Hoppa till huvudinnehåll

Bassängbad

Tänker du starta en verksamhet som innefattar någon form av bassängbad som allmänheten har tillträde till? Exempelvis simbassäng, badtunnor, SPA, vattenrutschkanor, pooler, dammar, tankar, kar, bubbelpool, babysim. Då ska du anmäla verksamheten till kommunens miljöavdelning.

Anmälan

Anmälan ska skickas till miljöavdelningen sex (6) veckor innan verksamheten ska påbörjas. Anmälningsblankett finns på hemsidan under självservice – blanketter – Miljö, hälsa och livsmedel /Anmälan Bassängbad, eller under fliken mer information här till höger.

Kompletterande uppgifter och separat ärendehandläggning behövs ibland om anläggningen har enskilt avlopp, infiltrationsanläggning, mi­nireningsverk eller någon annan teknisk lösning. Vissa uppgifter om köldmedier ska också lämnas av verksamhetsutövaren.

För ett bassängbad behövs även uppgifter om reningsanläggning, desinfektionsmetoder m.m.

Om miljöavdelningen inte anser att en anmälan uppfyller kraven på en anmälan kan myndigheten begära komplettering.

Egenkontroll för bassängbad

I förordning om verksamhetsutövares egenkontroll samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad kan du utläsa vad egenkontrollen för bassängbad ska innehålla. Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter samt att miljön skyddas.

För alla verksamheter gäller att tillsynsmyndigheten kan förelägga om åtgärder om en verksamhet medför risk för människors hälsa eller miljön. Du ska på begäran från tillsynsmyndigheten kunna visa upp en dokumenterad egenkontroll, samt att den ska finnas tillgänglig vid tillsyn.

Avvikelser i vattenkvaliteten

I egenkontrollen ska det ingå rutiner för att kontrollera att vattenkvaliteten uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på god vattenkvalitet.

När det uppstår avvikelser i vattenkvaliteten som kan innebära en olägenhet för människors hälsa, ska du informera tillsynsmyndigheten. Du bör omedelbart undersöka orsaken och vidta lämpliga åtgärder. Det kan finnas situationer när bassängen behöver stängas helt tills åtgärder genomförts. Även vidtagna åtgärder ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Förslag på punkter för utformningen av egenkontroll för bassängbad,

 1. Ansvarsfördelning
 2.  Gällande lagstiftning samt utbildning av personal
 3.  Riskbedömning av verksamheten
 4. Beskrivning av anläggningen och redovisning av reningsanläggningarnas kapacitet
 5. Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad
 6.  Skriftliga rutiner för:
 • provtagning av badvatten
 • att ta hand om föroreningar i vattnet
 • drift och kontroll av teknisk utrustning och tillsyn av reningsanläggningar
 • journalföring; kontroll badvatten, reningsanläggningen etc
 • kontroll av inredning och utrustning, underhåll och reparationer
 • ventilation
 • hantering av avfall och kemikalier
 • rapportering av avvikelser till tillsynsmyndigheten och andra myndigheter
 • städning, smittskydd och hygien samt klagomålshantering

Avgift

Alla avgifter betalas av verksamhetsutövaren enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

En avgift tas ut för anmälan.

Tillsyn kommer att utföras av miljöavdelningen, hur många timmar det rör sig om beror på verksamhetens storlek och omfattning.

Om en verksamhet startas utan anmälan kommer beslut om miljösanktionsavgift att fattas. Denna avgift tillfaller staten.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-21 14:27:24