Hoppa till huvudinnehåll

Bassängbad

Tänker du starta en verksamhet som innefattar någon form av bassängbad som allmänheten har tillträde till? Exempelvis simbassäng, badtunnor, SPA, vattenrutschkanor, pooler, dammar, tankar, kar, bubbelpool, babysim. Då ska du anmäla verksamheten till kommunens miljöavdelning.

Anmälan

Anmälan ska skickas till bygg- och miljöavdelningen sex (6) veckor innan verksamheten ska påbörjas. Anmälningsblankett finns på hemsidan under självservice – blanketter – Miljö, hälsa och livsmedel /Anmälan Bassängbad, eller under fliken mer information här till höger.

Kompletterande uppgifter och separat ärendehandläggning behövs ibland om anläggningen har enskilt avlopp, infiltrationsanläggning, mi­nireningsverk eller någon annan teknisk lösning. Vissa uppgifter om köldmedier ska också lämnas av verksamhetsutövaren.

För ett bassängbad behövs även uppgifter om reningsanläggning, desinfektionsmetoder m.m.

Om bygg- och miljöavdelningen inte anser att en anmälan uppfyller kraven på en anmälan kan myndigheten begära komplettering.

 

Egenkontroll för bassängbad

I förordning om verksamhetsutövares egenkontroll samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad kan du utläsa vad egenkontrollen för bassängbad ska innehålla. Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter samt att miljön skyddas.

För alla verksamheter gäller att tillsynsmyndigheten kan förelägga om åtgärder om en verksamhet medför risk för människors hälsa eller miljön. Du ska på begäran från tillsynsmyndigheten kunna visa upp en dokumenterad egenkontroll, samt att den ska finnas tillgänglig vid tillsyn.

Avvikelser i vattenkvaliteten

I egenkontrollen ska det ingå rutiner för att kontrollera att vattenkvaliteten uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på god vattenkvalitet.

När det uppstår avvikelser i vattenkvaliteten som kan innebära en olägenhet för människors hälsa, ska du informera tillsynsmyndigheten. Du bör omedelbart undersöka orsaken och vidta lämpliga åtgärder. Det kan finnas situationer när bassängen behöver stängas helt tills åtgärder genomförts. Även vidtagna åtgärder ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.

Avgift

Alla avgifter betalas av verksamhetsutövaren enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

En avgift tas ut för anmälan.

Tillsyn kommer att utföras av Bygg- och miljöavdelningen, hur många timmar det rör sig om beror på verksamhetens storlek och omfattning.

Om en verksamhet startas utan anmälan kommer beslut om miljösanktionsavgift att fattas. Denna avgift tillfaller staten.