreservatet har varit en fråga i kommunen i många år. Kommunstyrelsen fattade 1 juni 1987 ett beslut om att avsätta Nybbleskogen som ”gammelskog” med restriktiva skötselvillkor, detta efter att en ledamot i dåvarande byggnadsnämnden lämnat ett förslag.

Beslutet innebar att skogen undantogs från exploateringsplaner. Skogens värde för friluftslivet som utflyktsmål och rekreationsområde har varit känt sedan länge av närboende och naturintresserade Flensbor. I kommunens översiktsplan daterad 2007 poängterades att ett kommunalt naturreservat ska bildas i Nybbleskogen.

2008 lät kommunen Adoxa Naturvård dokumentera områdets naturvärden och därefter ta fram ett förslag till skötselplan. Adoxa Naturvård tog i samråd med dåvarande miljöchef och miljöutvecklare fram underlaget till reservatsbeslutet som 2010 skickades på internremiss till kommunens förvaltningar.

De inkomna remissvaren var positiva, tekniska nämnden påtalade dock att det inte fanns ekonomiskt utrymme för skötsel eller ordnande av naturreservaten. Reservatsbildningen slutfördes aldrig utan processen återupptogs först 2020 då underlagen från 2008 sågs över, uppdaterades och kompletterades, delvis med konsulthjälp från Adoxa Naturvård.

Gränsdragningen för området har justerats en aning från ursprungsförslaget, detta så att vattentornet och området sydöst om det inte ingår i reservatet och att det är större marginal till fastigheterna i öster. Istället har reservatet utökats åt nordväst, gränsen går i anslutning till en av de större stigarna och grusvägen.

Tillfart till naturreservatet från Bergsgatan skyddas i detaljplanen. Dialog har skett med Länsstyrelsen Södermanland i färdigställandet av underlag till samrådet. Hösten 2020 skickas förslaget på samråd till berörda myndigheter samt kommunens berörda nämnder, råd och bolag.

Föreskrifter/förbjudet

I området blir det förbjudet att göra följande:

 • uppföra byggnad eller fast anläggning, annat än för pedagogiskt syfte och rekreation
 • anlägga väg
 • anlägga luft- eller markledning, stängsel eller hägnad
 • anordna upplag
 • borra, gräva, dika, schakta, utfylla, tippa eller dämma
 • avverka eller utföra annan skogsvårdsåtgärd som ej syftar till att bevara och utveckla områdets rekreations-, frilufts- och naturvärden
 • ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
 • framföra motordrivet fordon utanför befintlig väg vid annat tillfälle än vid skyddsjakt
 • använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
 • kalka eller gödsla mark eller vatten
 • bedriva annan jakt än skyddsjakt
 • göra upp öppen eld
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • genomföra lägerverksamhet eller tävlingar utan Flens kommuns tillstånd
 • tälta
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar, lavar eller djur.

Föreskrifter/tillåtet

Det tillåts att ägaren eller den med särskild rätt utför följande:

 • Utmärkning av reservatets gränser, anläggning av parkeringsplats, uppsättning och underhåll av informationstavlor samt underhåll av väg och stigar.
 • Undersökning och dokumentation av växt- och djurliv, andra naturförhållanden och friluftsliv, inklusive uppföljning av bevarandemål.
 • Genomförande av naturvårdande skötselåtgärder i form av röjning, gallring, frihuggning av träd samt tillskapande eller utplacering av död ved och liknande åtgärder.
 • Åtgärder i syfte att undvika eller begränsa storskaliga angrepp av granbarkborre eller annan allvarlig skadegörare, genom barkning, rotkapning av vindfällda träd, utplacering av fällor eller fångstvirke. Eventuellt fångstvirke får föras ut ur reservatet.
 • Fällning av granar som angripits av granbarkborre eller av annan allvarlig skadegörare som utgör ett hot mot områdets naturvärden, samt oskadliggörande av fällda träd som yngelplats för dessa. Fällda träd lämnas inom naturreservatet.
 • Fällning av döda träd av säkerhetsskäl i anslutning till väg, stigar eller bebyggelse. Fällda träd lämnas inom naturreservatet.

Bilder

Skogsstig, igenväxt

Många stigar behöver röjas innan området är färdigt.

En skogsväg

Här kommer parkeringen att anläggas.

Nybbleskogen invid vattentornet

Informationsskyltar kommer att anslås vid parkeringen samt invid vattentornet.

Nybbleskogen

Rundslingans blå markering kommer att tydliggöras och stigarna i skogen röjas och göras framkomliga.

Eklad i skogsmiljö

Skogsmljö med solsken över mossbeklädda stenar

Foto: Magnus Ornhammar

Kontakt

Tomas Högberg
Miljöstrateg
tomas.hogberg@flen.se

Observera: Ärendet är på samråd under hösten 2020 och beslut i frågan väntas fattas av kommunfullmäktige antingen i december eller på andra sidan nyåret.

Vill du lämna synpunkter? Mejla till:
ks@flen.se

Sidansvarig: Tomas Högberg
Senast uppdaterad: 2020-10-08 10:00:15

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Tomas Högberg

Miljöstrateg

0157 - 43 00 44